Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Anesthesiologie 3-maands examen 2

rename
rubenlanjouw's version from 2019-04-09 15:58

Section

Question Answer
Sufentanil (ampul 5mcg/ml)synthetische zeer potente opiaatreceptoragonist. Blokkeert de vrijzetting van centrale neurotransmitters waardoor prikkelgeleiding afneemt. In vergelijking met fentanyl, 10x maal sterkere werking, sneller klinisch effect, stapelingseffect minder uitgesproken

Indicatie
Analgesie bij inductie en onderhoud van algehele anesthesie
Neuraxiale analgesie, als additivum bij lokaal anestheticum

Contraindicaties/waarschuwingen
Ernstige nier/leverfunctiestoornis, veroorzaakt verlengde werking door actieve metaboliet
Gelijktijdig gebruik met MAO-remmers kan leiden tot het serotoninesyndroom (symptomen, spontante of opwekbare clonus, agitatie, zweten, tremor, hyperreflexie, hypertonie, koorts)
Gebruik bij een ondervulde patiënt kanhypotensie veroorzaken

Bijwerkingen
Ademdepressie
Bradycardie
Thoraxrigiditeit
Jeuk
Urticaria

Dosering
Bij inleiding 0,2-0,7mcg/kg
Onderhoud 0,1-0,2mcg/kg a 30 minuten

Werkduur
Effect na iv toediening binnen 2 min, piekeffect na 8 min, werkingsduur 20-45min

Extra informatie
T1/2 eliminatie, 64 min.
Hoge mate van eiwitbinding, waardoor ondanks hoge vetoplosbaarheid toch minder snelle migratie naar weefsels (kleiner distributievolume / eliminatiehalfwaardetijd korter).
Fentanyl (ampul 50mcg/ml)Synthetische potente opiaatagonist. In vergelijking met morfine, 100x sterkere werking dan morfine

Indicatie
Analgesie bij inductie en onderhoud van algehele anesthesie
In de praktijk met name bij kinderen gebruikt, meeste ervaring in vergelijking met andere opiaten.
Geschikt voor patiënten met ernstige nier-/leeverfunctiestoornissen (geen actieve metaboliet)

Contraindicaties
NOG INVULLEN

Waarschuwingen
Bij herhaalde toediening treedt stapeling in perifere weefsels op.
NB met name bij kinderen kan bradycardie leiden tot hypotensie (beperkte verhoging slagvolume
Gelijktijdig gebruik met SSRI of SNRI of MAO-remmers kan leiden tot het serotoninesyndroom

Bijwerkingen
Ademdepressei
Bradycardie
Thoraxrigiditeit
Misselijkheid/braken
Leidt niet tot histamine release

Dosering
Inleiding 2-7mcg/kg, kinderen 1-5mcg/kg
Onderhoud 1-2mcg/kg a 30 minuten

Werkduur
Werkt na 2-3 minuten. Werkingsduur 30-60min, T1/2 el 4-8 uur
Remifentanil (ampul 50mcg/ml, 500 mcg/ml spuitpomp)Syntehtische potente opiaatreceptoragonist, met korte werkingsduur

Inidicatie
Analgesie bij inductie en onderhoud van algehele anesthesie. Met name bij korte ingrepen
Patiënten met nier-/leverfunctiestoornissen

Contraindicaties
NOG INVULLEN

Waarschuwingen
Tijdig toedienen van postoperatieve analgetica
Gebruik bij een ondervulde patiënt kan hypotensie veroorzaken

Bijwerkingen
Ademdepressei
BBradycardie
Thoraxrigiditeit
Hyperalgesie

Dosering
Continu 5-15mcg/kg/uur

Werkduur
Werkt binnen 0-1min, maximale effect na 3-5min, werkingsduur 5-10min

Extra informatie
T1/2 el 6-14 min. Metabolisme via plasmaesterases. Werkt snel uit door snel metabolisme, redistributie speelt geen rol. Nauwe correlatie tussen toegediende dosis, plasmaconcentratie en klinisch effect.
Morfijne (10mg/ml)Natuurlijke opiaatreceptoragonist, werkzaam bestanddeel van opium

