Create
Learn
Share

Ancient dynasty and Founder

rename
rutvikjadav's version from 2018-07-02 06:12

Section

Question Answer
Ikshvaku dynastyIkshvaku
Haryanka Dynasty (Magadha)Bimbisara
Shishunaga (Magadha)Shishunag
Nanda Dynasty (Magadha)Mahapadmananda
Mauryan Dynasty (Magadha)Chandragupta Maurya
Sunga Dynasty (Magadha)Pushyamitra Sunga
Kanva Dynasty (Magadha)Vasudeva
Chola Dynasty, Adi (Cholamandalama)Karikala
Indo-Greek (Punjab)Menandar
Kushan Dynasty (West-Northern India)Kujula Kadphises
Satvahana Dynasty (Maharashtra)Simuka
Gupta Dynasty (Magadha)Srigupta
Chalukya Badami Dynasty (Badami)Pulkeshin I
Pallava Dynasty (Kanchi)Singha Vishnu
Chalukya Vengi Dynasty (Vengi)Vishnu Vardhana
Harsha dynasty (North India)Harshavardhana
Rashtrakuta Dynasty (Maharashtra)Danti Durga
Gurjara-PratiharaNagabhata I
Pala Dynasty (Bengal)Gopala
Eastern Ganga dynasty (Odisha)Anantavarman Chodaganga
Chola Dynasty (Tamil Region)Vijayalaya
Slave Dynasty(Mamluk Dynasty) (Northern India)Qutubudin Aibak
Khilji Dynasty (Northern India)Jalal-ud-din Khilji
Tughlaq Dynasty (Northern India)Ghias-ud-din Tughlaq (Ghazi Malik)
Sayyid Dynasty (Northern India)Khizr Khan
Lodhi Dynasty (Northern India)Bahlol Lodhi
Bahmani Sultanate (Southern India)Ala-ud-Din Bahman Shah (Hasan Gangu) (Turk)
Vijayanagara Empire (Kingdom of Bisnegar) Harihara I and Bukka I
Mughal Dynasty (large part of Indian Subcontinent)Babur
memorize

Recent badges