Create
Learn
Share

Ekologicke aplikace v krajine 2.

rename
drist's version from 2017-04-24 20:25

Section

Question Answer
Strategie Evropa 2020 - prioritní oblastiEvropa 2020“ je strategie EU, jejímž cílem je v příštím desetiletí dosáhnout nového růstu. Chceme, aby se v dnešním měnícím se světě v EU vytvořila inteligentní a udržitelná ekonomika, která podporuje sociální začleňování.
Strategie Evropa 2020 - cíle inteligentního růstuinovace v unii (rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích), mládež pro Evropu (modernizovat školství, zlepšit mobilitu mladých vědců, zlepšit trh práce mladých lidí) Digitální program pro Evropu (přístup k internetu, jednotný trh pro internetové služby)
Strategie Evropa 2020 - cíle udržitelného růstuEvropa méně náročná na zdroje (omezit produkci uhlíku v dopravě, vnitřní trh s energiemi, nízkoenergetické budovy, nedotovat poškozování životního prostředí) průmyslová politika pro věk globalizace (rozvoj konkurenceschopného průmyslu, hlavně malých a středních firem, snížit využívání přírodních zdrojů)
Strategie Evropa 2020 - cíle růstu podporujícího začleněníProgram pro nové dovednosti a pracovní místa (mobilita pracovních sil, spolupráce ve vzdělávání, rovnost a sociální dialog), Evropská platforma proti chudobě (sociální zabezpečení a důchodové systémy)
Územní agenda EU - cíleCílem této agendy je poskytnout strategické směry pro územní rozvoj, podpořit zohlednění územní dimenze v různých politikách na všech úrovních správy a zajistit provádění strategie Evropa 2020 v souladu se zásadami územní soudržnosti.
Územní agenda EU - výzvy pro územní rozvojglobalizace, integrace EU, demografické a sociální odlišnosti, změna klimatu, energetické výzvy, ztráta biologické rozmanitosti
Územní agenda EU - priority rozvojepolycentrický rozvoj, územní integrace, konkurenceschopné ekonomiky, územní propojení, správa ekologických, krajinných a kulturních hodnot
Územní agenda EU - mechanismy správykoordinace politik, posílení územní soudržnosti na úrovni EU i členských států
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 - vizeČR zemí konkurenceschopnou, využívající kvalitní lidské zdroje, ČR zemí využívající svoji geografickou polohu k prohloubení vazeb a spolupráce ve středoevropském prostoru, ČR zemí rozvíjející udržitelným způsobem pozitivní specifika jednotlivých regionů a podporující soudržnost, ČR zemí s funkčními vazbami mezi venkovskými a městskými oblastmi, chránící své přírodní, krajinné a kulturní hodnoty.
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 jekoncepčním dokumentem, který formuluje přístupy k rozvoji regionů ČR, vytváří základ regionální politiky ČR a směruje územní zaměření ostatních rozvojových politik na období 2014–2020.
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 SWOT Strenghtsúzemní soudržnost - významná role malých měst a jejich spolupráce, růst obyvatel a vzdělanosti, nízká chudoba, Environmentální soudržnost - zvyšující se podíl udržitelných energií, čištění odpadních vod, produktivita zemědělství
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 SWOT Weaknesesúzemní soudržnost - velké množství malých sídel a úbytek obyvatel z pohraničí, stárnutí obyvatel, poptávka po technicky vzdělaných zaměstnancích, pokles výstavby, nedostatek mateřských škol, Environmentální soudržnost -špatné ovzduší v některých krajích, nevhodná výstavba a fragmentace krajiny, zvyšující se hluková zátěž, povodně
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 SWOT Opportunitiesúzemní soudržnost - využití dotací, flexibilní formy zaměstnávání, propojování zdravotní a sociální péče, optimalizace školství, Environmentální soudržnost - využití positivních dopadů klimatických změn, nový zákon o ovzduší
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 SWOT Threatsúzemní soudržnost - nevhodná politika EU, migrace, stárnutí, snižování kvality školství, tlak na zdravotní z sociální služby, Environmentální soudržnost - terorismus, negativní klimatické změny
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 cíleRůstový cíl (regionální konkurenceschopnost), Vyrovnávací cíl (územní soudržnost), Preventivní cíl (environmentální udržitelnost), Institucionální cíl (veřejná správa a spolupráce)
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 Regionální konkurenceschopnostvyužití potenciálu rozvojových území (podpora výměny znalostí výzkumu a bussinesu, rozvoj univerzit, integrace dopravy, zkvalitnění infrastruktury, adaptabilita trhu práce), rozvoj klíčové infrastruktury (modernizace silnic, železnic a energetiky)
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 územní soudržnostzkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území (integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva), vyvážený rozvoj stabilizovaných území (infrastrukutura a inovace), oživení periferních území (podpora ekonomiky a kvality pracovní síly)
