Create
Learn
Share

Biokemi

rename
drkupper's version from 2015-05-31 13:59

Section 1

Question Answer
Betydning af Vitamin Knødvendig for omdannelsen af protrombin til trombin.
hvilken enzymreaktion aktiverer koagulationsfaktorer hinanden?proteolytisk spaltning (zymogen aktivering)
navnet på enzymet, der omdanner fibrinogen til fibrinmonomerenTrombin er en endopeptidase som katalyserer omdannelse
Reaktion som omdanner alanin til dens tilsvarende 2-ketosyreAlanin: (aminotransferase) Alaminaminotransferase (ALAT) katalyser transaminering af alfa-ketosyren pyruvat, hvorved den korresponderende aminosyre alanin dannes. Pyruvat hentes fra glykolysen, mens alfa-ketogluatrat hentes fra citratcyklus. Alanin + alpha-ketoglutrat <=> pyruvat + glutamat
Reaktion som omdanner aspartat til dens tilsvarende 2-ketosyreAspartat: (aminotransferase) Aspartataminotransferase (ASAT) katalyserer transaminering af alfa-ketosyren oxaloacetat, hvorved den korresponderende aminosyre aspartat dannes. Oxaloacetat hentes fra citratcyklus. Aspartat + alpha-ketoglutarat <=> Oxaloacetat + glutamat
Reaktion som omdanner glutamat til dens tilsvarende 2-ketosyreGlutamat: (dehydrogenase) Glutamat + NAD+ + H2O <=> alpha-ketoglutarat + NADH + H+ +NH4+ Alpha-ketoglutarat og oxaloctat er intermediære i tricarboxysyrecyklus (TCA-cyklus) Pyruvat er slutprodukt i glycolysen og intermediære i gluconeogenesen.
En beskrivelse af de reaktioner, der fører disse aminosyrers nitrogenatomer ind i ureacyklus, herunder enzymernes navne.Alaminaminotransferase og Aspartataminotransferase kan reversibelt overføre aminogruppere mellem alanin og glutamat og mellem glutamat og aspartat. Glutamat kan med glutamat dehydrogenase frisætte aminogruppen som ammonium. Denne omdannes igen til carbamoylphosphat, der indgår i ureacyklus med et N-atom. Aspartat indgår i ureacyklus med et andet N-atom.
En beskrivelse af de omsætningsveje, der kan danne aminosyrer ud fra glucose samt de omsætningsveje, der kan omdanne disse til glucose. Det skal her fremgå, hvilke reaktioner, der er forskellige i de to omsætningsveje.* Glucose -> glycolyse -> pyruat -> carboxylering -> oxaloacetat * Pyruvat -> acetyl-CoA + (oxaloacetat) -> citrat -> TCA-cyklus -> alpha-ketoglutarat * Pyruvat, oxaloacetat og alpha-ketoglutarat kan transamineres til alanin, aspartat og glutamat.
memorize

