Create
Learn
Share

Dendrologie 3

rename
drist's version from 2016-06-12 09:56

Section

Question Answer
Řád Rosales, dělení řádu na čeledi, jaké plody charakterizují čeledi tohoto řádu řád obsahuje cca 100 rodů přibližně s 3100 druhů dřevin těžiště hospodářského významu v ovocnářsky využívaných druzích, čeleď: Spireaceae = tavolníkovité, plod: měchýřek, zřídka tobolka, čeleď: Amygdalaceae = mandloňovité, plod: dužnatá nebo zasychavá peckovice s dřevnatým endokarpem, čeleď: Malaceae = jabloňovité plod: malvice, čeleď: Rosaceae = růžovité plody: nažky, také oříšky, souplodí
Čeleď Amygdalaceae, popis čeledi, jaký plod charakterizuje tuto taxonomickou skupinu. Na jaké rody dělíme tuto čeleď?opadavé (vzácně i vždyzelené) keře nebo strom, listy: střídavé, plod: dužnatá nebo zasychavá peckovice s dřevnatým endokarpem, medonosné, v ČR domácí zástupci 5 rodů: Prunus (slivoň, trnka), Cerasus (třešeň, višeň), Padus (střemcha), Padellus (mahalebka), Amygdalus (mandloň) – celkem se 6 druhy
Zástupci rodu Prunus, popis druhů (2), areály přirozeného rozšíření, ekologické nároky, využitíPrunus spinosa = trnka (slivoň) trnitá hustý, křivolace větvený keř 2 m vysoký, obvykle s četnými (trnitými) kolci, světlomilný druh, snášející nedostatek vláhy, tvoří neproniknutelné trnité houštiny, může rozrušovat teplomilná bylinná společenstva, intenzivně (až agresivně) se šíři kořenovými výmladky, do 500 m n.m., zejména v lesostepích, v celé západní Evropě kromě severu a severovýchodu,Využití: džem, trnkové víno, v sadovnictví dekorativní zejména v čase květu, hodí se do měst, snáší ořez, Prunus domestica = švestka (slivoň) považována za kulturního křížence vzniklého v oblasti Kavkazu, významná ovocná dřevina, tvrdé dřevo
Zástupci rodu Cerasus, popis druhů (3), areály přirozeného rozšíření, ekologické nároky, využitíCerasus avium = třešeň ptačí strom: až 25 m, výčetní tloušťka: až 1 m, stáří: 200 let, světlomilná dřevina, náročná na obsah živin v půdě, upřednostňuje teplejší oblasti, v našich podmínkách poškozovaná zejména v čase květu pozdními jarním mrazy, výskyt poměrně řídký, evropský areál; ceněné dřevo Cerasus vulgaris = višeň obecná = třešeň višeň, strom až 18 m vysoký, pěstuje se v nížinách pro ovoce, občas zplaňuje, Cerasus fruticosa = višeň (třešeň) křovitá, nízký beztrnný keř 1 m vysoký, silně světlomilný odolný, v nejteplejších částech státu na stepích a lesostepích v oblasti šípakových doubrav, zralé plody jedlé, příjemně nakyslé
Zástupci rodu Padus, popis druhů (3), areály přirozeného rozšíření, ekologické nároky, využitíPadus avium = střemcha obecná strom nebo keř, množí se (někdy až příliš ochotně) kořenovými výmladky, výrazně vonné květy, v Čechách dřevina rostoucí v oblasti kamenitých sutí a vlhkých skal nejvyšších poloh, Padus serotina = střemcha pozdní, strom nebo keř, zcela mrazuvzdorná, vysoce tolerantní vůči kouřovým exhalátům, původní areál ve východní části S. Ameriky, u nás se někde po introdukci nebezpečně rozmnožuje, místy i zplaňuje Padus serrulata = sakura (střemcha) ozdobná, keř nebo strom, květy: růžové, velké, často plné v krátkých hroznech, původ: Čína a Japonsko – zde vzniklo velké množství kultivarů, pěstovaných dnes ve vhodných podmínkách po celém světě
Zástupce rodu Padellus, popis druhu, areál přirozeného rozšíření, ekologické nároky, využitíPadellus mahaleb = mahalebka obecná keř nebo malý strom, často větven nízko nad zemí. plody: vejcovité až kulovité peckovice nevalné chuti, světlomilná dřevina, jižní Evropa u nás xerotermních lokality jižní Moravy
Zástupce rodu Laurocerasus, popis druhu, areál přirozeného rozšíření, ekologické nároky, využitíLaurocerasus officinalis = bobkovišeň lékařská, nízký vždyzelený keř, ale i strom, pochází z jižní Evropy, Středomoří, dobře snáší zastínění, sestřihávání (živé ploty), i městské prostředí, jedovatá
