Create
Learn
Share

Ekologicke aplikace v krajine 4

rename
drist's version from 2017-04-24 17:37

Section

Question Answer
Charakterizujte podlimitní záměry a jak se tyto záměry posuzují z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.podlimitní záměr je takový záměr, který nedosahuje limitních hodnot uvedených v příloze č. 1 kategorie II., u těchto záměrů se rozhoduje, zda vůbec budou podléhat zjišťovacímu řízení
Dopady (vlivy EIA) lze považovat za signifikantní, když (vypsat 3)jsou rozsáhlé v průběhu času nebo prostoru; jsou intenzivní (překračující) ve vztahu k asimilační kapacitě dané lokality (regionu); jsou nad nebo v blízkosti environmentálních norem, limitů
Rozdělení vlivu podle rozsahu (EIA)in situ, lokální, regionální, národní, mezinárodní
Proces EIA je zahajován předložením oznámení, které může být zpracovánopodle přílohy č. 3 a 4.
Jakou „působnost“ (něco v tom smyslu) mají MŽP a orgány kraje, co se týká záměrů v zákoně 100/2001 Sb.minbisterstvo sloupec A, kraj sloupec B
Hierarchie aplikace zmírňujících opatření (EIA)předcházení dopadům, jejich eliminace, zmírnění dopadů u zdroje, u receptoru, kompenzace
Mezi úřady, jimž přísluší řídit proces SEA patříkrajské úřady (MŽP)
O jakou legislativu jsou opřeny územní plányZásady územního rozvoje, Územní plán, Politika územního rozvoje, Stavební zákon
Uveďte alespoň 5 příkladů dotčených správních úřadů SEASCHKO, SNP, ČIŽP, bánské úřady, krajské hygienické stanice
Cílem EIA jezmírnění nepříznivých vlivů realizace záměrů na životní prostředí.
Doprava 2050 cíledo 2030 snížit o 50% dopravu ve městech, do 2050 snožení dopravních nehod na 0 a přepravovat většinu cestujících po železnici, snížit emise v letecké dopravě, použít inteligentní systémy na řízení dopravy
memorize

Recent badges