Create
Learn
Share

Anesthesiologie 3-maands examen

rename
rubenlanjouw's version from 2019-04-09 15:54

Farmacologie

Question Answer
Propofol (ampul 10mg/ml)Inductiehypnoticum, groep fenolen. Binding aande GABAa-receptor. Stimuleert het vrijzetten van neurotransmitters, deze remmen de voortgeleiding van actiepotentialen in het CZS.

Indicatie
Anesthesie/sedatie/anti-emeticum/behandeling van jeuk bij neuraxiaal toegediende opiaten

Contraindicaties
Allergie voor soja of kippeneiwit
Algehele anesthesie voor sectio ivm neonatale depressie

Waarschuwingen
Ongewenste bloeddrukdalingen (ondervulde, cardiaal belaste en hypertensieve patienten)
Propofolinfusiesyndroom bij langdurige infusie, rhabdomyolyse, metabole acidose, nierinsufficientie

Bijwerkingen
Pijn bij injectie
Ademdepressie/apneu
Reductie CBF/ICP/cerebraal metabolisme
Daling bloeddruk door vasodilatatie en negatieve inotropie
Rash, anafylaxie (zeldzaam)

Dosering
Inductiedosering, 1,5-2,5mg/kg, onderhoud, 2-10mg/kg/uur

Werkduur
Bewustzijnsverlies binnen 30s, werking eenmalige gift ca 5-10min, t1/2 eliminatie ca 60min
Thiopental (2,5% oplossing, 2,5mg/ml)Inductiehypnoticum, groep barbituraten. Binding aan de GABAa-receptor. Stimuleert het vrijzetten van neurotransmitters, deze remmen de voortgeleiding van actiepotentialen in het CZS.

Indicatie
Sectio caesarea onder algeheel. Geschikt voor Rapid-Sequence-Inductie

Contraindicaties
Porfyriepatiënten

Waarschuwingen
Ongewenste bloeddrukdalingen (ondervulde, cardiaal belaste en hypertensieve patienten)
Cave histaminerelease en allergische reactie/ analfylaxie
Verhoogde gevoleigheid van de luchtwegn voor bronchospasme
In vergelijking met andere inductiemiddelen minder onderdrukking laryngeale reflexen
In vergelijking met andere inductiemiddelen minder onderdrukking spiercontractie bij chirurgische prikkel
Paravasale of intra-arteriele injectie veroorzaakt ernstige weerfselschade (lokale vasoconstrictie en hoge pH-waarde)
Cave hypoalbinumie, sterk eiwitgebonden, leidt tot hogere vrije fractie
Cave alkalose/hyperventilatie, leidt tot hogere vrije fractie
Spierrelaxantia pas toedienen wanneer anesthesie bereikt is, infuus eerst flushen met NaCl 0,9%

Bijwerkingen
Stapeling in vetweefsel bij herhaalde toediening
Significant hangover effect door lange elimantihalfwaardetijd
Bijnierschorsinsufficientie
Cerebrale vasoconstrictie, waardoor daling ICP. Reductie cerebraal metabolisme. Anticonvulsief

Dosering
RSI, 3-5mg/kg iv. Dosisreductie bij ouderen en obese patiënten (trage distributie naar vetweefsel)

Werkduur
Bewustzijnsverlies binnen 30sec, distributie T1/2 3-4min, Eliminatie T1/2: 11-13 uur

Extra informatie
Inductie van leverenzymen kan leiden tot versnelde metabolisatie van andere medicamenten
S-Ketamine (ampul 5mg/ml)Hypnoticum met analgetische eigenschappen. Binding aan de NMDA-receptor. Remt het virjkomen van neurotransmitters die voortgeleiding van actiepotentialen in het CZS stimuleren.

Indicatie
Inductie van anesthesie met name bij hypovolemische patiënten, analgesie (Opioidgeïnduceerde hyperalgesie, exacerbatie COPD/astma)

Contraindicaties
Patienten met significant coronarialijden. Psychische stoornissen of patiënten met drugs- of alcoholverslaving. Neurochirurgie bij cerebraal RIP. Oogchirurgie bij oogbolperforatie

Waarschuwingen
Ketamine passeert de placenta, plasmaconcentratie foetus vergelijkbaar met moeder. Matige onderdrukking van viscerale stimulatie, gelijktijdige opiaattoediening noodzakelijk

Bijwerkingen
Dissociatieve anesthesie, patiënt lijkt wakker. Stijging intracerebrale druk, verhoogd cerebraal metabolisme en bloedflow. Stijging intra-oculaire ruk en oogbewegingen tijdens anesthesie. Hallucinaties bij ontwaken. Nachtmerries. Hypersalivatie, gelijktijdig gebruik van anti-cholinergica noodzakelijk. Verlgende recovery periode. Allergische huidreacties. Vrijzetting norepinefrine.Stijging van cardiale contractiliteit, hartfrequentie en bloeddruk. Geen ademhalingsdepressie, wel bronchodilatatie.