Section 2

Question Answer
En kortfattet beskrivelse af de processer, der i fordøjelseskanalen omdanner triacylglycerol til sine ultimate fordøjelsesprodukter. Der ønskes angivet navn på vigtigste enzym samt evt. faktorer (amfifile), der medvirker til emulgeringsprocessen.Triacylglycerol (TAG) omdannes hydrolytisk i tarmkanalen til monoacylglycerol (MAG) og to frie fedtsyrer (FFA) TAG + 2 H2O -> MAG + 2 FFA Processen katalyseres af pancreaslipasen. Før og under denne proces spiller emulgering af fedtet en vigtig rolle, idet fedtdråbernes størrelse mindskes ved tilførsel af amfifile forbindelser, der udgår grænselaget mellem fedtdråberne og det vandig miljø. En vigtig amfifil er galdesalte, der udskilles fra leveren/galdeblæren. Derudover vil det dannede MAG og FFA også selv være amfifile og deltage i emulgeringsprocessen. Til slut vil stort set kun amfifile være tilbage som miceller, der ud over galdesalte, MAG og FFA også indeholder cholesterol (og fedtopløselige vitaminer).
Angiv hvorledes glucose optages og phosphoryleres i henholdsvis lever og muskel, herunder forskel i reaktionernes allosteriske og hormonelle regulation. Enzymer skal angives med navne.I muskel optages glucose med en insulinafhængig glucosetransporter (GLUT4) og phosphoryleres med hexokinase til glucose-6-phosphat. Hexokinase reguleres ved feed-back-hæmning med glucose-6-phosphat. I lever optages glucose med en insulinuafhængig glucosetransporter (GLUT2) og phosphoryleres (hovedsagelig) med glucokinase til glucose-6-phosphat. Gulcokinase stimuleres (p. synteseniveau) af insulin.
Fructose-6-phosphat og fructose-1,6-bisphosphat kan omdannes til hinanden ved hjælp af to enzymer.Phosphofructokinase: Fructose-6-phosphat + ATP → fructose-1,6-bisphosphat + ADP Fructose-1,6-bisphosphatase: Fructose-1,6-bisphosphat + H2O → fructose-1,6-bisphosphat + Pi
Phosphofructokinase: Fructose-6-phosphat + ATP → fructose-1,6-bisphosphat + ADPdel af glycolysen, der i leveren er aktiv det velnærede stofskifte efter indtagelse af et kulhydratrigt måltid.
Fructose-1,6-bisphosphatase: Fructose-1,6-bisphosphat + H2O → fructose-1,6-bisphosphat + PiFructose-1,6-bisphosphatase er del af gluconeogenesen, som er aktiv under faste.
Gør rede for den del af glucoseoxidationen, der foregår i cytosolI glykolysen omdannes et glukosernolekyle til to pyruvatmolekyler, og i reaktionen høstes fire elektroner samt frigives energi til dannelse af ATP ved substratfosforylenng. Elektronerne bæres af coenzymet NAD+, der under modtagelse af elektronerne (og deres medfølgende H+-ioner) reduceres til NADH + H+. Slutproduktet pyruvat vil blive transporteret ind i mitokondriet.
Gør rede for den videre omsætning af pyruvat i mitochondriematrix, herunder dannelsen af de 6 CO2.I mitochondriematrix oxideres pyruvat I første omgang til acetyl-CoA under dannelse af CO2 og NADH. Da der er 2 pyruvat dannes således 2 CO2. 2 Pyruvat + 2 NAD+ + 2 CoA —> 2 Acetyl-CoA + 2 NADH + 2 CO2 Acetyl-CoA videreomsættes I citronsyrecyklus, I hvilken de resterende CO2 dannes: 2 Acetyl-CoA + 6 NAD+ + FAD + 2 GDP + 2 Pi —> 4 CO2 + 6 NADH + 2 FADH2 + 2 GTP + 2 CoA
Gør rede for, hvordan de reducerede coenzymer kan føre til dannelse af ATP.NADH og FADH2 reoxideres i respirationskæden af O2. NADH + H+ + 1/2 O2 —>NAD+ + H2O Denne proces er koblet til transport af H+ ud af matrix. Den hermed dannede elektrokemiske gradient anvendes nu til dannelse af ATP ved transport af H+ tilbage i matrix.
En beskrivelse af 5 reaktioner, hvori pyruvat er substrat og/eller produkt.Reaktionen katalyseret af pyruvatkinase forgår i cytosol og udgør sidste irreversible reaktion i glycolysen: Phosphoenolpyruvat + ADP —>pyruvat + ADP Reaktionen katalyseret af alanin aminotransferase kan reversibelt omdanne alanin og pyruvat til hinanden. Den kan således anvendes til såvel tilvejebringelse som til omsætning af alanin. Reaktionen har pyridoxalphosphat som prosthetisk gruppe: Alanin + alfa-ketoglutarat <=> Pyruvat + glutamat Reaktionen katalyseret af lactat dehydrogenase er ligeledes en reversibel reaktion og foregår i cytosol: Pyruvat + NADH + H+ <=> Lactat + NAD+ Reaktionen katalyseret af pyruvat carboxylase omdanner irreversibelt pyruvat til oxaloacetat. Biotin er prosthetisk gruppe: Pyruvat + CO2 (eller HCO3–) + ATP → Oxaloacetat + ADP + Pi Reaktionen katalyseret af pyruvat dehydrogenase omdanner irreversibelt pyruvat til acetyl-CoA. Thiamin pyrophosphat (TPP), lipoat og FAD er prosthetiske grupper: Pyruvat + NAD+ + CoA → Acetyl-CoA + NADH + CO2
memorize

