Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

BOZP 1

rename
drist's version from 2019-06-12 13:02

Section

Question Answer
Rizikové práce řešíZákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.
Rizikové práce jsoupráce v kategorii 3 a 4, případně 2, pokud tak rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví. (týká se zdravotních rizik, nikoliv pracovních)
Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce, je dále povinenvést evidenci u každého zaměstnance o počtu odpracovaných směn, ukládat ji 10 let (případně 40 let u azbestu, karcinogenů apod), pravidelně kontrolovat expozici a oznamovat orgánu ochrany zdraví zvýšení expozice.
Práce se zařazuje do kategorií podleVyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií dle rizikových faktorů. Povinnost stanoví zákon o ochraně zdraví.
Rizikové faktory rozlišujememikroklimatické, fyzikální (hluk, vibrace), fyzická zátěž, chemické a biologické
Kontrolu na alkohol je možné provést podleZákoníku práce s přihlédnutím k protikuřáckému zákonu 65/2017 Sb. Kontrolu provádí osoba stanovená písemně zaměstnavatelem. Provádí se orientační kontrola, případně lékařská kontrola.
Právní a ostatní předpisy jsouV souladu s § 349, ZP se jedná o předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterými jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.
Zcela se své odpovědnosti zaměstnavatel zprostí tehdypokud je jedinou příčinou vzniku pracovního úrazu, že (a) zaměstnanec porušil svým zaviněním í předpis ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost byly soustavně kontrolovány, nebo (b) že k pracovnímu úrazu došlo výlučně v důsledku opilosti zaměstnance (či v důsledku zneužití návykových látek) a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit.
Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinenpravidelně měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty (Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP)
V jakém rozsahu se vztahuje právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i na osoby samostatně výdělečně činné?zodpovídají samy sobě, ale jsou povinny dodržovat předpisy v oblasti BOZP (ZP č.262/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Se zaměstnanci jako právnická osoba.
Který předpis stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadíNařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Vyjmenujte, která zařízení jsou v přílohách Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů uvedenazařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců, pojízdná zařízení, zařízení pro plynulou dopravu nákladů, stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot
Je zaměstnavatel oprávněn zakázat kouření na svých pracovištích, a který předpis mu toto právo dáv᧠103 ZP, podle něhož má zaměstnavatel zajistit zákaz kouření na pracovištích, stanoveného zvláštními právními předpisy (zákonem č. 65/2017 Sb.)
Zaměstnanec je povinen účastnit se školení, podrobit se pracovnělékařským prohlídkám,dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky,nepožívat alkoholické nápoje, oznamovat nedostatky, ezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, podrobit se zjištění na přítomnost alkoholu
Jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelůinformovat se písemně o možných nebezpečích, která vyplývají z jejich činnosti a můžou ohrozit jejich zaměstnance. Zaměstnavatelé jsou povinni přijmout opatření k ochraně před působením rizik pro všechny zaměstnance na pracovišti a určit osobu, která bude koordinovat provádění opatření.
Vyjmenujte povinnosti zaměstnavatele, u něhož došlo k pracovnímu úrazuobjasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu, vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, vést dokumentaci o všech pracovních úrazech (3 kal. dny neschopnost, úmrtí), ohlásit pracovní úraz přijmout opatření proti opakování, odškodnit (případně prokázat zavinění)
který předpis ukládá povinnosti v oblasti pracovního úrazuZákoník práce, nařízení vlády o evidenci, nařízení vlády o odškodňování za bolest
Hlášení pracovního úrazunejpozději do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce. Záznam o pracovním poslat na Oblastní inspektorát práce (OIP) případně na pojišťovnu a na správu sociálního zabezpečení. Policii ČR jen v případě podezření na spáchání trestného činu. Pokud se však jedná o úraz váženější, tj. hospitalizace zraněného na dobu delší než 5 dní (případně smrtelný úraz), musíte tuto skutečnost nahlásit na OIP neprodleně. Také je povinnost hlásit změny do 5. dne v měsíci (ukončení pracovní neschopnosti)
Práva zaměstnance v BOZPZaměstnanec má právo na zajištění BOZP, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce; Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí
Definice pracovního úrazuv § 271 ZP. Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Odškodnění zaměstnance po úrazudle § 271a zákoníku práce zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, po skončení pracovní neschopnosti (invalidita) a náhrada za bolest a případně za škodu. Zaměstnavatel má objektivní odpovědnost za škodu.
Povinnosti zaměstnavatele při zajištění BOZP§ 101 - 105 zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele, pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Není-li možné rizika odstranit, je nutné je minimalizovat. Seznámení s riziky, zdravotní prohlídky, zajistit první pomoc.
Povinnosti vedoucích pracovníkůjsou definovány v zákoníku práce, par 302.
Povinnosti zaměstnavatele v oblasti školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZPzajistit školení při nástupu do práce a při změně pracovního zařazení, či dalších změnách. Určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech.
Které práce jsou zakázány mladistvýmZP Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přesčas a prací v noci. Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi pod zemí při těžbě. Dále dle vyhlášky 180/2015 práce rizikové (kategorie 3-4), práce se zapojením velkých svalových skupin, s dýchacími přístroji, s chemickou expozicí, ve výškách, na zařízeních s vysokým napětím. Výjimky při přípravě na povolání pod odborným dozorem.
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředíZaměstnavatel je podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci povinen zajistit, aby pracoviště měla řádné rozměry, osvětlení, větrání, vytápění, vodu, hygienu, únikové cesty. Podrobněji v Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. řízení vlády č. 361/2007 Sb.
Které předpisy upravují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništíchNařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zaměstnavatel jako zhotovitel stavby zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení staveniště pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. Také Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Které práce jsou zakázány těhotným ženám a které předpisy tento zákaz upravujídle vyhlášky 180/2015 práce rizikové (kategorie 3-4), práce se zapojením velkých svalových skupin, s dýchacími přístroji, s chemickou expozicí, ve výškách, na zařízeních s vysokým napětím, přesčas.
Důležité zákonyzákoník práce, zákon 309/2006 o zajištění dalších podmínek BOZP (pracoviště, OZO, značky), Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště, nařízení vlády č. 361/2007 o stanovení podmínek ochrany zdraví při práci, nařízení 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování OOPP
Povinnosti OZOvést chronologický seznam o smluvních vztazích, jméno a podpis na návrhu vyhodnocení rizik pro zaměstnavatele, povinnost hlásit změnu údajů, odpovědnost za poskytnutí odborné rady
Opatření pro odstranění riziktechnické, organizační, výchovné - musí být srozumitelná
Pracovní úraz jePracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (§ 273 a 274)
Pracovní úkoly jsou(§ 273 a 274) co je v pracovní smlouvě, jiná činnost na pokyn zaměstnavatele, odborů nebo ostatních zaměstnanců, z vlastní iniciativy, není-li to proti zákazu zaměstnavatele a není potřeba zvláštní oprávnění, pracovní cesta
Přímá souvislost s plnění úkolůúkoly potřebné k výkonu práce, obvyklé, nutné před a po zahájení práce, při přestávce na jídlo v objektu zaměstnavatele, ve zdravotnickém zařízení, kam byl zaměstnanec vyslán
OOPP se řídí dleNařízení vlády č. 495/2001 a nařízení EU
OOPP jsouosobní ochranné pracovní prostředky, jsou ochranné oděvy proti znečištění, prostředky chránící proti rizikům dle vyhodnocení rizik, dezinfekční prostředky
memorize

Recent badges