Create
Learn
Share

Counter

rename
kotakota1's version from 2016-11-04 06:18

Section

Question Answer
Hitotsu1
Futatsu2
Mittsu3
Yottsu4
Itsutsu
Muttsu6
Nanatsu7
Yattsu8
Kokonotsu9
Too10
memorize