Create
Learn
Share

Cena Trimalchionis

rename
lusmionla's version from 2016-09-04 10:43

Section

Question Answer
cōnfodere, cōnfodiō, cōnfōdī, confossumpierce
hōrologium -ī, nclock
būcinātor būcinātōris, mhornblower
subinde immidediately
amicīre, amīciō, amīcuī/amīxī, amictumpass get dressed
prasinus a um green
follis follis, mbag
spadō spadōnis, meunuch
matellachamberpot
lautitia lautitiae, fsplendor
concrepāre, concrepō, concrepuīsnap
exonerāre, exonerō, exonerāvī, exonerātumempty
vēsīca -ae, f bladder
iātralīptēs iātralīptae, mmasseur
rīxārī, rīxor, rīxātus sum quarrel
propis propeos, naperetif
coccinum -ī, nred garment
gausapa gausapae, ffrieze
lectīca -ae, flitter
phalerātus a umwearing jewelery
chīramaxium -ī, nwagon
lippus a umstupid
symphōniacus a umsymphonic
ōstiārius -ī, mdoorman
cerasinus a umcherry coloured
lanx lancis, fvessel
pīca -ae, fmagpie
catēna -ae, fleash
vēnālicius -ī, mslaver
cādūceus -ī, mrod
ratiōcinārī, ratiōcinor, ratiōcinātus sumcalculate
pēnsum -ī, nwool
armārium -ī, nwardrobe
pyxis pyxidis, fbox
pusillus a umtiny
prōcūrātor prōcūrātōris, msecretary
embolum -ī, nbeak
lucerna lucernae, foil lamp
bilychnis bilychnewith two wicks
paulispera while
oecārium -ī, noffice
nātālis nātālis, mbirthday
spissus a umfat
nivātus a umsnow cooled
parōnychium -ī, ngrwon in toe nail
gūstātiō gūstātiōnis, f starter
prōmulsidāre prōmulsidāris, nplatter
asellus -ī, mdonkey
ponticulus -ī, mlittle bridge
ponticulus -ī, mlink
glīs glīris, mmouse
tomāculum -ī, nsausage
cervīcal cervīcālis, npillow
lāticlāvia -ae, ftoga
mappa mappae, fnapkin
fimbria fimbriae, ftassel
terebinthīnus a umturpentine
tessera tesseraedice
calculus -ī, m token
palea paleae, fstraw
gallīna -ae, fhen
pāvōnīnus a umof peacock
sorbilis sorbilefertile
cochlear cochleāris, nspoon
pullus -ī, mchick
fīcēdula -ae, f fig picker
piperātus a umpeppered
sēlībra -ae, f half a pound
paropsis paropsidis, flittle dish
colaphus -ī, m punch, slap
obiūrgāre, obiūrgō, obiūrgāvī, obiūrgātumpunish
pūrgāmentum -ī, ndirt
tangomenascheers!
lārva -ae, fskelleton
catēnātiō catēnātiōnis, flinking
ferculum -ī, n course
repositōrium -ī, ntable add-on
materiae structorwaiter
ariēs arietis, maries
arietīnus a umram's head x
bubulus a umof beef
rēnēs rēnum, mkidney
sterilicula steriliculae, fbarrenwomb
lībra -ae, fsclae, libra
statēra -ae, f scale
scriblīta -ae, fcheese cake
placenta placentae, fhoney cake
oclopeta oclopetae, moctopus
favus -ī, mhoneycomb
ānser ānseris, m/fgoose
tripudiāns tripudiantis, mthree step dancers
altilia altilium, naltilia
sūmen sūminis, npig udder
utriculus -ī, m small hose
garum -ī, ngravy
eurīpus -ī, mchannel
scissor scissōris, mcutter
obsōnium -ī, nside dish
essēdārius a umon the chariot
methodium -ī, ntrick
exinterāre, exinterō, exinterāvī, exinterātumgut
vitulus -ī, mcalv
petauristārius -ī, mjester
capistrum -ī, nmuzzle
anathȳmiasis, fgas
lasanum -ī, ntoilet
piper piperis, n/mpepper
tomāculum -ī, nsausage
botulus -ī, mblack pudding
aerārius -ī, msmith
vafer vafra vafrumclever
stēliō stēliōnis, mknave
catīllum -i, ndish
vīlis vīlecheap
martiolus -ī, msmall hammer
urnālis urnāleconatining one urna
scyphus -ī, mgoblet
capis capidis, fsacroficial bowl
nūgāx nūgācisfool
cordāx cordācis, mcordax (dance)
histriō histriōnis, mactor
arca -ae, ftreasure
vīlicus -ī, mgovernor
exhērēdāre, exhērēdō, exhērēdāvī, exhērēdātumdisown
contubernium -ī, n
repudiāre, repudiō, repudiāvī, repudiātumrefuse
ātriēnsis ātriēnsis, msteward
cubiculārius -ī, mservant
bārō bārōnis, msimpleton
īnsulsus a umsilly
ōdarium -ī, n song
ācroāma ācroāmatis, nshow, singer
pūtidus a umdisgusting
comprobāre, comprobō, comprobāvī, comprobātumapprove
cōdicillus -ī, mwriting tablet
rictus -ūs, m mouth
pāvō pāvōnis, mpeacock
plūmātus a umfeathered
cicōnia -ae, fstork
peregrīnus a umforeign
pietāticultrīx pietāticultrīcispious
gracilipēs gracilipedisthin legged
crotalistria crotalistriae, fclapping stork
caccabus -ī, mpot
nīdus -ī, mnest
zmaragdus -ī, m/femerald
anatīna -ae, fduck meat
pittacium -ī, nlabel
sērisapia -ae, fpride
contumēlia -ae, f misery
xērophagia -ae, fdried fruit
vervēx vervēcis, mmutton head
bālāre, bālō, bālāvī, bālātumbleat
larifuga larifugae, fhomeless
lōtium -ī, npiss
circummingere, circummingō, circumminxīpiss around
vermis vermis, mworm
lamna lamnae, f gold
glēbula -ae, fpiece
lāmellula -ae, fmetal
peduclum -ī, nlouse
ricinus -ī, mlouse
thēsaurus -ī, mtreasure
āthlon -ī, nstruggle
hircus -ī, mgoat
ervilia erviliae, fpea
cēpa -ae, fonion
cirrātus a umcurly
vīcēsimus a um the 20th; 5%
cibārium -ī, nfood
caldicerebrius -ī, mhot headed
tūber tūberis, nmushroom
sursum ac deorsumup and down
comula comulae, flittle hair
bēsālis bēsāle 8 inch
dupundiārius a umtwo penny
lapidarius a umstone
mercēs mercēdis, fpay
occuponem propitiummay mercury be good
factiō factiōnis, ftroup
lanx lancis, fpot
stropha strophae, ftrick
lacūnar lacūnāris, nceiling
apophorētum -ī, ndinner present
ūva -ae, fgrape
mappa mappae, fnapkin
memorize