Create
Learn
Share

Botanika latinské názvy- 1.

rename
colek's version from 2017-02-22 09:40

1. část

1.
Question Answer
Aconitum lycoctonumoměj vlčí mor
Actaea spicatasamorostlík klasnatý
Adenostyles alliariaehavez česnáčková
Adonis vernalis (Adonanthe vernalis)hlaváček jarní
Adonis aestivalishlaváček letní
Adoxa moschatellinapižmovka mošusová
Aegopodium podagrariabršlice kozí noha
Agrimonia eupatoriařepík lékařský
Agrostis capillaris (A.tennuis,A.vulgaris)psineček obecný
Achillea millefoliumřebříček obecný
Ajuga genevensis zběhovec lesní
Ajuga reptanszběhovec plazivý
Alchemilla vulgaris (A.acutiloba)kontryhel ostrolaločný
Alisma plantago-aquatica žabník jitrocelový
Alliaria petiolata (A. officinalis)česnáček lékařský
Allium senescens (A. montanum)česnek chlumní
Allium ursinumčesnek medvědí
Allium vinealečesnek viničný
Alopecurus pratensispsárka luční
Anemone nemorosa (Anemonoides nemorosa)sasanka hajní
Anemone ranunculoides (Anemonoides ranunculoides)sasanka pryskyřníkovitá
Anemone sylvestrissasanka lesní
Angelica sylvestrisděhel lesní
Anthericum liliagobělozářka liliovitá
Anthericum ramosumbělozářka větevnatá
Anthoxanthum odoratumtomka vonná
Anthriscus sylvestriskerblík lesní
Aquilegia vulgarisorlíček obecný
Arctium lappa (Lappa major)lopuch větší
Aristolochia clematitispodražec křovištní
Armoracia rusticanakřen selský
Arnica montanaprha arnika
Arrhenantherum elatiusovsík vyvýšený
Artemisia absinthiumpelyněk pravý
Artemisia campestrispelyně ladní
Artemisia vulgarispelyněk černobýl
Arum maculatum jen v Čechách; na Moravě velmi podobný A. cylindraceum (A.. alpinum)árón plamatý
Aruncus vulgaris (A. sylvestris)udatna lesní
Asarum europaeumkopytník evropský
Asperula cynanchicamařinka psí
Asplenium ruta-murariasleziník routička
Asplenium septentrionalesleziník severní
Asplenium trichomanessleziník červený
Aster lanceolatushvězdnice kopinatá
Aster linosyrishvězdnice zlatovlásek
Astragalus glycyphylloskozinec sladkolistý
Astrantia majorjarmanka větší
Athyrium filix-femina papratka samičí
Atropa bella-donnarulík zlomocný
Aurinia saxatilis (Alyssum saxatile)tařice skalní
Avenella flexuosa (Deschampsia flexuosa)metlička křivolaká
memorize
2
Question Answer
Ballota nigraměrnice černá
Bellis perennissedmikráska chudobka
Betonica officinalis (Stachys officinalis)bukvice lékařská
Bidens tripartitadvouzubec trojdílný
Bistorta major (B. officinalis, Polygonum bistorta)rdesno hadí kořen
Blechnum spicantžebrovice úzkolistá
Brachypodium pinnatumválečka prapořitá
Brachypodium sylvaticum válečka lesní
Briza mediatřeslice prostřední
Bromus benekenii (Bromus ramosus ssp. benekenii)sveřep Benekenův
Bromus erectussveřep vzpřímený
Bromus inermissveřep bezbranný
Bromus sterilis (Anisantha sterilis)sveřep jalový
Bupleurum falcatumprorostlík srpovitý
memorize
3
Question Answer
Calamagrostis arundinaceatřtina rákosovitá
Calamagrostis epigejostřtina křovištní
Calamagrostis villosatřtina chloupkatá
Calla palustrisďáblík bahenní
Calluna vulgarisvřes obecný
Caltha palustrisblatouch bahenní
Calystegia sepiumopletník plotní
Campanula patulazvonek rozkladitý
Campanula persicifoliazvonek broskvolistý
Campanula rapunculoideszvonek řepkovitý
Campanula rotundifolia agg.zvonek okrouhlolistý
Campanula tracheliumzvonek kopřivolistý
Cannabis sativakonopí seté
Capsella bursa-pastoriskokoška pastuší-toblka
Cardamine amarařeřišnice hořká
Cardamine impatiensřeřišnice nedůtklivá
Cardamine pratensisřeřišnice luční
