Create
Learn
Share

Ekologicke aplikace v krajine 1.

rename
drist's version from 2017-04-15 19:01

Section

Question Answer
Enviromentální rizika, jimž bude lidská společnost pravděpodobně čelit v nadcházející dekádě z hlediska vysoké pravděpodobnosti jejich výskytu2. Extrémní jevy počasí, 3. Selhání adaptací na změnu klimatu, 5. přírodní katastrofy, 9-10. Nedostatek pitné vody
Enviromentální rizika, jimž bude lidská společnost pravděpodobně čelit v nadcházející dekádě z hlediska jejich síly dopadu pro lidskou společnost1. Selhání adaptací na klimatické změny, 3. Nedostatek pitné vody, 6. Ztráta biodiverzity, kolaps ekosystémů
Obecná rizika, jimž bude lidská společnost pravděpodobně čelit v nadcházející dekádě z hlediska vysoké pravděpodobnosti jejich výskytu1. Rozsáhlé nedobrovolné migrační vlny 2. Extrémní jevy počasí, 3. Selhání adaptací na změnu klimatu, 4. Mezistátní válečné konflikty 5. přírodní katastrofy
Obecná rizika, jimž bude lidská společnost pravděpodobně čelit v nadcházející dekádě z hlediska jejich síly dopadu pro lidskou společnost1. Selhání adaptací na klimatické změny, 2. Zbraně hromadného ničení 3. Nedostatek pitné vody, 4. Rozsáhlé nedobrovolné migrační vlny 5. Cenový šok na trhu s energiemi 6. Ztráta biodiverzity, kolaps ekosystémů
Základní principy státní politiky životního prostředí 2012 -2020Princip integrace politik, Princip předběžné opatrnosti, Princip mezinároní odpovědnosti, Princip prevence, Princip znečišťovatel platí, Zvyšování povědomí veřejnosti a o otázkách životního prostředí
Princip integrace politik v SPŽP znamenáspolupráce na všech úrovních veřejné správy s centrální, sektorovou i regionální působností. Všechny relevantní strategické dokumenty by měly vycházet ze společné analýzy vnějších vlivů (stejná socioekonomická východiska), principů a scénářů možného vývoje.
Princip předběžné opatrnosti v SPŽP znamenáPokud hrozí nevratná škoda na zdraví nebo životním prostředí a jev není zatím dostatečně prozkoumán, jsou přesto přijímána preventivní opatření, aby nedošlo k ekonomickým ztrátám.
Princip mezinárodní odpovědnosti v SPŽP znamenádodržování přijatých závazků vyplývajících z členství v EU, mezinárodních dohod, úmluv a členství v organizacích jako je Organizace spojených národů (OSN) či Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
Princip prevence v SPŽP znamenáPrevence je na úseku ochrany životního prostředí principem nejdůležitějším. Uplatnění zásady prevence má velký význam rovněž v případech živelních katastrof, kterými jsou v České republice nejčastěji povodně.
Princip „znečišťovatel platí“ v SPŽP znamenáZahrnutí negativních externalit do nákladů znečišťovatele přes promítnutí těchto nákladů do ceny příslušných výrobků
Nástroje realizace politiky životního prostředí jsouAdministrativně právní, ekonomické a tržní, informační, dobrovolné, programové, institucionální, výzkum a vývoj, vzdělávání výchova a osvěta
Administrativně právní nástroje v SPŽP představujíukládání povinností ve formě různých zákazů, příkazů a omezení, z nichž pro adresáty vyplývá povinnost něčeho se zdržet, něco strpět nebo něco konat v zájmu ochrany životního prostředí. Tyto povinnosti jsou stanoveny přímo zákonem. Dále jsou to povolení, souhlasy, stanoviska či vyjádření vydávaná orgány ochrany životního prostředí nebo různé standardy.
Ekonomické a tržní nástroje v SPŽP jsounegativní stimulace – poplatky, sankce, popř. daně – a nástroje pozitivní stimulace, tj. různé formy podpory (fondy).
Informační nástroje v SPŽP jsouSlouží pro podporu výkonu státní správy, efektivní sledování, vyhodnocování a publikování informací o stavu životního prostředí. Součástí je reporting v rámci EU.
