Create
Learn
Share

Anestezi

rename
syokbe2's version from 2017-11-09 19:00

Section

Question Answer
depresyon premedikasyon uygulanması gereken durumkardiyak cerrahi
premedikasyonda yeri yokturantihipertansif
yoğun bakıma yakın olmak zorunda değilsterilizasyon
anestezi işlem sırasıindüksiyon-idame-uyandırma-derlenme
premdikasyon amacı değildirindüksiyon başlanması
preoperatih hipotermi komplikasyonu değildirgeç yara iyileşmesi
entübasyon komplikasyonudurhipotansiyon ve taşikardi
oksijen disosiasyon eğrisini sağa kaydırmayanegzersiz
CPR da geri dönen 4Ttromboz-tamponad kardiyak-tansiyon pnomotoraks-toksinler
CPR da geri dönen 4Hhipoksi-hipovolemi-hipokalemi-hipotermi
osmolarite formül2na +glikoz/18 + bun/2,8
sirs bulgularıhipertermi/hipotermi + lökositoz/lökopeni + taşikardi + artmış solunum sayısı
epiduralda nöral blok sayısı sempatik- sensöriyel- motor
MAK en düşük olanhalotan
MAK en yüksek olandesfluran
hızlı ağrı lifa-delta
yavaş ağrı lifc-lifleri
en hızlı GAnitröz oksit
LA duyu kayboluş sırasıağrı-sıcaklık-dokunma-motor
en sık rejyonel anestezi ajanlarılidokain-bupivakain
en güçlü genel anestezikmetoksifluran
en uzun etkili lokal anestezikbupivakain
beyin ölümü için gereken doktor imzalarınöroloji, nöroşirurji, kardiyoloji, anesteziyoloji uzmanları
antikolinerjik kullanılma nedenleriantisiyalog etki, sedatif etki, refleks bradikardi önlenmesi, gastrik H iyonu sekresyonunu azaltmak
opioidlerin antagonistlerinaloksan
benzodiazepinlerin antagonistiflumanezil
nöromüsküler blokör antagonistineostigmin
metabolik asidozda ilk yapılacak işlemanyon açığı hesaplamak
artmış anyon açığı nedenleriüremik/laktik/diyabetik asidoz, intoksikasyon
nöral yapıerkekte l1'e kadında l2'ye çocukta l3'e kadar
filum terminale internal2-s2 arası
filum terminale eksterna s2-koksiks arası
ağrı sınıflamasınosiseptif-nöropatik-mikst-psikolojik
uzun etkili lokal anestezikbupivakain
kısa etkili lokal anestezikprokain
zor entübasyontiromental mesafe <6 cm , mallampati sınıf 4
entübasyon doğruluğu kriterleriher iki göğüs eşit ve end tidal volum 30-40
indüksiyonda hipnoz ilaçlarıpropofol,etamidat,ketamin,midazolam
indüksiyonda analjezi ilaçlarıfentanil,remifentanil
indüsiyonda kas gevşeticikürar
idamede hipnoz ilacısevofluran
idamede analjezi ilacıazot protoksit
uyandırma aşamalarıanestezikleri kapat, kürar anatagonisti neostigmin ver, atropin ver, %100 o2 ver 5 dk
uyanık hastada difüzyon hipoksisi yapan ilaç azotprotoksit
organik fosfat zehirlenmesinde antidotatropin
tek boyutlu ağrı skalasıVAS
hipoksik hipoksemi yapmayanhiperventilasyon
akut 02 tedavisi endikasyonu değildirhipoksi olmadan dispne
endotrakeal entübasyon komponenti olmayanyüz maskesi
depolarizan kas gevşeticidirsüksinil kolin
es verdiğin hastada ateş çıkarsa ne yaparsın transfüzyonu durdur
yerde hareketsiz yatan hastanın kalbinin durduğunu nasıl anlarsınsolunuma bak
ameliyat nedeni dışında hastalığı olmayan kişi sınıfasa1
premedikasyonda kullanılmayan anestezikanexate
entübasyon komplikasyonu değildirsubmandibular enf
anestezi genel uygulamalarından değildirsantral venöz basınç
anestezi istenmeyen etkisidirsekresyon artışı
anestezide olması gereken özellik değildirhistamin salınımını arttırması
la dağılımı etkileyen durumlarbarisite,konsantrasyon,volüm,veriliş hızı