Dosering
Inductie 1-2mg/kg iv, onderhoud 1-1,5mg/kg, iedere 5-10min
Analgesie 0,1mg/kg oplaaddosis, continu pomp 0,1mg/kg/uur

Werkduur
Maximaal effect na 3 min. Eliminatie T1/2 150min

Extra informatie
Verlengde werking bij nierinsufficientie. Distributie en elimantie trager indien gelijktijdige toediening met benzodiazepines of barbituraten. Bij neurotrauma is hetgebruik van ketamine toegestaan mits patient kunstmatig beademd wordt en normocapnie nagestreefd wordt.
Midazolam (ampul 5mg/ml)Hypnoticum, groep benzodiazepines. Binding aan GABAa-receptor. Stimuleert vrijkomen van neurotransmitters die voortgeleiding actiepotentialen in CZS remmen.

Indicatie
Anesthesie/sedatie/premedicatie

Contraindicaties
NOG INVULLEN

Waarschuwingen
Respiratoir depressief (zowel ademfrequentie als teugvolume neemt af). Na antagonering met flumazenil kan resedatie ontstaan door de kortere eliminatiehalveringstijd tov midazolam. In ouderen en patienten met nier-/leverinsufficientie treedt verlengd effect op. Toediening bij kinderen/ouderen leidt soms tot rusteloosheid en agitatie. Bij herhaalde toediening vindt stapeling in vetweefsel plaats.

Bijwerkingen
Duizeligheid, verminderde alertheid, diplopie, hoofdpijn, misselijkheid/braken

Dosering
Anesthesie, 0,1-0,2mg/kg iv, sedatie 0,01-0,1mg/kg iv, premedicatie, 7,5-15mg per os 1-2 uur voorafgaand aan OK

Werkduur
Effect treedt op binnen 90sec, piekeffect na 2-5 min, T1/2 elimantie circa 2 uur, maar kan sterk variëren.
Etomidate (ampul 2mg/ml)Inductiehypnoticum, groep imidazolen. Binding aan oa GABAa-receptor. Stimuleert het vrijzetten van neurotransmitters, deze remmen de voortgeleiding van actiepotentialen in het jCZ. Minst cardiodepressief. Matige hypotensie die gepaard gaat met toename van de hartfrequentie.

Indicatie
Inductie van anesthesie. Met name cardiaal gecompromitteerde patiënten.

Contraindicaties
Porfyrie

Waarschuwingen
Potente cerebrale vasoconstrictor. Bijnierschorsinsufficientie treedt op.

Bijwerkingen
Pijn bij injectie
Myoklonieen 40%
Hoesten/hikken 10%
PONV komt relatief vaak voor in vergelijking met andere anesthetica 30%
Respiratoire depressie (minder inv ergelijking met inductiemiddelen)
Excicitatie/rusteloosheid/delier na uitleiding

Dosering
Inductiedosering 0,2mg/kg iv

Werkduur
Korte werkingsduur 2-3min als gevolg van redistributie

Extra informatie
Distributie en klaring wordt beïnvloed door gelijktijdige toediening van fentanyl
Vooraf toediening midazolam 2-5mg iv kan myoklonieen/hoesten/hikken mogelijk onderdrukken
SevofluraanInhalatieanestheticum, groep ethers. Binding aan oa GABAa-receptor. Stimuleert het vrijzetten van neurotransmitters, deze remmen de voortgeleiding van actiepotentialen in het CZS. Blokkade door NMDA, glutamaat, serotonine en nicotine receptoren. Waardoor remming van voorgeleiding stimulerende actiepotentialen optreedt.

Indicatie
Geschikt voor kapinductie en onderhoud van algehele anesthesie.

Contraindicaties
Nierinsufficientie

Waarschuwingen
Potentiele trigger voor maligne hyperthermie

Bijwerkingen
Ademdepressie waarbij toename ademfrequentie, afname teug- en minuutvolume. Bronchodilatatie en afname van bronchiale secretie
Remming hypoxische pulmonale vasoconstrictie
Bloeddrukdaling door negatief inotroop effect en vasodilatatie, daarbij minmiale stijging van de hartfrequentie.