Carex acuta (C.gracilis)ostřice štíhlá
Carex brizoides (Vignea brizoides)ostřice třeslicovitá
Carex digitataostřice prstnatá
Carex echinata ( Vignea echinata, Carex stelulata)ostřice ježatá
Carex hirtaostřice srstnatá
Carex humilisostřice nízká
Carex montanaostřice horská
Carex muricata (Vignea muricata)ostřice měkkoostenná
Carex ovalis (Vignea ovalis, C. leporina)ostřice zaječí
Carex pilosaostřice chlupatá
Carex piluliferaostřice kulkonosná
Carex remota (Vignea remota)ostřice řídkoklasá
Carex sylvaticaostřice lesní
Centaurea jacea (Jacea pratensis)chrpa luční
Cephalanthera damasonium (C. alba)okrotice bílá
Cerastium arvenserožec rolní
Cerastium holosteoides (C. vulgatum) rožec obecný
Cicerbita alpina (Mulgedium alpinum)mléčivec alpský
Cichorium intybusčekanka obecná
Circaea alpinačarovník alpský
Circaea lutetianačarovník pařížský
Cirsium arvensepcháč oset
Cirsium oleraceumpcháč zelinný
Cirsium palustrepcháč bahenní
Clematis rectaplamének přímý
Clematis vitalbaplamének plotní
Clinopodium vulgare ( Calamintha clinopodium, C. vulgaris, Satureja clinopodium)klinopád obecný
Colchicum autumnaleocún jesenní
Conium maculatumbolehlav plamatý
Convallaria majaliskonvalinka vonná
Convolvulus arvensissvlačec rolní
Corydalis cava dymnivka dutá
Corydalis intermedia (C. fabacea)dymnivka bobovitá
Crepis biennisškarda dvouletá
Crepis paludosaškarda bahenní
Cruciata leavipes (Galium cruciata)svízelka chlupatá
Cystopteris fragilispuchýřník křehký
Cytisus nigricans (Lembotropis nigricans)čilimník černající
memorize
4
Question Answer
Dactylis glomerata (D. glomerata subsp. glomerata)srha laločnatá
Dactylis polygama (D. glomerata subsp. polygama; D. aschersoniana)srha hajní
Dactylorhiza majalisprstnatec májový
Daucus carotamrkev obecná
Dentaria bulbifera (Cardamine bulbifera)kyčelnice cibulkonosná
Dentaria enneaphyllos (Cardamine enneaphyllos)kyčelnice devítilistá
Deschampsia cespitosametlice trsnatá
Dianthus carthusianorumhvozdík kartouzek
Dianthus deltoideshvozdík kropenatý
Dictamnus albustřemdava bílá
Digitalis grandiflora (D. ambiqua)náprstník velkokvětý
Digitalis purpureanáprstník červený
Drosera rotundifoliarosnatka okrouhlolistá
Dryopteris carthusiana (D. austriaca subsp. spinulosa; D. spinulosa subsp. spinulosa)kapraď osténkatá
Dryopteris dilatata (D. austriaca, D. austriaca subsp. austriaca, D.spinulosa subsp. dilatata)kapraď rozložená
Dryopteris filix-mas kapraď samec
memorize
5
Question Answer
Echium vulgarehadinec obecný
Elytrigia repens ( Agropyron repens, Elymus repens)pýr plazivý
Epilobium angustifolium (Chamerion angustifolium, Chamaenerion angustifolium)vrbovka úzkolistá
Epilobium ciliatum (E. adenocaulon)vrbovka žláznatá
Epilobium hirsutumvrbovka chlupatá
Epipactis helleborine (E. latifolia)kruštík širolistý
Equisetum arvensepřeslička rolní
Equisetum palustrepřeslička bahenní
Equisetum sylvaticumpřeslička lesní
Erica carnea (E.herbacea)vřesovec pleťový
Eriophorum angustifoliumsuchopýr úzkolistý
Eriophorum vaginatum suchopýr pochvatý
Erophila vernaosívka jarní
Eryngium campestremáčka ladní
Eupatorium cannabinumsadec konopáč
Euphorbia amygdaloides (Tithymalus amygdaloides)pryšec mandloňovitý
Euphorbia cyparissias (Tithymalus cyparissias)pryšec chvojka
Euphorbia dulcis (Tithymalus dulcis)pryšec sladký
Euphorbia helioscopia(Tithymalus helioscopia)pryšec kolovratec
Euphrasia rostkoviana(E pratensis.E.officinalis subsp.rostkoviana)světlík lékařský
memorize
6
Question Answer
