Create
Learn
Share

Ekologicke aplikace v krajine 3

rename
drist's version from 2017-04-23 18:25

Section

Question Answer
Posuzování ŽP (EA)zahrnujeposuzování nejen složek ŽP, ale také společenských a ekonomických aspektů. Primárně se zaměřuje na predikci a zmírňování důsledků plánovaného hospodářského rozvoje a činností. (včasná výstraha vetapě plánování)
Nástroje EA (honocení kvality ŽP) se zaměřují na 4 základní oblastivlivů na životní a sociální prostředí (EIA, ESIA, …), environmentálních dopadů životního cyklu (LCA, LCC, ETV, EPD, …), rizik pro životní prostředí a obyvatelstvo (AR, SWOT, zranitelnost, …), kvality zdraví a životní pohody obyvatel (well-being, HIA…)
Posuzování vlivů na ŽP a SP (ESIA)jsou posuzovány dopady jak na životní prostředí, tak na sociální podmínky dotčeného území, přičemž závažnosti posouzení sociálních dopadů je dána stejná úroveň důležitosti jako hodnocení dopadů environmentálních. Není zakotveno v legislativě.
Posuzování životního cyklu –LCA (Life Cycle Assessment)Analytická metoda hodnocení environmentálních dopadů (dopadů na ŽP) výrobků, služeb a technologií. Hodnotí celý životní cyklus nebo určitá fáze cyklu (např. výrobní) podle kategorií dopadu (= footprint). Vyčísluje potenciální (nikoliv reálné) dopady na konkrétní problémy ŽP (tzv. kategorie dopadu). Sleduje sled závislostí od příčiny (emise do prostředí) až k finálním účinkům (tání ledovců, globální oteplování atd.) Vzájemné srovnání výsledků různých kategorií dopadu se provádí pomocí transformace dat (bezrozměrné číslo). ISO 14000
Indikátory kategorie dopadu LCAMidpoint (měřitelná vlastnost, např. míra účinku CO2 na oteplování - teď a tady), Endpoint (měřitelný jev v prostředí, konkrétní dopad na prostředí - např. zvýšení průměrné teploty atmosféry - dlouhodob;ý dopad)
Analýza nákladů a přínosů –CBA (Cost Benefit Analysis)je nástroj pro hodnocení udržitelných přínosů a nákladů s ohledem na sledovanou činnost či projekt (většinou omezeny regionem, zohlednění sociálního dopadu, může sloužit i ke korporátním účelům)
Multikriteriální analýza –MCA (Multi-Criteria Analysis)Multikriteriální analýza se zabývá hodnocením možných alternativ podle vybraných kritérií (modelováním situací), je kvantitativní i kvalitativní
Analýza rizik (RA)lze definovat jako postup vedoucí k identifikaci hrozeb (nebezpečí) ohrožující určitý systém, požívá se k přecházení rizik a pro krizové řízení
Řízení rizik a krizový management –PDCA cyklusPLAN (plánuj) –naplánování zamýšleného zlepšení (záměr) ?DO (dělej) –realizace plánu ?CHECK (kontroluj) –ověření výsledku realizace oproti původnímu záměru ?ACT (jednej) –úpravy záměru i vlastního provedení na základě ověření a plošná implementace zlepšení do praxe
Zákon č. 167/2008 Sb., o ekologické újměUpravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, definuje ekologicko-právní odpovědnost, v příloze 1 je seznam činností, na které se vztahuje zákon.
Nařízení vlády č. 295/2011 Sb. –hodnocení rizik EÚStanoví způsob hodnocení rizik ekologické újmy a kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (KZ)definuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob při krizové situaci a jejich odpovědnost a omezení práv, zákon 239/2000 definuje infrastruktur záchranných sborů (krizové štáby)
Systém environmentálního managementu (EMS)Dobrovolný systematický přístup k péči o ŽP ve všech aspektech podnikání, standard Standard (norma) ISO 14001:2015. (prevence negativních dopadů + propagace)
ystém environmentálního řízení a auditu (EMAS)Podobný jako EMS, nadstavba ISO, evropský systém dle nařízení EU, navíc validován státním orgánem - CENIA. Přezkoumání již na začátku, na konci registrace v Programu EMAS, zkoumá i nepřímé environmentální aspekty. Výhody: Kvalifikační předpoklad pro veřejné zakázky, není třeba finanční zajištění.
Program EU ETV (European Technology VerificationProgramme)Program podpory zelených technologií a ekoinovací. Podstatou programu je hodnocení shody (ověření) mezi prohlášením výrobce či dodavatele výrobku, technologie nebo služby a jeho skutečnými provozními parametry v oblastech: čištění a monitoring vody, materiály, odpady a zdroje, technologie pro energetiku, ověřovací orgán EU
Čistší produkce (Cleaner Production –CP)aktivita UNEP, Čistší produkce nahlíží na odpad jako na draze nakoupené suroviny, které se nepodařilo proměnit v konečný produkt. Je to univerzálně použitelná strategie ve všech odvětvích jak zvýšit efektivnost a snížit dopady na ŽP. Vyhodnocuje se pouze výrobní proces. Administruje CENIA - hodnocení možností CP.
Environmentální značenídobrovolný nástroj řízený ISO, zahrnuje takové formy značení (grafické i písemné), z nichž vyplývají bližší informace o vztazích mezi označeným výrobkem či službou a životním prostředím.
Typy environmentálního značeníekoznačení (např. ekologicky šetrný výrobek - CENIA), vlastní environmentální tvrzení (environmentální aspekty si vybírá firma sama, např. 100% recyklovatelnost - nepodléhá schválení), environmentální prohlášení o produktu (soubor měřitelných informací, zjišťuje se analýzou LCA, CENIA)
Eko-designVlastnosti a užitná hodnota každého výrobku jsou definovány již v prvních fázích vzniku výrobku - Centrum inovací a rozvoje
Udržitelný rozvoj se skládá zživotního prostředí + ekonomiky + sociálního aspektu
Fáze hodnocení LCADefinice rozsahu (třeba i část cyklu) -> INVENTARIZACE (sběr dat + inventatizační analýza) -> hodnocení dopadů a interpretace (převod na bezrozměrné jednotky - možné sčítat mezi sebou na základě metodiky CML)
Výhody a nevýhody LCAmetoda náročná v praxi, důležitá kvalita dat, nutno zvážit náklady a návratnost - používájí se také zjednodušené studie
ohrožení a narušení v RA jeohrožení (situace, která může nastat - prevence), narušení (situace, která nastala - krizové řízení)
Stockholmská úmluvaevidence nebezpečných látek (23 látek) od roku 2004
Postup zavedení EMS, jmenování představitele vedení, nastavení cílů, politik -> (přezkoumání - není povinné) -> komunikace -> systémová dokumentace -> školení auditorů a pracovníků -> interní audit -> certifikace (certifikační autoritou CIA - audit)
Rozdíly EMS a EMASEMAS musí být celý podnik, přezkum je povinný, zkoumají se i nepřímé environmentální aspekty, + environmenátlní prohlášení, registr
Strategie oběhového hospodářstvívychází ze strategie Evropa 2020, cílem je udržitelný růst, preference opětovného použití, odpad je surovina, podporován Institutem cirkulární ekonomiky
Rámcová evropská koncepce Zdraví 2020Modul s 10 otázkami týkajících se celkové spokojenosti se životem a sociálními oblastmi
memorize

Recent badges