Zástupce rodu Amygdalus, popis druhu, areál přirozeného rozšíření, ekologické nároky, využitíAmygdalus nana = mandloň nízká, prutovitý keř 1 m vysoký, vegetativní množení kořenovými výmladky,* u nás vystupuje do 260 m n.m. v kolinním stupni, především na spraších, zákonem chráněný, ohrožený druh, jihovýchodní Evropa, střední Asie
Čeleď Malaceae, popis čeledi, jaký plod charakterizuje tuto taxonomickou skupinu. Na jaké rody dělíme tuto čeleď? převážně jen opadavé keře nebo stromy, listy: střídavé, plod: malvice, v ČR domácí zástupci 5 rodů: Sorbus, Pyrus, Malus, Crataegus, Cotoneaster, ovocnářsky významné rody Malus a Pyrus, okrajově i Sorbus, lesnicky významné některé druhy rodů Sorbus, čeleď ohrožována „spálou růžovitých rostlin“
Zástupci rodu Sorbus, popis druhů (5), areály přirozeného rozšíření, ekologické nároky, využití, endemický druh jeřábu na území ČRSorbus aucuparia = jeřáb ptačí, Sorbus aria = jeřáb muk, Sorbus domestica = jeřáb oskeruše, Sorbus torminalis = jeřáb břek, Endemické druhy rodu jeřáb na území ČR: Sorbus sudetica = jeřáb sudetský nízký, řídce větvený keř, endemitní druh české části Krkonoš zákonem chráněný, Sorbus bohemica = jeřáb český, endemit českého Středohoří, Sorbus eximia = jeřáb krasový, endemit Českého krasu
Sorbus aucuparia, charakteristika druhu, růstová charakteristika, areál rozšíření, ekologické nároky a porostní směsiSorbus aucuparia = jeřáb ptačí na našem území se jeřáb ptačí přirozeně vyskytuje ve 2 poddruzích: Sorbus aucuparia subsp. aucuparia = jeřáb ptačí pravý, menší strom (vzácněji i keř) 15 m vysoký, věk: 150 let výmladnost: výrazná, patří mezi velmi skromné a přizpůsobivé dřeviny, zejména ve vyšších polohách je významnou průkopnickou dřevinou, později výrazně světlomilný, mimo oblast horských jeřábových smrčin se považuje za plevelnou dřevinu, hojný, ale roztroušený na celém území, areál velký, euroasijský, dřevo poměrně tvrdé, ohebné, plody, významná medonosná dřevina, Sorbus aucuparia subsp. glabrata = jeřáb ptačí olysalý, keř 1,5 – 2 m vysoký, areál: vysokohorská společenstva listnatých keřů
Sorbus aria, charakteristika druhu, růstová charakteristika, areál rozšíření, ekologické nároky a porostní směsiSorbus aria = jeřáb muk, keř nebo strom 3 – 5 (12) m vysoký, dožívá se cca 100 let, toleruje malé zastínění, ale upřednostňuje otevřené výslunné stráně, sucho a mělké skalnaté podloží, max. do 800 m n.m.m ostrůvkovitě západní, střední a jižní Evropa
Sorbus domestica, charakteristika druhu, růstová charakteristika, areál rozšíření, ekologické nároky a porostní směsiSorbus domestica = jeřáb oskeruše, strom 18 m vysoký, plody: malvice, původní areál v jižní a jihovýchodní Evropě až po jižní Moravu, u nás není původní, pouze zplaňuje
Sorbus torminalis, charakteristika druhu, růstová charakteristika, areál rozšíření, ekologické nároky a porostní směsiSorbus torminalis = jeřáb břek strom 12 m vysokým, stáří: 150 let, plody: malvice, dobře snáší zastínění, i když se stářím nároky na světlo prudce rostoum upřednostňuje živné podklady, dřevina teplých a výslunných lokalit, mrazy netrpí, vtroušeně v teplých doubravách v oblasti šipákových doubrav, teplých doubrav, někdy i s bukem, do 700mn.m., v teplejších částech Evropy, v lesích význam jako ochranná dřevina na kamenitých a mělkých půdách
Zástupci rodu Pyrus, popis druhů (2), areály přirozeného rozšíření, ekologické nároky, využití, endemický druh jeřábu na území ČRPyrus pyraster = hrušeň planá = polnička, pomalu rostoucí strom (někdy jen keř), dožívá se 300 let, světlomilná a teplomilná, lužní lesy, teplomilné doubravy (hlavně jižní svahy), výslunné křovinaté stráně, max. do 660 m n.m., střední a jižní Evropa, dřevo se využívá v nábytkářství, Pyrus communis = hrušeň obecná (pěstovaná), proměnlivý hybridogenní druh – místy zplaňuje