Fallopia dumetorum(Bilderdkia dumetorum)opletka křovištní
Festuca altissima(F. sylvatica)kostřava lesní
Festuca gigantea kostřava obrovská
Festuca ovina agg.kostřava ovčí
Festuca pallens(F glauca, F.duriuscula, F.cinerea)kostřava sivá
Festuca pratensiskostřava luční
Festuca rubra agg.kostřava červená
Ficaria verna (Ranunculus ficaria, Ficaria bulbifera, F. verna subsp. bulbifera)orsej jarní
Filipendula ulmariatužebník jilmový
Filipendula vulgaris tužebník obecný
Fragaria moschatajahodník truskavec
Fragaria vescajahodník obecný
Fragaria viridisjahodník trávnice
memorize
7
Question Answer
Gagea bohemicakřivatec český
Gagea luteakřivatec žlutý
Galanthus nivalissněženka podsněžník
Galeobdolon luteum ( Lamium galeobdolon, L.luteum)pitulník žlutý
Galeobdolon montanum (G. luteum subsp.montanum, Lamium galeobdolon subsp. montanum)pitulník horský
Galeopsis pubescenskonopice pýřitá
Galeopsis speciosakonopice sličná
Galeopsis tetrahitkonopice polní
Galium albumsvízel bílý
Galium aparinesvízel přítula
Galium borealesvízel severní
Galium glaucum (Asperula glauca)svízel sivý
Galium odoratum (Asperula odorata)svízel vonný
Galium palustresvízel bahenní
Galium rotundifolium (Galium scabrum)svízel okrouhlolistý
Galium sylvaticumsvízel lesní
Galium verum svízel syřiťový
Genista germanica kručinka německá
Genista tinctoriakručinka barvířská
Gentiana asclepiadea ( Dasystephana asclepiadea, Pneumonanthe asclepiadea)hořec tolitovitý
Gentiana cruciatahořec křížatý
Gentiana pneumonanthe (Pneumonanthe vulgaris)hořec hořepník
Geranium palustrekakost bahenní
Geranium phaeumkakost hnědočervený
Geranium pratensekakost luční
Geranium robertianumkakost smrdutý
Geranium sanguineumkakost krvavý
Geranium sylvaticumkakost lesní
Geum rivalekuklík potoční
Geum urbanumkuklík městský
Glechoma hederacea (G. h. subsp. hederacea)popenec obecný
Glyceria fluitanszblochan vzplývavý
Glyceria maxima(Glyceria aquatica)zblochan vodní
Gnaphalium sylvaticum (Omalotheca sylvatica)protěž lesní
Gymnocarpium dryopteris (Phegopteris dryopteris)bukovník kapraďovitý
memorize
8
Question Answer
Hedera helixbřečťan popínavý
Hepatica nobilis(Hepatica triloba)jaterník podléška
Heracleum mantegazzianum(H. giganteum)bolševník velkolepý
Heracleum sphodyliumbolševník obecný
Hieracium aurantiacum(Pilosella aurantiaca agg. )jestřábník oranžový
Hieracium murorum(H. sylvaticum)jestřábník zední
Hieracium pilosella(H. officinarum, Pilosella officinarum agg.)jestřábník chlupáček
Hieracium sabaudumjestřábník savojský
Holcus lanatusmedyněk vlnatý
Holcus mollismedyněk měkký
Holosteum umbellatumplevel okoličnatý
Homogyne alpinapodbělice alpská
Hordelymus europaeus (Cuviera europaea, Elymus europaeus)ječmenka evropská
Humulus lupuluschmel otáčivý
Huperzia selago(Lycopodium selago)vranec jedlový
Hylotelephium maximum agg.( Sedum maximum, S. telephium, S. jullianum)rozchodník velký
Hypericum hirsutum třezalka chlupatá
Hypericum humifusumtřezalka rozprostřená
Hypericum maculatum třezalka skvrnitá
Hypericum montanumtřezalka horská
Hypericum perforatumtřezalka tečkovaná
memorize
9
Question Answer
Chaerophyllum aromaticumkrabilice zápašná
Chaerophyllum hirsutumkrabilice chlupatá
Chaerophyllum temulumkrabilice mámivá
Chelidonium majusvlaštovičník větší
Chenopodium album agg.merlík bílý
Chrysosplenium alternifoliummokrýš střídavolistý
memorize
10
Question Answer
Impatiens glandulifera (I. royleyi)natýkavka žláznatá
Impatiens noli-tangerenetýkavka nedůtklivá
