Create
Learn
Share

BBurcin

rename
syokbe2's version from 2018-07-11 18:37

Section

Question Answer
ŞOK sınıflama
Dehidratasyon bulguları
ŞOK tedavi
Sıvı yüklenme bulguları
ŞOK tedavi
ANAFİLAKSİ tanı
ANAFİLAKSİ en sık nedeni
ANAFİLAKSİ vazovagal senkoptan ayırıcı tanı
Kuru flushing
Islak flushing
Fatal anafilaksi için risk faktörleri
ANAFİLAKSİ tedavi
Mastositoz tanısı
KOMA tedavi
Glaskow koma skoru
Okülosefalik refleks
Okülovestibüler refleks
Pupil tipleri
RİNİT bulgular
RİNİT tanım
RİNİT risk faktörleri
RİNİT FM
Samter triadı
Rinitis medicomentosa
RİNİT tedavi
ASTIM tanım
ASTIM tanı
ASTIM klinik
ASTIM tedavi
Kısa etkili B2 agonistleri
Uzun etkili B2 agonistleri
CF mutant genler
CF klinik
CF'da solunum yolu enf. en sık etken
CF tanı
CF tedavi
JRA sınıflanama
JRA bulgular
JRA tanı kriterleri
JRA tedavi
HIV belirteçleri
HIV hastalığın seyri
HIV sık görülen fırsatçı enfeksiyonlar
HIV tedavi
MSSENF yaşlara göre etklenler
Meningeal irritasyon bulguları
MSSENF tedavi
Allerji tanım
Atopi tanım
ÜRTİKER tanım
Fiziksel ürtikerler
Akut/kronik ürtiker
Akut/kronik ürtiker tedavi
FK tanım
FK nedenleri
FK klinik
Basit FK kriterleri
Kompleks FK kriterleri
FK rekürrens risk faktörleri
FK epilepsi gelişimi için risk faktörleri
FK'da LP endikasyonları
FK tedavi
FK hospitalizasyon endikasyonları
Wiskott-Aldrich
Di-George sendromu
İzole IgA sendromu
Lenfoma kötü prognoz kriterleri(8.14), (9,22), (4,11), (1,19)
Lenfoma iyi prognoz kriterleri(12,21)
Philidelphia kromozomu(9,22) KML'de
TBC tanı
TBC boya
TBC besiyeri
TBC PPD testi
İzoniazid yan etkileri
TBC tedavi rejimleri
memorize