Dobrovolné nástroje v SPŽP jsoutakové aktivity podnikatelských a jiných subjektů, které směřují ke snižování negativních dopadů jejich činnosti na životní prostředí, přičemž jsou těmito subjekty zaváděny a realizovány na základě jejich svobodného (dobrovolného) rozhodnutí a jdou nad rámec požadavků platných legislativních norem. Musí být také preventivního charakteru. (ekologicky šetrné výrobky, čistá produkce atd.)
Programové nástroje v SPŽP jsoukoncepční nástroje strategického plánování, mezi které patří zejména strategie, politiky, koncepce, programy a plány. Jejich nedílnou součástí je často i posouzení vlivu na životní prostředí (SEA). Příkladem je samotní je samotná SPŽP ČR.
Institucionální nástroje v SPŽP jsounástroje, které upravují fungování institucí veřejné správy v oblasti kontroly trhu, bezpečnosti, omezování rizik. Měly by být efektivní a kontrolovatelné veřejností.
Výzkum a vývoj másvými výstupy vést ke snižování negativních vlivů lidských aktivit na životní prostředí, zajišťovat nápravu a odstraňování vzniklých škod i monitorování změn kvality životního prostředí.
Problémy životního prostředí v ČR v oblasti klimatických změnrozkolísanost teplot vede ke zvýšenému riziku povodní, které je umocněné intenzivním obhospodařováním. Rychlý odtok vody vede k nízkým zásobám spodní vody.
Problémy životního prostředí v ČR v oblasti kvality ovzdušíplošné překračování imisních limitů, nárůst topenišť na pevná paliva a vyšší imise z domácností
Problémy životního prostředí v ČR v oblasti kvality a dostupnosti vody existence znečištěných toků, zemědělské znečištění pitných vod, nedostatek přirozených koryt, variabilita srážek
Problémy životního prostředí v ČR v oblasti přírody a krajinyzrychlující výstavba, neprostupnost vodních toků a krajiny, nízká retenční a rozlivová schopnost krajiny, fragmentace
Problémy životního prostředí v ČR v oblasti biologické rozmanitostivysoký počet ohrožených druhů, mizení vhodných biotopů, invazní druhy
Problémy životního prostředí v ČR v oblasti lesního hospodářstvíimisní poškození, nevhodné druhové složení
Problémy životního prostředí v ČR v oblasti využívání přírodních zdrojůnárůst zástavby, konzumní a nešetrný způsob života, tlak na energetické a ekonomické využívání toků
Problémy životního prostředí v ČR v oblasti půdypokles výměry půdního fondu zástavbou, spotřeba minerálních hnojiv, eroze a acidifikace
Problémy životního prostředí v ČR v oblasti kvality životního prostředínárůst urbanizovaného území, zanedbaná údržba, nedostatečná ochrana před povodněmi
Strategie udržitelného rozvoje v kontextu národních a mezinárodních dokumentů EUEvropa 2020; Lipská charta o udržitelných evropských městech; Obnovená Strategie EU pro udržitelný rozvoj; Plán jednotného evropského dopravního prostoru – Bílá kniha; Tematická strategie pro městské životní prostředí; Územní agenda Evropské unie 2020.
Strategie udržitelného rozvoje v kontextu národních a mezinárodních dokumentů Rady EvropyEvropská úmluva o krajině; Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu;
Strategie udržitelného rozvoje v kontextu národních a mezinárodních dokumentů Světové zdravotnické organizaceZdraví 2020
Strategie udržitelného rozvoje v kontextu národních a mezinárodních dokumentů OSNAgenda 21; Měníme náš svět: Agenda udržitelného rozvoje do roku 2030
Cíle SPŽP ČRochrana klimatu (emise, ovzduší, obnovitelné zdroje energie), ochrana přírody a krajiny, udržitelné využívání zdrojů (vody, odpady, půda), bezpečnost (sanace, povodně, znečištění člověkem)
memorize

Recent badges