Create
Learn
Share

Compter en japonais

rename
laulo's version from 2016-08-26 01:14

Section

Question Answer
1hitotsu
2futatsu
3mittsu
4yottsu
5itsutsu
6muttsu
7nanatsu
8yattsu
9kokonotsu
10tou
memorize