Section 3

Question Answer
En beskrivelse af, disse reaktioner, der i leveren er involveret i gluconeogenese. Relevante enzymer er alanin aminotransferase, lactat dehydrogenase og pyruvat carboxylase. I lever vil alanin aminotransferase og lactate dehydrogenase katalysere omdannelse af de vigtige gluconeogenesesubstrater alanin og lactat til pyruvat, som derefter via pyruvat carboxylasen omdannes til oxaloacetat, der videreomdannes til phosphoenolpyruvat, som videreomsættes til glucose.
Angiv pancreasenzymerne af betydning for fordøjelse af makronæringsstofferne: protein, kulhydrat og lipid. Forklar med eksempler betydningen af zymogener (proenzymer), herunder hvorledes de aktiveres i tarmen.Pancreasenzymer involveret i proteinfordøjelse: trypsin, chymotrypsin, elastase og carboxypeptidase Pancreasenzymer involveret i kulhydratfordøjelse: Amylase Pancreasenzymer involveret i lipidfordøjelse: Pancreaslipase Føromtalte proteinfordøjende enzymer dannes i tarmen fra de inaktive forstadier som kommer fra pancreas: Zymogenerne trypsinogen, chymotrypsinogen, proelastase og procarboxypeptidase, der udskilles fra pancreas. I tarmen omdannes disse til de aktive enzymer ved proteolytisk kløvning. Først aktiveres trypsinogen af enteropeptidase, der er lokaliseret på tarmcellerne. Derefter aktiverer trypsin aktiveringen af de øvrige zymogener.
Angiv mulige næringsstoffer, der kan fordøjes/optages i kroppen uafhængig af pancreas og således anvendes som energikilde i en diæt for personer med cystisk fibrose.Disakkarider fordøjes af disakkaraser, fra tarmepithelcellerne. Således er disakkarider som sucrose, maltose og lactose mulige energikilder i en di.t for personer med cystisk fibrose. Monosakkarider, der slet ikke skal fordøjes kan også anvendes. I enterocytternes cellemembran findes en række oligosakkaridaser, heriblandt fire disakkaridaser (maltase, sukrase, laktase og trehalase) samt oligopeptidaser, som færdiggør fordøjelsen. Monosakkariderne glukose og galaktose samt aminosyrer absorberes i symport med Na+-ioner ved sekundært aktiv membrantransport.
En beskrivelse af fordøjelsen af stivelse, sucrose og lactose, herunder de involverede enzymer, samt absorptionen af fordøjelsesprodukterne."Stivelse består af det uforgrenede amylose og det forgrenede amylopectin. Fordøjelsen starter i munden med spytamylase og fortsætter i duodenum med pancreas amylase. Begge spalter ikke endestillede a1-4-bindinger, hvorved der i sidste ende dannes maltose og maltotriose samt for amylopectins vedkommende små forgrenede grænsedextriner (limit-dextrins). Da amylose ikke spalter endestillede a1-4-bindinger og a1-6-bindinger, overtager maltasen spaltning af maltose og maltotriose til glucose, mens tillige isomaltase deltager i spaltningen af gr.nsedextrinernes a1-6-bindinger. Sluproduktet er glucose. Disakkeriderne sucrose og lactose spaltes af sucrase (til glucose + fructose) og lactase (til glucose + galactose). Disse enzymer er dannet af tarmcellerne, hvorpå de sidder membranbundne. Glucose og galactose optages aktivt i symport med Na+ mens fructose optages af sin egen transporter. Herefter kan de fortsætte ind i blodet med passive transportere."
En beskrivelse af hvorledes glucose fra tarmen bliver lagret i muskel og lever, herunder redegørelse for alle deltagende processer fra optag i cellerne til endelig lagring.I både muskel og lever oplagres glucose som glycogen. Optag sker med forskelliger transporterer i de to væv (se punkt 3). Derefter phosphoryleres glucose af hexokinase (muskel) og glucokinase (lever): Glucose + ATP —> glucose-6-P + ADP Glucose-6-P isomeriseres med phosphoglucomutase: Glucose-6-P <=> glucose-1-P Glucose-1-P omdannes til UDP-glucose: Glucose-1-P + UTP —> UDP-glucose + PPi Sidstnævnte donerer glucoseenheder til glycogen katalyseret af glycogensynthase: Glycogen (n) + UDP-glucose —> glycogen (n+1) + UDP Endelig er et forgreningsenzym (branching enzyme) ansvarlig for dannelse af forgreninger ved at flytter kæder af glucoseenheder fra en a1-4-binding til en a1-6-binding.
Angiv hvorledes glutamat og aspartat leder deres nitrogen ind i ureacyklus.Glutamats N omdannes til NH4 + med glutamat dehydrogenase. Dette omdannes videre til carbamoyl-P, der er substrat for ureacyklus’ dannelse af citrullin. Aspartat er substrat for ureacyklus’ dannelse af argininosuccinat.
Angiv hvorledes det er muligt ikke at ophobe fumarat ved ureaproduktionen.Fumarat omdannes via malat til oxaloacetat, der forbruges i aspartat aminotransferasereaktionen. Den her involverede malat dehydrogenase danner en NADH. Det samme gør glutamat dehydrogenasen (se spørgsmål 1)
memorize