Create
Learn
Share

Bilgi edinme kanunu 4982

rename
fatihhsoylemez's version from 2016-02-11 11:40

Section

Md1. Bu Kanunun amacı eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

 

Md4. yabancılar isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanıyla ilgili, karşılık esasına göre

 

Md5. Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

 

md7. bilgi kurumun elinde veya görevleri gereği elinde bulunması gereken belgeye ilişkin olmalı

 

Md11. Kurum kuruluş istenen belgeyi 15 iş günü içinde temin eder, başka kurum kuruluş veya birim ise 30 iş günü, bu durumda sürenin uzatılması ve gerekçesi
15 iş günü dolmadan ilgiliye bildirilir. Ve 15 günlük süre kesilir maliyet bildirilir, 15 iş gün içinde parayı yatırmazsa talebinden vazgeçmiş sayılır

 

Md12. Cevaplarını yazılı veya elektronik olarak bildirir. Başvuru red ise gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir

 

Md13. Yargıya başvurmadan 15 gün önce kurula itiraz, kurul 30 iş günü içinde karar verir, kurum kuruluşlar her türlü bilgiyi kurula 15 iş günü içinde verir. Yargıya başvurma süresini durdurur.

 

Md14. Üyeleri bakanlar kurulu, başkanı kendileri seçer, en az ayda bir toplanır, görev süresi 4 yıl, sekreterya başbakanlık, Görev ve çalışmaları başbakanlıkça hazırlanarak yürürlülüğe konulan yönetmelik,
(2) 1 er üye yargıtay, danıştay
(3) 1 er üye ceza idare anayasa hukuk alanlarında prof doç
1 üye türkiye barolar birliğinden 2 aday arasından,
2 üye genel müdür düzeyinde,
1 üye adalet bakanlığı önerisi üzerine bu bakanlıkta idari görevde çalışan hakim
toplam 9 üye
Fiilen görev yaptıklarında 3000 gösterge, 1 ayda 4 günden fazla çalışmaya huzur hakkı ödenmez, huzur hakkından sadece damga vergisi kesilir

 

md15.yargı denetimi dışında olan belgelerden kişinin hayatını etkileyenler kanun kapsamına dahil

 

Md16. açıklanması halinde devletin emniyeti, dış ilişkisine, milli güvenlik, milli savunması na zarar verecek devlet sırrı niteliğinde gizlilik dereceli belgeler kanun kapsamı dışında

 

Md18. istihbarata ilişkin belgeler kanun dışında ancak kişilerin onurunu mesleğini etkilerse kanun kapsamındadır

 

Md24. fikir snat eserlerinde kanun hükümleri uygulanır

 

md 25. kurumların kendi personeli kurum içi düzenlemeler kamuoyunu ilgilendirmez kanun kapsam dışı, ama çalışanların bilgi edinme hakkı saklı

 

md 26. kurum içi görüş bilgi notu ve tavsiyeler kurum tarafından aksi kararlaştırmadıkça kanun kapsamında

 

md27. tavsiye ve mütalaa talepleri kanun kapsamı dışındadır

 

Md21. Açıklanması halinde kişinin şerefine onurunu etkiliyorsa kanun kapsamı dışında
Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir.

 

Md 29. ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

 

Md 30. Kurum kuruluş bir önceki yıl tüm başvuru sayısı, olumlu sonuç sayısı, red sayısı, itiraz sayısı ve sonuçları, gizli bilgiler çıkarılarak ulaşılan bilgi sayısını, şubat ayının sonuna kadar kurula gönderir, bağlı olduğu bakanlık ile gönderir, kurul nisan ayının sonuna kadar tbmm gönderir, tbmm 2 ay içinde kamuoyuna açıklar.

 

Md19. İdari soruşturma (kanun kapsamı dışında)
Kişilerin özel hayatı (Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak)
Kişilerin güvenliği (Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak,)
Soruşturma güvenliği(Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek,)
Gizli bilgi (Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek,)

 

Md20. Adli soruşturma (kanun kapsamı dışında)
Suç işlenmesine yol açacak
Suçların önlenmesi (Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek)
Yargılama görevi (Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek)
Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek

 

Dilekçe kanunu
Yazı ile başvurulur, kendileri ve kamu ile ilgili, dilek ve şikayetler, tbmm ile idari makamlara
  Madde 5 – Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir.

 

Madde 6 – Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden;
                          a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,
                          b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,
                          c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar,
                          İncelenemezler.
Md7. Kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuru sonucu veya işlemin safahatı hakkında en geç 30 gün içinde bilgi verilir. İşlem safahatı bildirildiyse sonuç ayrıca bildirilir
Md8. Tbmm dilekçe komisyonunda incelenmesi ve karar bağlanması 60 gün içinde sonuçlandırır. İlgili kurum tbmm dilekçe komisyonunca gönderilen dilekçeleri 30 gün içinde cevaplandırır. İnceleme ve karar bağlama esas ve usuller tbmm iç tüzüğünde gösterilir
Dilekçe komisyonu ilgili kurumdan her türlü belgeyi almak, ilgilileri çağırmak, idari denetim istemek, bilirkişi görevlendirmek, yerinde inceleme yapmak yetkisine sahip Bu yetkinin kullanılması durumunda kamu kurum ve kuruluşları ile kamu personeli, talep edilen bilgi ve belgeyi vermek, idari denetimi yapmak ve yerinde inceleme için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.