Indicatie
Postoperatieve analgesie

Contraindicaties
Nierfunctiestoornissen, ernstige leverfunctiestoornissen, gebruik bij een ondervulde patiënt kan hypotensei veroorzaken, gelijktijdig gebruik met MAO-remmers kan leiden tot het serotoninesyndroomm

Bijwerkingen
Ademdepressie
Misselijkheid/braken
Jeuk/histamine release en daaraan gerelateerde hypotensei
Urineretentie
Verminderde darmmotiliteit

Dosering
Opladen 0,1-0,2 mg/kg iv herhalen zn a 4-6 uur. PCA 1-2mg iv bolus, lock-out tijd 5 min

Werkduur
Werkt na 30min, werkingsduur 3-5uur

Extra informatie
T1/2 el 3 uur
Actieve metaboliet morfine-6-glucuronide (meer potent dan morfine zelf). Kan leiden tot 10-50 maal verlengd effect met ademhalingsdepressie
0,01mg sufentanil/ 0,1mg fentanyl/ 10mg morfine
Thoraxrigiditeit: remifentanil > sufentanil >> fentanyl
Thoraxrigiditeit is vooral gerelateerd aan toediening van een bolus
Cave opiaat geinduceerde hyperalgesie, vooral bij hoge doseringen
Naloxon (0,4mg/ml)Competetieve selectieve opiaatreceptorantagonist, aanwezige opiaat wordt van receptor verdrongen

Indicatie
Antagoneren van opiaateffect bij overdosering/ademhalingsdepressie

Contraindicaties
NOG INVULLEN

Waarschuwingen
Titreren naar effect. Antagoneren van het opioid doet de analgetische effecten daarvan te niet
Reboundapneu kan optreden na initieel herstel van de spontane ademhaling (door korte halveringstijd)

Bijwerkingen
Snelle toediening vanhoge doseringen is gevaarlijk en kan leiden tot verschijnselen van acute opiaatontrekking, braken, misselijkheid, zweten, uitgesproken sympaticomimentische effecten met tremor, hypertensie, tachycardie, longoedeem en cardiale ritmestoornissen (ventrikelfibrilleren, asystolie)

Dosering
0,2-0,4mg, maximaal 1mg

Werkduur
Na 1-2 min, T1/2 el, 45-90min
Neostigmine (ampul 0,5mg/ml)Acetylcholinesteraseremmer, indirect parasympaticomimeticum. Reversibele remming van het enzym cholinesterase. Dit remt afbraak van acetylcholine in dynapsspleet en verlengt het effect van deze neurotransmitter. Door stijgende concentratie acetylcholine in synapsspleet van de neuromusculaire overgang vindt competetief antagonisme plaats op de nicotinerge acetylcholinereceptor met resterende moleculen rocuronium

Indicatie
Antagoneren resterende spierrelaxantie na gebruik van rocuronium

Contraindicaties
NOG INVULLEN

Waarschuwingen
Parasympaticomimetisch, berustend op het feit dat acetylcholine ook werkt op muscarinerge receptoren, bradycardie, bronchospasme, bronicale secretie, toename darmperistaltiek, zweten, misselijkheid/braken

Dosering
0,5-2mg iv, zo nodig herhalen

Werkduur
Eliminatiehalveringstijd 80min

Extra informatie
Metabolisatie hepatogeen, actieve metaboliet, klaring renaal
Glycopyrrolaat (ampul 0,2mg/ml)Anti-cholinergicum met minimaal centrale eigenschappen. Antagonist van de muscarinereceptoren, competetief antagonisme met acetylcholine. Sterk geïoniseerd.

Indicatie
Opheffen parasympaticomimmetische bijwerkingen van neostigmine

Contraindicaties
Myasthenia gravis
Ileus
Prostaathypertrofie

Waarschuweingen
Minder uitgesproken effect op hartfrequentie, daarom bij bradycardie bij voorkeur atropine geven

Bijwerkingen
Droge mond
Urineretentie
Accommodatiestoornissen
Tachycardie/palpitaties

Dosering
0,4mg iv

Werkduur
Halveringstijd 30-70min

Extra informatie
Geen metabolisatie, klaring renaal. Passeert bloedhersenbarriere in zeer geringe mate. Werkt sneller dan atropine.,
memorize