Dosering
Volumepercentages per leeftijdscategorie, 80jaar 1,4%, 60jaar 1,7%, 40jaar 2,1%, 25jaar 2,6%, kinderen 2,8-3,3%

Farmacologie
Bloedgasverdelingscoefficient 0,69
Olie-gasverdelingscoefficient 47,2
Metabolisatie 3%

Extra informatie
Metabolieten kunnen met sodalime een ractie aangaan die leidt tot de productie van compound A. Dit bezit nefrotoxische eigenschappen aangetoond in proefdieren.
MAC is omgekeerd afhankelijk van leeftijd, neemt af naarmate patiënt ouder wordt. In combinatie met opiaten volstaat over het algemeen een dosering <1 MAC
DesfluraanInhalatieanestheticum, groep, ethers. Werkingsmechanisme, zelfde als sevofluraan

Indicatie
Onderhoud van algehele anesthesie

Contraindicaties/waarschuwingen
Niet geschikt voor kapinductie vanwege prikkeling van de ademweg met kans op laryngospasme

Bijwerkingen
Ademdepressie waarbij toename ademfrequentie, afname teug- en minuutvolume
Remming hypoxische pulmonale vasoconstrictie
bloeddrukdaling door negatief inotroop effect en vasodilatatie, daarbij minimale stijging van de hartfrequentie

Dosering
Normale inleiding 0,6mg/kg iv, RSI: 1mg/kg iv. Doseringen kinderen volwassenen gelijk. Intra-operatief 0,1-0,2mg/kg a 30 min op geleide van de TOF ratio.

Werkduur
Effect treedt op na 2-3min, na RSI dosering binnen 1 min, werkingsduur 20-30min
Rocuronium (ampul 10mg/ml)Niet depolariserend spierrelaxans. Binding aan de nicotinereceptor, voorkomt binding van acetylcholine in de synapsspleet. Verslapping treedt op nadat eht relaxans meer dan 70% van de receptoren beet heeft.

Inidcatie
Endotracheale intubatie of intraoperatieve spierrelaxatie

Contraindicaties/waarschuwingen
Nierinsufficientie kan bij ouderen leiden tot een verlengd effect.
Leverinsufficientie gaat gepaard met een vertraagde metabolisatie en verlengde werkingsduur

Bijwerkingen
Histamine release, analfylactische reacties

Dosering
Normale inleiding 0,6mg/kg iv, RSI 1mg/kg iv. Doseringen kinderen en volwassenen gelijk.
Intra-operatief 0,1-0,2mg/kg a 30 min op geleide van de TOF-ratio

Werkduur
Effect treedt op na 2-3min, na RSI dosering binnen 1 min, werkingsduur 20-30min
Succinylcholine (ampul 50mg/ml)Depolariserend spierrelaxans. Structuurformule bestaat uit twee gekoppelde acetylchoinemoleculen die de nicotinereceptor bezetten.

Indicatie
Endotracheale intubatie bij korte ingreep
Indien korter dan 24 uur gleden sugammadex gebruikt is ter antagonering van rocuronium

Contraindicaties
Hyperkaliemie
Uitgebreide derdegraads brandwonden of weefselschade van sekeltspieren
Spieratrofie door denervatie (dwarslaesie), langdurige immobilisatie of spierdystrofie

Waarschuwingen
Potentiele trigger voor maligne hyperthermie
Cave hyperkaliemie gerelateerde hartritmestoornissen
Herhaalde toediening kan leiden tot bradycardie (stimulerend effect op muscarinereceptoren myocard

Bijwerkingen
Ongecontroleerde contracties skeletspierweefsel m.n. hoofd-halsgebied en thorax (gepaard met kalium-efflux_
Masseterspasme
Histaminerelease, analfylactische reacties
Spierpijn
Verhoging intra-occulaire druk

Dosering
1mg/kg iv

Werkduur
Inwerktijd 30-60sec, werkingsduur 20-30min

Extra informatie
Metabolisatie door plasmacholinesterase, er vindt geen klaring plaats.
Bij tekort aan plasmacholinesterase treedt dus een sterk verlgende werking op (leverinsufficientie, hypothyreoidie, malnutritie, myasthenia gravis zwangerschap of aangeboren deficientie)
Spierverslapping is niet te antagoneren, dus deze patienten moeten worden nabeademd
memorize