Create
Learn
Share

Dendrometrie

rename
colek's version from 2018-01-08 20:29

Section

Question Answer
Jak se zjišťují veličiny?Přímo(měřením) a nepřímo(výpočtem z jiných veličin)
Jaké jsou způsoby zjišťování veličin?Celoplošné nebo výběrové (reprezentativní)
Zásady zjišťování dendrometrických veličinznalost definice veličiny, vhodná metoda zjišťování, stanovení požadované přesnosti, volba správných pomůcek a přístrojů, dodržení správného pracovního postupu
Absolutní chyba měření= zjištěná hodnota – přesná hodnota
Relativní chyba měření= (absolutní chyba/přesná hodnota)*100
Složky absolutní chybysystematická a nahodilá
Vychýleníindikuje systematickou chybu=aritmetický průměr chyb
Přesnostindikuje nahodilou chybu=směrodatná odchylka
Správnostindikuje celkovou chybu=(aritm.prům^2+směrod.odch^2)^0,5
Přenášení chyb=součet druhých mocnin procentuálních odchylek pod odmocninou
Příčný průřez kmeneto, co vidím, když uříznu strom.
Tloušťka příčného průřezu (d)kolmá vzdálenost 2 rovnoběžných tečen
Obvod příčného průřezuDélka čáry spojující vypouklé body na kmeni
Typy průměrekmilimetrové, taxační, digitální
Měření tloušťky v nedostupných výškáchzrcadlový relaskop
Chyby při měření tloušťky a obvodu z nesprávné průměrky, nepřikládání kolmo k ose stromu, v nesprávné výšce, různá síla přitlačení ke stromu
Principy měření výškytrigonometrický/geometrický
Zásady měření výšekodstup min. na délku stromu, zaměření nejvyšší zelené části stromu
Metody výpočtu objemu ležícího dřevadle Hubera (+ po sekcích), Smaliana, Newtona
Objem dle Hubera=kruhová plocha v ½ délky stromu*délka
Objem dle Smaliana=1/2(kruhové plochy v čepu + čele)*délka
Objem dle Newtona=délka/6*(kruh.plocha v čepu+4*v ½+v čele)
Objem kmene obecněobjem kruhu*výška stromu* výtvarnice(vyjádření tvaru kmene)
Stanovení kruhové plochyz jedné tloušťky, ze dvou tl., z obvodu, z d max a z d kolmého
Morfologická křivkaohraničuje povrch tělesa, vzniklého rotací kmene kolem své osy.
Kmenové profilycharakteristika podélného tvaru kmene v intervalech 1-2m, tabulka k určení možnosti výskytu sortimentu.
Tvarové kvocientypoměr mezi 2 hodnotami tloušťky v relat. Vzdálenostech od paty k výčetní tlo.
Tvarové řadyvyjadřují hodnoty tlouštěk v různých výškách na kmeni v procentech vůči tloušťce zvolené za základ
Sbíhavost kmenezměna tloušťky kmene pro úsek kmene v cm/m
Štíhlostní koeficientvýška(m)/výčetní tloušťka(cm), >1=nestabilní vysoké tenké stromy, <1 stabilnější
Štíhlostní poměrvýška (m)/výčet. Tl. (m)
Výtvarniceobjem stromu/objem ideálního válce
Druhy výtvarniceabsolutní(kruhová plocha u země), pravá(kr.pl. v 1/10 výšky), nepravá (kr.pl.ve výčetní výšce)
Metody stanovení objemu stojícího stromudle zachycení individuální morfologické křivky stromu (d se měří po dvou metrech), dle Presslerovy úměr. Výšky (od pařezové výšky do místa s d1,3/2…), dle výtvarnic a výtvarnicových výšek, dle objemových rovnic a objemových tabulek(1,2,3argumentové rce), ULT, okulární odhad.
Typy lesního porostustejno/různo-rodý, stejno/různo-věký, jedno/vícevrstvný
Průměrkování naplno, odstranitelné chybynesprávná průměrka, z nedodržení výšky měření
Průměrkování naplno, neodstranitelné chybynepravidelný tvar příčného průřezu, subjektivní chyby)
Průměrkování naplno, úmyslné chybyzařazení do tloušťkového stupně
Střední tloušťka kmenekmen s průměrnou g, reprezentující celý porost
Výpočet střední tloušťkydg-z kruhové základny, dv-z objemu, dw-Weiseho,
Velikosti stř. tlouštěk, dle metody určeníz aritm.průměru<dg<dv<=>dw
Horní tloušťka porostutloušťka stromů reprezentující nejsilnější stromy v porostu (absolutní, relativní)
Měření výšekjen výběrově, u 30-100 stromů rozdělených do tloušť. Stupňů. 5-7měření v prostředních tl.st.,2-4 v krajních, po celé ploše systematicky
Výškové křivkyzávislost mezi výškou a výčetní tloušťkou pro jedno stadium (věk), začíná ve výšce 1,3m, nelineární, rostoucí
Odvození výškové křivkygraficko-počtářsky, matematicky, grafickými papíry
Střední výškaprůměrná výška ku střední tloušťce, kruhové základně nebo objemu
Horní výškaabsolutní/relativní nejvyšších stromů v porostu
Metoda objemových tabulekpro stejno i nestejnověké porosty, získám četnosti stromů a výšky v tloušť. Stupních
Metoda JOK/JHKstejnověký porost, musím znát střední výšku a tloušťku, nemusím měřit tolik stromů jako v objem.tab. , netvořím výškovou křivku.
Reprezentativní metodaměřím na části porostu a násobím
Vytyčovací údajevelikost výběru, intenzita výběru, rozmístění ploch
Stanovení rozsahu výběru zkus.pl.kvoc.spolehlivosti^2 * variabilita porostu^2 % / přípustná chyba ^2 %
Intenzita výběru zkus.pl(součet počtu zkusných ploch/celková plocha) *100
Rozmístění zkusných plochobjektivní, reprezentativní, systematické(stejné odstupy-rovnoměrné, nerovno.., nahodilé)
Velikost zkusných ploch1-10 arů, čím mladší porost, tím menší plocha
Vytyčovací údaje kruhových zkusných plochvelikost ploch=15-25/počet jedinců na hektar, počet ploch, intenzita výběru, odstupová vzdálenost
Intenzita výběru kruh.zk.pl.maximálně 25-30%, (plocha kruh.pl/plocha lesa)*100
Stratifikovaný výběru nehomogenních porostů, dělení porostu dle odlišnosti charakteristik(druhové složení…), určí se pro ně stupeň rozrůzněnosti zásoby->průměrný st. rozrůzněnosti zás.->počet ploch->rozdělení zkus ploch do strat dle výměry
Pásové zkusné plochyšířka pásu, intenzita výběru, odstup. Snadné, rychlé vytyčení, nepřesné
Relaskopická metodapočet ploch=KZP, odstup=KZP, pro každou dřevinu zvlášť-součet roven 15-25,
Výpočet kruhové základny stromů při relaskop. Metodě na hektarprůměrný počet stromů na stanovišti*distanční faktor(záměrná úsečka)
Výpočet zásoby při relaskop. Metoděkruhová základna na hektar*výtvarnicová výška(průměrný objem na strom/kruhová základna)
Zásoba porostu z taxačních tabulekplatí pro region, pro nesmíšené stejnověké porosty s plným zakmeněním. Musím znát střední výška střední tloušťku (odhad). Hodnotu z tabulek pronásobit zastoupením(redukované plochy/red.pl.dřeviny) a zakmeněním (redukované plochy/skutečná plocha)
memorize

Recent badges