Create
Learn
Share

Botanika celedi popis

rename
colek's version from 2017-05-17 12:26

Section

Question Answer
Hvězdnicovité – (Asteraceae)vytrvalé dvouleté i jednoleté byliny, místo škrobu mají inulin. Listy střídavé případně pouze v přízemní růžici. Květy drobné seskupené do hroznovitého květenství tzv. úboru obklopený listeny, které tvoří zákrov . Plod je nažka.
Tučnolisté, tlusticovité – (Crassulacea)jednoleté-vytrvalé, Listy masité až dužnaté, bezpalisté, jednoduché,CAM fotosyntéza, květenství vrcholičnaté, oboupohlavní i jednopohlavní, Plody: měchýřek
Třezalkovité – (Hypericacea )u nás pouze byliny (vesměs vytrvalé), Listy bez palistů, vstřícné nebo v přeslenu, sekreční kanálky nebo nádržky. Květy obvykle ve vrcholících na konci lodyhy, Plody trojpouzdrá tobolka, zřídka bobule; opylování hmyzem
Šáchorovité – (Cyperaceae)jednoděložné, většinou vytrvalé rostliny trávovitého vzhledu, zpravidla s trojbokými, přímými, plnými, nečlánkovanými lodyhami vyplnění dření Listy bez jazýčku, Květy –soukvětí malých klasů Plody nažka obalená srostlým listencem (mošnička).
Bobovité, motýlokvěté, vikvovité – (Fabaceae)vytrvalé, méně často jednoleté byliny, polokeře, keře a stromy; na kořenech mají hlízky se symbiozními nitrogenními bakteriemi; mnohé druhy mají ovíjivé lodyhy; Listy – střídavé, nejčastěji zpeřené nebo dlanitě složené, u sudozpeřených bývá koncový lístek přeměněn v úponku nebo hrot, Květy – obvykle v hroznovitých Plod – lusk
Sítinovité - (Juncaceae)jednoděložné byliny, válcovité lodyhy vyplněné aerenchymem, květenství jednoduchý n. složený kružel, Květy trojčetný kužel, Plodem tobolka
Liliovité - (Liliaceae)jednoděložné byliny, Listy jednoduché, Květy většinou hmyzosprašné, Plodem je tobolka n. bobule, často vytrvávají oddenky, cibulemi n. hlízami
Leknínovité (Nymphaeaceae)bazální krytosemenné, vytrvalé vodní rostliny, mají obyčejně silné oddenky, obsahují aerenchym , roztroušené cévní svazky, květy většinou velké, hmyzosprašné, plodem měchýřky
Kosatcovité (Iridaceae)jednoděložné byliny, oddenek n. cibule, nerozlišené květní obaly, troj četné květy, plodem tobolka
Vstavačovité (Orchidaceae)jednoděložné byliny, oboupohlavné souměrné květy s pyskem, silná vazba na opylovače, G3, drobná lehká semena, v tropech jako epifyty, závislé na mykorrhize (endotrofní mykorrhiza)
Lipnicovité - (Poaceae)Byliny vytrvalé až jednoleté, Stonek stéblo, obvykle duté, Listy úzce čárkovité, rozlišené na čepel a pochvu, na rozhraní někdy jazýček a ouška , Květy v kláscích sestavují klasy nebo laty, květy oboupohlavné, malé, anemogamní, Obilka = plod u trav, je typická pro celou čeleď
Pryskyřníkovité - (Ranunculaceae)většinou vytrvalé byliny, většina obsahuje v pletivech jedovaté alkaloidy, Květy jednotlivé nebo hroznovité květenství, většinou pětičetné, Plody nažka,vzácně bobule, souplodí
Růžovité - (Rosaceae)Listy často s palisty, Květy pětičetné, často s kalíškem, Plody souplodí z peckoviček, chybí endosperm
Violkovité - (Violaceae) u nás pouze byliny, obvykle vytrvalé, zřídka jednoleté, domácí pouze rod Viola Listy s palisty, střídavé nebo jen v přízemní růžici, Květy souměrné, pětičetné, Plody - trojpouzdrá tobolka