yüksek miktarda la etksini arttırınca görülmezsalivasyon artışı
süksinil kolin için doğrudurpsödokolinesteraz parçalar
solunum yetmezliği sınıflamasıhipoksemi,hiperkapni,şok,perioperatif
cerrahi komplikasyon riski en az15 yaş akut apandisit
2010 cpr kılavuzundan çıkarılan ilaç atropin
2002 beyin ölümü kriterlerinden yanlış olannedenin bilinmemesi
kristaloidlerin tamamı damar yatağında kalır d/yy
komanın nedeni bilinmemesine rağmen geri dönüşümsüz olması beyin ölümü demektir d/yy
babinski ve kremester refleksi beyin ölümü tanısını ekarte ettirmez d/yd
bitkisel hayattaki hasta donör olarak kullanılmaz d/yd
difüzyon hipoksisi yapanazotprotoksit
methemoglobilinemi yapanprilokain
anestezinin direkt komplikasyonumalign hipertermi
masif kan transfüzyonunda trombositopenin temel nedinidilüe olması
trombsit 40 k en uygun yaklaşımkanama varsa replasman
premedikasyonda amaç değilyenidoğanda sedasyon
hoffman eliminasyonuatraküryüm
narkotik analjezik kontraendikasyonlarıglokom-prostat hipertrofisi-hipovolemi-koah
pulmoner ödemde hipoksinin temel sebebiintrapulmoner şant
zor entübasyon düşündürmeyenboyun kalınlığı
ph=7.1 pco2=35 hco3=14 ilk ne yaparsınmetabolik asidoz var anyon açığı hesapla
spinal anestezide geçilen katlarsupraspinöz lig.- interspinöz lig.- lig.flavum- durameter- araknoid madde
antegonisti flumenezil olanmidazolam
somatik ağrı ile visseral ağrı farkıani başlangıç
subaraknoid boşluk nerden nereyefor magnumdan s2
ards kriterleriakut başlangıçlı solunum yet., bilateral infiltrasyonlar, pcwp 18 üstü, predispozan faktörler
oksijen toksisitesi nedeni serbest oksijen radikali
oksihbg eğrisini sağa kaydırankan H kontrasyonu artışı
epidural mesafenin en geniş olduğu yer lumbal
en önemli solunum kasıdiyafram
o2 tedavisne dayanıklı hipoksianatomik şant
flumazenil ne antidotudurdiazepam
ac ameliyatı sonrası ne kaçak düşündürürinspire ve ekspire hacim farkı
mekanik ventilasyon etkileri olarak yanlıştırrv preload artışı
masif transfüzyon sonucu değildirhipertermi
TDP özelliği değildircrossmatch gerekmez
nondepolarizan bloğu uzatırrespiratuar asidoz
kardiyovasküler etkisi olmayan non depolarizan kas gevşeticivekuronium
kısa etkili nondepolarizan blok yaparmivacurium
musküler non depolarizan blok özelliği değildirfasikülasyon görülür
parasempatomimetik(kolinerjik) etkili ilaç özelliği değildirsindirim kanal salgı ve hareketlerini azaltırlar
alfa reseptör bloke eden beta blokörlabetolol
trombosit konsantresi uygulanması için doğru değildirkan seti dışında özel infüzyon setine ihtiyaç vardır
trombosit konsantresi için endikedirkemik iliği yetersizliğinde kanama
ideal mekanik ventilasyonda tek başına güvenil paremetredirVD/VT (ölü boşuk/tidal volüm)
ideal mekanik ventilatör için tek başına güvenilir olmayan parametrevital kapasite değerlendirme
post resüsitatif yoğun bakımda serebral perfüzyonun optimizasyonu için ilk yapılması gerekenKafa içi basınç artışının önlenmesi
kardiyopulmoner arrest sonrası kötü prognoz öngörülmesinde en yararlı kısımnörolojik muayenede motor yanıtlar
lokal anestezik için aranacak özellik değilyüksek konsantrasyonda etkili olması
adrenalinli lokal anestezi hangi durumda kontraendike değildirbradikardi
lokal anestezi yapılan bölgede en yüksek kan pik konsantrasyonu nerde olurmukoza
lokal anesteziklerin etki başlangıcı için hangisi doğru değildirpka en önemli faktördür
