Create
Learn
Share

Days and Dates

rename
nwestyn's version from 2015-12-08 20:38

Section 1

Question Answer
zǎo shangEarly Morning
shàng wǔLate Morning
zhōng wǔMid-day
xià wǔAfternoon
wǎn shangEvening
memorize

Section 2

Question Answer
qián tiānDay before Yesterday
zuó tiānYesterday
jīn tiānToday
míng tiānTomorrow
hòu tiānDay after Tomorrow
memorize

Section 3

Question Answer
shàng xīng qīLast Week
xià xīng qīNext Week
zhè xīng qīThis Week
xīng qī [number]Mon, Tue, ..., Sat
xīng qī tiānSunday
memorize

Section 4

Question Answer
shàng gè yuèLast Month
zhè gè yuèThis Month
xià gè yuèNext Month
[number] gè yuè[number] (of) Months
[number] yuèJan, Feb, Mar, ..., Dec.
memorize

Section 5

Question Answer
qián niánYear before Last
qù niánLast Year
jīn niánThis Year
míng niánNext Year
hòu niánYear after Next
[number] [number] [number] [number] niánYear (i.e 2015)
memorize

Section 6

Question Answer
hàoDay of the month
jǐ (yuè, hào...)Which (day, month...)
xiàn zàiNow
měi tiānEveryday
shí houTime
memorize

 

Question Answer
kāi shǐBegin
zuǒ yòuRoughly
yǒu shí houSometimes
yǐ hòuAfter
memorize

Section 7

Question Answer
qǐ chuángTo Get Up (out of bed)
shàng kèTo Attend Class
xiū xiTo Rest
zuòTo Do
xī yānTo Smoke
huí jiāTo Return Home
chū shēngTo Be Born
dàoTo Go/ Arrive
dǎ suànTo Plan/ Intend
láiTo Come
xiǎngTo Think/ Believe
memorize

Section 8

Question Answer
shēng rìBirthday
duō dàHow Old
suìYear (of age)
shén me shí houWhen/ At what time
háiAlso/ Too
memorize