Zástupci rodu Malus, popis druhů (2), areály přirozeného rozšíření, ekologické nároky, využití, endemický druh jeřábu na území ČRMalus sylvestris = jabloň lesní, malý strom nebo velký keř stáří až kolem 100 let, světlomilná, roste na různých horninách, dává přednost živným podkladům s dostatkem humusu, roztroušeně po celém území jako součást křovinatých porostů od nižších poloh až do podhorských oblastí, max. 500 m n.m., roztroušeně roste skoro v celé Evropě, Malus domestica = jabloň domácí, místy v přírodě zplaňuje, do Evropy asi v době římského císařství, nejvýznamnější ovocný druh mírného pásma
Zástupci rodu Crateagus, popis druhů (4), areály rozšíření, ekologické nároky, využití, endemický druh jeřábu na území ČRCrataegus laevigata = hloh obecný, keř nebo strom 10 m, světlomilný keř, snášející o něco více zástinu než jiné hlohy, klimaticky odolný, z našich druhů vystupuje do horských oblastí nejvýš, u nás rozšířen roztroušeně po celém území jako podrost v dubinách a na lesostepních křovinatých stráních, v sadovnictví se využívá pro dekorativní vlastnosti v čase kvetení a plodů, Crataegus monogyna = hloh jednosemenný (jednoblizný), keř nebo strom 12 m, roste velmi pozvolně o dožívá se vysokého věku, světlomilná dřevina, snášející slabý zástin, snese velmi suchá stanoviště a spokojí se s velmi nízkými srážkami. u nás běžný druh po celém území v teplejších částech jako složka lesostepních křovin a podrost teplých dubin, řada kultivarů – živé ploty Crataegus praemonticola = hloh křivokališný (podhorský), keř či stromek 8 m, snáší zastínění, prosvětlené listnaté lesy, světliny, křoviny na výslunných stráních a na sutích, v ČR roztroušeně, Crataegus lindmanii = hloh Lindmanův (přímokališný) keř: výška: 3 – 4 m, dost hustý, trnitý, světlomilný, mělké i hlubší kamenité půdy, světlé listnaté a smíšené lesy, keřnaté a skalnaté stráně, chráněný (ohrožený), pravděpodobně především střední Evropa (uváděn i ze Slovenska)
Zástupci rodu Cotoneaster, popis druhů (2), areály přirozeného rozšíření, ekologické nároky, využití, endemický druh jeřábu na území ČR.Cotoneaster integerrimus = skalník celokrajný, vzpřímený opadavý keř 1,5 m vysoký, světlomilný, dobře snáší sucho a vysýchavé podklady, roste často na skalách, Evropa, nejteplejší polohy na výslunných a stepních lokalitách, Cotoneaster horizontalis = skalník vodorovný, opadavý keř 0,3 m vysoký, pochází z Číny, Cotoneaster melanocarpus = skalník černoplodý, menší podobný Cotoneaster integerrimus, ale má černé plody
Zástupce rodu Mespilus, popis druhu, areály přirozeného rozšíření, ekologické nároky, využití, endemický druh jeřábu na území ČRMespilus germanica = mišpule obecná keře nebo malé stromy 6 m vysoké, opadavé, trnité, v ČR jen itrodukovaná, pochází z území mezi jihovýchodní Evropou a Íránem
Zástupce rodu Cydonia, popis druhu, areály přirozeného rozšíření, ekologické nároky, využití, endemický druh jeřábu na území ČRCydonia oblongata = kdouloň obecná, opadavé keře nebo stromy 6 m vysoké, okrasná i ovocná dřevina, původ: blízká Asie, v ČR introdukovaná hojně zde v nejteplejších oblastech pěstovaná již od středověku
Zástupce rodu Chaenomeles, popis druhu, areály přirozeného rozšíření, ekologické nároky, využití, endemický druh jeřábu na území ČRChaenomeles japonica = kdoulovec japonský keř nebo stromeček až 1 m vysoký; velmi ozdobné, původ: Japonsko
Zástupce rodu Pyracantha, popis druhu, areály přirozeného rozšíření, ekologické nároky, využití, endemický druh jeřábu na území ČRPyracantha coccinea = hlohyně šarlatová, keř 1,5 m vysoký, vytváří neprostupné porosty, hodí se i na živé ploty, i ke tvarování, původ: Itálie až Malá Asie
Zástupce rodu Aronia, popis druhu, areály přirozeného rozšíření, ekologické nároky, využití, endemický druh jeřábu na území ČRAronia melanocarpa = temnoplodec černoplodý, keř 1,5 m, nenáročný – roste dobře i na sušších půdách, původ: jihovýchod S. Ameriky
Zástupce rodu Amelanchier, popis druhu, areály přirozeného rozšíření, ekologické nároky, využití, endemický druh jeřábu na území ČRAmelanchier ovalis = muchovník vejčitý, keř 3 m vysoký; často i malého stromovitého vzrůstu, jihovýchodní a zčásti i střední Evropa, Malá Asie, v ČR jen pěstovaný
memorize

Recent badges