çok zayıf NMDA antagonisti hangisidirparasetamol
diyabetiklerde sinir dokusunda mteabolit oturmasına bağlı oluşan ağrı tipinöropatik
somatik ağrı içi,n hangisi yanlıştırkünttür
preoperatif hazırlık dönemini içermezkvs muayenesi- geçirilmiş operasyonlar- solunum muayenesi- hasta alışkanlıkları sorgulama -***(CVP=HEPSİ)***
preoperatif olarak rutin yapılmazanjiyografi
premedikasyon amacı değildirvolüm replasmanı sağlamak
premedikasyon verirken dikkat edilmesi gereken faktör değildiryaş-fiziksel durum-yandaş hastalık-hastanın kullandığı ilaç-***(CVP=HEPSİ)***
premedikasyonda narkotik kullanım kontraendikasyonlarından değildiranksiyete bozukluğu
entübasyon endikasyonudurgastrik içeriğin aspirasyonundan korumak,trakeal aspi. kolaylaştırma, üst hava yolu travması, pozitif basınçlı mek vent uygulaması --***(CVP=HEPSİ)***
HIF-1 için hangisi doğrudurHIF-1 tümör vaskülaritesi ile ters orantılıdır
sentetik olarak ilk üretilen lokal anestetiklidokain
post operatif titremede kullanılan ilaç dolantin
endotrakeal entübasyon komplikasyonu değildirnazal problemler
kist hidatik hastada nöromüsküler blok uzamış ne yaparsın neostigmin vermek
lokal anestezide son kaybolan duyuderin basınç(proprioseptif)
opioidlerin en kötü yan etkisisolunum depresyonu
otonom blokta görülmeyenkardiyak ve vagal aktivite artması
premedikasyonda kullanılmayanantibiyotik
taze donumuş plazmaylaile ilgili yanlıştırnon-febril reaksiyonlarda kullanılır
postanestezik bakımla ilgili yanlış olansadece genel anestezide her hastaya uygulanır
TPN endikasyonuözafagus varisleri
premedikasyon tanı ve içeriği değildirhepsi doğru
depresan premedikasyon endikasyonu değildirpediyatrik olgular
premedikasyonda dikkat edilmesi gereken durum değildirönceki oper. sayısı
premedikasyonda narkotik kontraendikasyonu değilidiruzun süre serviste yatmakta olan hastalar
entübasyon endikasyonu değildirmaske ventilasyonu iyi ve operasyon süresi kısa olgular
anestezi idamesi için doğru değildir%100 O2 kullanılır
antisiyalog etki için doğru değildirrejyonel anestezi planlanan hastada oluşturulması gereklidir
spinal anestezi komplikasyonu değilidirpnömotoraks
yüksek anyon açıklı metabolik asidoz nedeni değildirrenal tübüler asidoz
koma ile karışmazkatatonik şizofreni
ileri dönem SSS toksitemitesi konvülsiyon
premedikasyon ile ilgili yanlıştırkardiyak vagal tonu arttırılır
anestezi komplikasyonu için yüksek riskli değildir27 yaşında tiroit nodülü
ameliyathane dışı anestezide tercihremifentanil
hipoksi sınıflamasıhipoksemik-anemik-sirkulatuar-histotoksik
normal paco235-45
normal pao280-100
normal sa02%90 üstü
en sık kullanılan premedikasyon narkotiklerimorfin-dolantin
anterograd amnezi yapan benzolorezepam
somatik ağrı için doğru değildirkötü lokalize
vazopressör etkisi olan tek lokal anestezikkoko
o2 fiziksel özelliği değildiryanıcı gazdır
hipoksi belirtisi değildirhipotansiyona yanıt olarak nabız alınır
co2 için yanlıştırnemli ortamda suyla reaksiyona girmez
ağrı tanımında mutlak değildirmutlaka doku harabiyetine bağlıdır
lokal anestezikler için yanlıştırsadece sinir lifi membranını uyarırlar
oksijen dis... eğrisini sağa kaydırıralkaloz
hipoksi etkisi değildirpulmoner yatakta dilatasyon
yarı ömrü en kısa olan remifen
entübasyon sırasında komplikasyon değildirkc yetmezliği
memorize