Create
Learn
Share

Chemie na zapamatovani

rename
drist's version from 2015-05-08 11:32

Section

Question Answer
NitrifikaceV aerobních podmínkách je amoniakální dusík v amonikalni forme biochemicky oxidován na dusitany až dusičnany –jde o nitrifikaci. 2NH3 + 3O2 = 2NO¯2 + 2H+ + 2H2O 2NO¯2 + O2 = 2NO¯3
Analytická metoda molekulové absorpèní spektrometrieměří absorbci elektromagnetického záření. Paprsek světla prochází monochromátorem. Ten propouští pouze paprske určité vlnové délky. Paprsek prochází skrz kyvetu se vzorkem a následně detektor měří intenzitu paprsku. Ta je srovnána s intenzitou paprsku u čisté vody.
Analytická metoda atomové absorpční spektrometrieMěří se koncentrace kovů a polokovů v roztoku. Energetické přechody související s vazbami molekul se neuplatňují. Zdrojem záření je HCL lampa. Pro každý prvek se používá jiná lampa. Atomizace se provádí zamlžováním vzorku do plamene.
Atomová emisní spektroskopie s buzením v indukčně vázané plazměpůsobením vysokých teplot je měřený prvek krátkodobě převeden do excitovaného atomárního stavu. Zpětným přechodem do stavůo nižších energiích je emitováno čárovéspektrum –záření obsahující specifické spektrální čáry (vlnové délky). Plazma je vysoce ionizovaný plyn, nejčastěji argon.
Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmouPrvky obsažené ve vzorku jsou ionizovány v plazmě a následně vedeny ve formě iontového svazku urychleného elektrickým polem tzv. iontových čoček do kvadrupolového analyzátoru hmotnostního spektrometru. K dekteru projde jen iont určité specifické hmotnosti.
memorize

Recent badges