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 Environmentální udržitelnostOchrana a udržitelné využívání zdrojů (odstranění starých zátěží, snížení odpadů, obnovitelné zdroje, omezení dopadů dopravy, udržitelné využívání vodních zdrojů), Ochrana přírody a krajiny (zlepšení kvality prostředí v sídlech, obrana proti živelným pohromám a obnova škod po nich)
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 Veřejná správazkvalitnění institucí (kapacity administrativy, podpora místního rozvoje, informační podpora), podpora místní spolupráce
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR jeje koncepce vlády a stanoví vizi udržitelného rozvoje v ČR, základní principy udržitelného rozvoje, měřící indikátory a zejména určuje klíčové priority a cíle v pěti vzájemně provázaných prioritních osách. Prioritní osy jsou člověk, ekonomika, rozvoj území, krajina a ekosystému, bezpečná společnost. Osy mají stanovené definované indikátory v jednotkách.
Politika územního rozvoje ČR 2014 - 2020 jePolitika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a zohledňuje požadavky na udržitelný rozvoj území a územní soudržnost, které pro Českou republiku vyplývají z členství v EU, z mezinárodních smluv
Politika územního rozvoje ČR 2014 - 2020 prioritní oblastiRozvojové oblasti a rozvojové plochy, Specifické oblasti, Koridory a plochy dopravní infrastruktury, Koridory a plochy technické infrastruktury
Politika územního rozvoje ČR 2014 - 2020 Rozvojové oblasti a rozvojové plochyPraha, Brno, Ostrava - pořídit územní studie, koordinovat rozvoj, řešit suburbanizaci
Politika územního rozvoje ČR 2014 - 2020 Specifické oblastirozvoj problémových hodnotných oblastí - Šumava, Beskydy, Jeseníky, Karvinsko
Politika územního rozvoje ČR 2014 - 2020 Koridory a plochy dopravní infrastrukturyželeznice - ochrana koridorů pro vysokorychlostní tratě, Silnice - dokončení sítě vysokokapacitních silnic, splavnění Labe, zvýšení kapacity letiště Ruzyně
Politika územního rozvoje ČR 2014 - 2020 Koridory a plochy technické infrastrukturyvymezení koridorů pro energetiku a dálkovody
Podstatou udržitelného rozvoje je naplnění tří základních cílůsociální rozvoj, který respektuje potřeby všech, účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů, udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti
SEAStrategic Environmental Assessment, je procesem hodnocení různých politických záměrů, plánů a programů z hlediska vlivů na životní prostředí. Proces SEA provádí posuzování koncepcí v § 3 písm. b) a § 10a odst. 1) zákona č. 100/2001 Sb., příp. jejich změny na úrovni celostátní, regionální a místní. Schvalující orgán koncepce je při dalším postupu povinen zohlednit závěry posuzování uvedené ve stanovisku. Hlavním cílem je zajištění environmentální integrity koncepce.
EIAEnvironmental Impact Assessment. Proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 výše zmíněného zákona č. 100/2001 Sb. Projekty posuzované v procesu EIA jsou například stavby, komunikace, výrobní haly, těžby nerostných surovin, provozy – nově budované, ale i jejich změny. Proces EIA probíhá vždy dříve, než jsou záměry povoleny a než se započne s jejich vlastní realizací. Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad (např. stavební úřad) rozhodnout o povolení záměru. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů realizace záměrů na životní prostředí a vytvoření podkladů pro rozhodnutí. Kategorie I. povinná, Kategorie II - zjišťovací řízení
IPPCIntegrovaná prevence a omezování znečištění. Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných výrobních postupů a technologií.Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahováno použitím tzv. nejlepších dostupných technik (Best Available Techniques - BAT).se o povolování zařízení, kde probíhá příslušná průmyslová činnost a o tvorbu a revizi BREF.
Očekávané výstupy SEA posouzeníposouzení zpracování cílů ochrany ŽP do cílů koncepce, soulad navrhovaných řešení s cíli ochrany ŽP, s limity ÚPD, vliv na ŽP, proces probíhá jako mnohonásobné připomínkování
Proces EIA má tyto fázeOznámení, (Zjišťovací řízení), Dokumentace, Posudek, Veřejné projednání, Závazné stanovisko úřadu.
IPPC - zařízenízařízením je stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb. a mohlo by ovlivnit emise a znečištění.
Rozhodovací proces v kontextu životního prostředíStrategická úroveň: myšlenka -> strategická vize -> tvorba koncepce, strategie nebo plánu souběžně se SEA -> Projektová úroveň: tvorba projektových dokumentací k jednotlivým záměrům -> EIA -> územní řízení -> stavební řízení -> realizace záměru
Pět cílů Evropské unie pro rok 2020Zaměstnat 75 % osob, Investovat 3 % HDP do výzkumu, Snížit emise skleníkových plynů o 20 %, zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 %, zvýšit energetickou účinnost o 20 %, Snížit míru nedokončení studia pod 10 %, 40%VŠ, snížit alespoň o 20 milionů počet lidí zasažených chudobou
memorize

Recent badges