Impatiens parvifloranetýkavka malokvětá
Inula hirtaoman srstnatý
Iris pseudacoruskosatec žlutý
Iris sibiricakosatec sibiřský
memorize
11
Question Answer
Jasione montanapavinec horský
Jovibarba globiferanetřesk výběžkatý
Juncus articulatus sítina článkovaná
Juncus bufoniussítina žabí
Juncus conglomeratussítina klubkatá
Juncus effusussítina rozkladitá
Juncus tenuissítina tenká
memorize
12
Question Answer
Knautia arvensischrastavec rolní
Koeleria pyramidata smělek jehlancovitý
memorize
13
Question Answer
Lactuca serriolalocika kompasová
Lamium albumhluchavka bílá
Lamium maculatumhluchavka skvrnitá
Lamium purpureumhluchavka nachová
Lapsana communis kapustka obecná
Lathraea squamariapodbílek šupinatý
Lathyrus nigerhrachor černý
Lathyrus pratensishrachor luční
Lathyrus sylvestrishrachor lesní
Lathyrus vernus (Orobus vernus)hrachor jarní
Lathyrus tuberosushrachor hlíznatý
Ledum palustrerojovník bahenní
Lemna minorokřehek menší
Leucanthemum vulgare (Chrysanthemum leucanthemum )kopretina bílá
Leucojum vernumbledule jarní
Lilium martagonlilie zlatohlavá
Linaria vulgarislnice květel
Lithospermum purpureo-coeruleum (Aegonychon ...eum. Buglossoides ...ea, Margarospermum ...eum)kamejka modronachová
Lolium perennejílek vytrvalý
Lotus corniculatusštírovník růžkatý
Loranthus europaeusochmet evropský
Lunaria redivivaměsíčnice vytrvalá
Lupinus polyphylluslupina mnoholistá
Luzula campestris agg.bika ladní
Luzula luzuloides (L. nemorosa,L. albida)bika bělavá (hajní)
Luzula pilosa bika chlupatá
Luzula sylvatica ( L. maxima)bika lesní
Lycopodium annotinum plavuň pučivá
Lycopodium clavatum plavuň vidlačka
Lycopus europaeuskarbinec evropský
Lychnis flos-cuculikohoutek luční
Lychnis viscaria (Steris viscaria,Viscaria vulgaris)smolnička obecná
Lysimachia nemorumvrbina hajní
Lysimachia nummulariavrbina penízková
Lysimachia vulgarisvrbina obecná
Lythrum salicariakyprej vrbice
memorize
14
Question Answer
Maianthemum bifoliumpstroček dvoulistý
Malva neglectasléz přehlížený
Malva sylvestrissléz lesní
Matteuccia struthiopteris pérovník pštrosí
Medicago lupulinatolice dětelová
Medicago sativatolice vojtěška
Melampyrum arvensečernýš rolní
Melampyrum nemorosumčernýš hajní
Melampyrum pratense černýš luční
Melampyrum sylvaticumčernýš lesní
Melica nutansstrdivka nící
Melica transsilvanicastrdivka sedmihradská
Melica uniflorastrdivka jednokvětá
Melittis melissophyllummedovník meduňkolistý
Mentha arvensismáta rolní
Mentha longifoliamáta dlouholistá
Menyanthes trifoliatavachta trojlistá
Mercurialis perennisbažanka vytrvalá
Milium effusumpšeníčko rozkladité
Moehringia trinerviamateřka trojžilná
Molinia caeruleabezkolenec modrý
Monotropa hypopityshnilák smrkový
Mycelis muralis (Lactuca muralis)mléčka zední
Myosotis arvensispomněnka rolní
Myosotis palustris agg.(včetně M.caespitosa)pomněnka bahenní
Myosotis sylvaticapomněnka lesní
Myosoton aquaticum (Malachium aquaticum)křehkýš vodní
memorize
15
Question Answer
Nardus strictasmilka tuhá
Neottia nidus-avishlístník hnízdák
Nuphar luteastulík žlutý
Nymphaea albaleknín bílý
memorize
16
Question Answer
Oenothera biennispupalka dvouletá
Ononis spinosa (O. campestris)jehlice trnitá
Origanum vulgaredobromysl obecná
Ornithogalum kochii (O.ortophyllum subsp. kochii,O. gussonei subsp. kochii)zaměňován s O. gussonei(O. tenuifolium),který na úzmí ČR nenísnědek Kochův
Oxalis acetosellašťavel kyselý
Oxycoccus palustris(O. quadripetalus, Vaccinium oxycoccos)klikva bahenní
memorize