Mákovité - (Papaveraceae)jednoleté nebo vytrvalé byliny rozšířené převážně v mírném až studeném pásmu severní polokoule. v pletivech mají článkovité pléčnice. řada z nich má vysoký obsah alkaloidů. Květy - jednotlivé nebo v hroznech, nemají nektária. Kalich záhy opadavý. Plody - tobolka.
Kopřivovité - (Urticaceae)Rostliny obvykle porostlé žahavými chlupy, Květy jednopohlavné, malé Plod nažka, střapcovité květenství, uhličitanové cystolity v listech.
Konopovité - (Canabaceae)Rostliny dvoudomé, Květy pětičetné, Plod nažka
Kapradiny - (Polypodiophyta)mykorhitické rostliny, listy nejčastěji ploché, v mládí spirálovitě stočené. Náznak druhotného tloustnutí. Výtrusnice se sdružují do tzv. výtrusnicových kupek (sorus, sory), které mohou být alespoň v mládí kryty blanitou ostěrou
Kapraďorosty - (Pteridophyta) tvoří skupinu několika oddělení suchozemských výtrusných rostlin , jejichž tělo je již rozčleněno na kořen, stonek a listy. Vyskytují se u nich také svazky cévní. Rozmnožují se pomocí výtrusů. Je to velice starobylá skupina , jejíž hlavní rozvoj probíhal v prvohorách, odkdy nám po nich zbyla fosilní paliva, jako je uhlí, ropa či zemní plyn.
Plavuně – (Lycopodiophyta) Rostliny s výraznou rodozměnou, vidličnatě větvené, s malými listy (trofosporofyly, sporofyly, trofofyly). Sporangia na bázi listu. Prokel se vyvíjí několik let a je podzemní, nezelený, vyživuje se mikorrhiticky
Přesličky – (Equisetophyta)nejstarší cévnaté rostliny, bez druhotného tloustnutí, obří stromovité formy známy již v karbonu, dnes přežívají pouze zbytky. Stonek zřetelně článkoovaný a dutý, na povrchu podélně rýhovaný. Pokožka inkrustovaná SiO2. Listy úzce čárkovité, sestavené do přeslenů
Jarní a letní lodyha přeličekLodyha je typ stonku s listy a má funkce mechanické, asimilační, zásobní. Jedná se o nadzemní orgán, který nese listy, pupeny a reprodukční orgány. Rozdíl mezi jarní a letní je především ve velikosti a zbarvení což se odvíjí od stáří rostliny.
Lišejníky - (Lichenes)Symbióza: houba + sinice n. řasa (fotobiont), stélka: korovitá – přirůstá pevně k podkładu, lupenitá – rozprostřená do plochy, keříčkovitá – tvar malého keříku, rozmnožování: Fragmentace stélky, nepohlavní -soredie - shluky řas. Buněk obklopené houbovými vlákny, izidie, pohlavní -pouze houba –acospory, spojit s řasou či sinicí
Mechorosty - (Bryophyta )výtrusné, bezcévní rostliny, většinou suchozemské, drobného vzrůstu, rozmnožováním vázané na vodu, gametofyt je zelený. Rostou na vlhkých stinných místech ( lesy, břehy vod, kůra stromů, skály ). Rostliny jednodomé a dvoudomé. Význam mechorostů je, že váží vodu.
Rašeliníky - (Sphagnales)Vývojově nejpůvodnější mechy jsou považovány za rašeliníky. Vyznačují se absencí rhizoidů, lupenitým prvoklíčkem a lístky bez středního žebra. Rašeliníky rostou na vlhkých stanovištích. Jejich rostliny v horní části dorůstají, a dolní postupně odumírají, a tak dávají spolu s některými jinými druhy rostlin - vznik rašelině
memorize