Create
Learn
Share

Chemie otázky

rename
drist's version from 2015-05-20 15:14

Section

Question Answer
DISOCIAČNÍ KONSTANTA(KC). Vyjadřuje sílu kyseliny, nebo li její ochotu odštěpit proton. Vzorec.
DISTRIBUČNÍ KOEFICIENTY(δ) udávají poměrná zastoupení jednotlivých forem acidobazického systému. Distribuční koeficient δ vyjadřuje podíl koncentrace konjugované zásady na celkové (totální) koncentraci kyseliny v roztoku. Vzorec.
Brönstedova teoriekyselina je látka, která je ve vodném roztoku schopna odštěpit proton (vodíkový kation OH-), zásada je látka, která je ve vodném prostředí schopna přijmout proton (vodíkový kation OH-)
Brönstedova báze je např.NH3
Brönstedova kyselina je např.NH4+
Součin rozpustnostiRovnovážná koncentrace nasyceného roztoku látky se vypočítá konstantou rozpustnosti KS, nebo li součinem rozpustnosti. KS = CmMn+ . CnAm- = mm . nn . cm+n
Rovnovážná koncentracese vypočítá podle vzorce vycházejícího ze součinu rozpustnosti. Vzorec.
Koexistuje-li v soustavě kapalná a plynná fáze, změna tlaku nebo teploty bude znamenatzměnu molárního složení obou koexistujících fází a nezmění se počet koexistujících fází.
Počet stupňůvolnosti soustavyPočet nezávislých (libovolně variabilních) parametrů – je prakticky determinován Gibsovým fázovým zákonem v = k + 2 - f
Imobilizace kovupřechod kovu do nerozpustných forem (srážení kovů alkalizace, oxidace)
Remobilizace kovu opětovné rozpuštění kovu
Tetrakyanozinečnatan Zn(CN)4 –Zn+2 CN -4 = Zn(CN)42-
Kyselina siřičitáH22-SO32- – H+ +HSO3-
Kyselina sirovodíkováH22+S2-
Fosforečnan barnatýBa3(PO4)2
Kyselina kyanovodíková HCN – H+ + CN-
Nejstabilnější formou výskytu železa ve vodách je Železo v oxidačním stupni III je obsahujících rozpuštěný kyslík –tj. vodách vykazujících vyšší oxidačně-redukční potenciál.
Nejvíce roste forma tetrahydroxoželezitan FeOH4 přirůstu pH tj. růstu koncentrace železa
Snížení oxidačního čísla železa jeoxidací.
Těžké kovy jsou kovy svyšší měrnou hustotou než železo.
Oxidačně – redukční rovnováha Fe2+ + 2e = Fe nemá tendenci probíhat zleva doprava ( ve směru redukce). Redox potencionál E bude tedy v průběhu tohoto procesustoupat ze záporných hodnot.
V přírodních vodách jsou nejrozšířenějšíformou výskytu Clchloridy. Jsou přítomny převážně jako jednoduchý ion Cl-. V malém množství se vyskutuje rozpuštěný Cl2.
Rozpustnost Cl2 se zvyšujes rostoucím pH v důsledku chemicképřeměny na chlornany ClO-
Biochemická oxidace sulfanu probíhá přiH2S a jeho iontových forem v přírodních či odpadních vodách za přítomnosti kyslíku probíhá působením sirných bakterií. V průběhu oxidačního procesu vzniká elementární síra, polysulfidy Sx2- a thiosíranyS2O32. Oxidace probíhá při kladných hodnotách Redox.
Redukce síranů v přírodních vodách může probíhat pouzepři značně záporných hodnotách oxidačně-redukčního potenciálu (anaerobní prostředí) pùsobením sulfátoredukujících bakterií.
množství sulfanu (H2S) klesás růstem Redox potenciálu.
Nitrifikiace jev aerobních podmínkách je amoniakální dusík biochemicky oxidován na dusitany až dusičnany – jde o nitrifikaci.
Denitrifikace jeBiochemická redukce dusičnanů na elementární dusík v anoxickém (bezkyslíkatém) prostředí
Při nitrifikaci může dojít kvýznamnějšímu poklesu pH vodného prostředí.
NH3 na NH4+převažuje až odpH 9,25.
Při denitrifikaci dochází kezvýšení pH.
Proces denitrifikace probíhá přiznačně záporných hodnotách oxidačně-redukčního potenciálu
Nitrifikace probíhá přivysokých hodnotách oxidačeně redukčního potenciálu.
Oxidačně redukční potenciál (Redox) vyjadřujemíru schopnosti systému převést jednoho z reakčních partnerů do oxidovaného stavu.
H2CO3 jeOxid uhličitý rozpuštěný ve vodě – volný oxid uhličitý
Analytická metoda atomové absorpční spektrometrieU metody atomové absorpční spektrometrie je měřena specifická absorpce elektromagnetického záření odpovídajícího spektrální čáre přechodu (elektronové excitaci) v elektronovém obalu volného atomu analyzovaného prvku.
Vibrační či rotační energetické přechody, jenž souvisí s chemickými vazbami v molekulách se u volných -samostatných atomů samozřejmě neuplatňují. Volné atomy nevibrují, ani nerotují.
U AAS není možné přecházet do vyšších vibračních nebo energetických hladin, protožese používá se specifická HCL lampa, monochromator propouští pouze záření nejvíce pohlcované měřeným prvkem
Fotony s nižší vlnovou délkou majívětší energii.
HPLC jeVysoko účinná kapalinová chromatografie
Jak pracuje monochromátorzdroje záření požadované vlnové délky pro měření jeho absorpce barevným roztokem. Monochromatické záření prochází kyvetou s měřeným (barevným) roztokem. Intenzita paprsku po průchodu vzorkem je detekována fotonásobičem, tj. je převedena na elektrický signál. Srovnávací nulová úroveň signálu je přiřazena odezvě na kyvetu s čistou vodou (blank), čímž je zajištěno, že úroveň signálu detekovaná při měření reflektuje pouze samotnou absorpci paprsku vzorkem. Koncentrace měřené látky se odečte z kalibračního grafu.
Analytická metoda AES –ICP jeAtomová emisní spektroskopie s buzením v indukčně vázané plazmě
Dodání energie u AES ICP je zajištěnopùsobením vysokých teplot je mìšený prvek krátkodobě převeden do excitovaného atomárního stavu. Zpětným přechodem do stavu o nižších energiích je emitováno čárové spektrum –záření obsahující specifické spektrální čáry (vlnové délky).
Analytická metoda ICP –MS jehmotnostní spektrometrie
Analytická metoda ICP –MS funguje na principuPrvky obsažené ve vzorku jsou ionizovány v plazmě a následně vedeny ve formě iontového svazku urychleného elektrickým polem tzv. iontových čoček do kvadrupolovéhoanalyzátoru hmotnostního spektrometru.
memorize

Recent badges