Create
Learn
Share

Ekologie SP 5

rename
drist's version from 2017-05-21 15:00

Section

Question Answer
Sukcese – otázkaalogenní, autogenní, primární, sekundární a degradační sukcese; edafické a klimatické klimaxy; cyklické změny; fluktuace a sekulární vývoj
Sukcesesled změn ve společenstvu v průběhu a čase
Podstata sukcesespočívá v nahrazování druhů časnějších stadií druhy pozdějších stadií. Druhy časnějších stadií mají typické vlastnosti r-stratégů.Svým působením připravují podmínky pro stanovištně náročnější druhy. Takto připravené stanoviště snáze kolonizují K-stratégové.
Autogenní sukcesevýsledek biolog. procesů na stanovišti
Alogenní sukcese Oproti autogenní sukcesi, změny ve společenstvech probíhají díky změnám vnějších geofyzikálně chemických sil.
Primární sukcesena místech zcela bez života
Sekundární sukcezevšude, kde byl odstraněn vegetační kryt, půda však zůstala oživena semeny, z nichž se může vegetace regenerovat
Degradační sukceseorganismy využívají zdroj, který tím likvidují
Sukcesní řád jednoleté byliny → vytrvalé byliny → keře → raně sukcesní druhy stromů → pozdně sukcesní druhy stromů.
Klimaxkonečné stadium ekologické sukcese (společenstvo, kt. dosáhlo stabilního, vyváženého stavu)
Klimatický klimaxrovnováha je určena makroklimatickými podmínkami (proto tzv. klimatický klimax). O tom, jaký klimax se na stanovišti vyvine, rozhodují klimatické a živinové (edafické) podmínky
Podle nadmořské výšky rozlišujeme klimatické klimaxystupeň nížinný, pahorkatinný, podhorský, horský, supramontánní a subalpínský.
Edafický klimaxpůdní podmínky převáží nad klimatem vyvíjí se společenstvo směrem k tzv. edafickému klimaxu
Edafické klimaxy rozlišujemelužní lesy, olšiny, rašeliniště, klečového porosty, stepní formace, bory, xerotermní acidofilní doubravy
Blokovaná sukcesecesta k vytvoření klimaxu může být zablokována z jiných důvodů než extrémní živinové nebo vláhové poměry. Někdy určitý druh v raném stádu sukcese obsadí prostor a díky svojí schopnosti dělá stanoviště pro své následníky hůře kolonizovatelné.
Sekulární vývojdlouhodobé změny společenstev v průběhu tisíců let. V důsledku klimatických a pedologických změn za posledních cca 12 tisíc let tak docházelo k postupné změně vegetačního krytu střední Evropy až do dnešního stavu.
Cyklické změnyzpůsobeny cyklicky se opakujícími změnami prostředí spojenými s životními cykly rostlin, především se stárnutím některých populací vytrvalých druhů (např. přirozená obnovy lesa)
FluktuaceSpolečenstva, které dosáhla rovnováhy s prostředím a dále se výrazněji nemění. Tzn., že základní životní formy (dominanty společenstva) se nemění, ale dochází ke kolísání v kvantitativní a kvalitativní skladbě některých subdominant (druhová bohatost a biomasa, pokryvnost, hustota populace).
Biomyjednotlivá vegetační pásma, kt. odpovídající svým rozšířením jednotlivým klimatickým pásům na Zemi. Charakter vegetace určuje hlavně klima (teplota, vlhkost). Mají svůj klimax.
Tropické deštné lesyjsou rozšířeny v rovníkové oblasti a jen místy zasahují severněji (Indie) nebo jižněji (Austrálie). Teplo, déšť, vlhko, málo světla při zemi,
Mangrovové porostybřehy tropických moří či při ústí řek do moře, pruh zvláštní vegetační formace tzv. mangrove
Pásy tropických poloopadavých a opadavých lesůjejich nejrozsáhlejší komplexy (obou) jsou v Africe, severně a jižně od pásu deštných lesů a na západě Madagaskaru. limitujícím faktorem je množství srážek, zvláště délka jejich nedostatku.
Pásy savanúzemí tropů a subtropů, minimum stromů, limitujícím faktorem je množství srážek. Působením člověka se savany velmi rozšířily
Pásy tropických pouští a polopouštíV tropech až subtropech severní polokoule, Nízký úhrn srážek, Teploty mezi dnem a nocí vykazují rozdíl 40 °C i více.
Pásy etéziové vegetaceokolí středozemního moře. Ovlivněno člověkem, středozemské klima. Macchie
Pásy lesů vlhkého izotermního klimatuhlavně východ Euroasie, bohaté na srážky
Pásy opadavých listnatých lesůEuroasie , Sev. Amerika, vegetační sezóna 120 dnů
Pásy stepíEuroasie, Sev. Amerika, klima: mírné, aridní
Pásy pouští a polopouští mírného klimatuseverní polokoule, velmi aridní klima
Pás boreálních jehličnatých lesů (tajga)rozsáhlý pás pouze na severní polokouli
Pásy tundernejrozsáhlejší na severní polokouli – lemují zde okraj Euroasie a Sev. Ameriky, vegetační doba 1-3 měsíce
memorize

Recent badges