Create
Learn
Share

Anatomia 1 semestr

rename
annasleszycka's version from 2018-01-24 10:50

Section

klatka piersiowa

 

Question Answer
unerwienie m. piersiowego większegon. piersiowy boczny i przyśrodkowy
zaopatrzenie tętnicze gruczołu sutkowego od strony bocznejt. piersiowa boczna, t. piersiowo- barkowa???, t.piersiowa górna, t. podłopatkowa ???
unerwienie brodawki sutkowejIV nerw międzyżebrowy
odpływ chłonki z sutka następuje dow. chłonnych pachowych, przymostkowych, międzyżebrowych, górnej części jamy brzusznej
przyczepy m. piersiowego większegoprzyśrodkowa połowa obojczyka, przednia połowa mostka, pierwsze siedem chrząstek międzyżebrowych, rozcięgno m. skośnego brzucha, brzeg boczny bruzdy międzyguzkowej k. ramiennej
przyczep końcowy m. piersiowego mniejszegowyrostek kruczy łopatki
unerwienie m. piersiowego mniejszegon. piersiowy przyśrodkowy
jakie mięśnie obejmuje powięź obojczykowo-piersiowam. piersiowy mniejszy i m. podobojczykowy
ile powierzchni stawowych posiada typow kręg piersiowy 10
które kręgi piersiowe nie posiadają dołków żebrowych na wyrostkach poprzecznychThXI i ThXII
na jakim żebrze znajduje się guzek m. pochyłegona I żebrze
jaki typ połączenia występuje pomiędzy żebrami II-VII a mostkiemstawy maziowe
jaki typ połączenia występuje pomiedzy I żebrem a mostkiemchrząskozrost
na jakiej wysokości leży kąt mostkana poziomie krążka międzykregowego pomiędzy ThIV i ThV
co zaopatrują nerwy międzyżebroweścianę klatki piersiowej i brzucha
na jakiej wysokości lezy otwór dla ż. głównej dolnej w przeponie i co przez niego przechodziThVIII, ż. główna dolna, n. przeponowy prawy, ( n. przeponowy brzuszny)
na jakiej wysokości jest otwór przełykowy w przeponie i co przez niego przechodziprzełyk, nerwy błędne, n. przeponowy lewy
co przechodzi przez rozwór aortyaorta, przewód piersiowy, (ż. nieparzysta i nieparzysta krótka)
od jakiej tętnicy odchodzą tt. osierdziowo-przeponowe i mięśniowo-przeponoweod t. piersiowej wewnętrznej
jakie żyły odprowadzają krew z dolnej części przeponyż. nadnerczowa lewa i ż. główna dolna
częścią jakiego płata jakiego płuca jest języczek płuca/ lingula **** of lunggórnego płata lewego płuca
na jakim poziomie tchawica dzieli się na dwa oskrzela główneThIV/ThV
które oskrzele jest szersze i odchodzi pod mniejszym kątemprawe
ile jest oskrzeli płatowych prawych i jakie od każdego odchodzą oskrzele segmentowe3, od górnego odchodzą segmentowe: szczytowe, tylne i przednie, od środkowego: boczne i przyśrodkowe ; od dolnego: górne i segmentowe podstawne: przyśrodkowe,przednie, boczne i tylne
ile jest oskrzeli płatowych lewych i jakie od każdego odchodzą oskrzele segmentowe2, od górnego odchodzą: dwa szczytowo-tylne, przednie,i dwa języczkowe: górne i tylne, od dolnego: górne i segmentowe podstawne: przednie, boczne, tylne
gałęzie aorty wstępującejtt. wieńcowe prawa i lewa
gałęzie łuku aortypień ramienno głowowy, t. szyjna wspólna lewa, t. podobojczykowa lewa
ile jest segmentów oskrzelowo-płucnych w każdym płucu10 ( w lewym 9), brak podstawnego przyśrodkowego
od czego odchodzi t. oskrzelowa prawaod III t. międzyżebrowe tylnej
czym jest objaw Kussmaulazwiększaniem się ciśnienia w żyłach szyjnych podczas wdechu, przez np zwężenie zastawki trójdzielnej itd
co przebiega w bruździe międzykomorowej przedniej, a co w tylnejw przedniej: g. miedzykomorowa przednia t. wieńcowej lewej i ż. sercowa wielka, w tylnej: g. międzykomorowa t. wieńcowej prawej i ż. serca średnia
ujście zatoki wieńcowej znajduje się wprawym przedsionku
jakie m. brodawkowe występują w prawej komorze, a jakie w lewejw prawej: przedni, tylny i przegrodowy, w lewej: przedni i tylny
jakie płatki występują w zastawce przedsionkowo-komorowej prawej, a jakie w lewejw prawej- przedni, tylny, w lewej- przedni, tylny i przegrodowy
jakie płatki półksiężycowate występują w zastawce aorty, a jakie w zastawce pnia płucnegoaorty- lewy, prawy, tylny, pnia płucnego- prawy, lewy i przedni
jak nerw owija się wokół łuku aortylewy krtaniowy wsteczny
z jakich części składa się przegroda międzykomorowaz górnej- błoniastej i dolnej- mięśniowej
czym połączone są między sobą płatki zastawki trójdzielnejspoidłami
jaka zatoka jest nazywana niewieńcowązatoka tylna aorty
jaki płatek zastawki aorty jest nazywany niewieńcowym, a jaki wieńcowympółksiężycowaty tylny i prawy
co to jest stenozazwężenia zastawki
na jakie gałęzie dzieli się tętnica wieńcowa lewana okalającą i międzykomorową przednią
żyły międzykomorowe przednia i tylna to inaczejżyły sercowe wielka i średnia
do jakich węzłów uchodzą naczynia chłonne sercado tchawiczo-oskrzelowych
co jest nazywane rozrusznikiem sercawęzeł-zatokowo-przedsionkowy
podwsierdziowa siec komórek bodźcoprzewodzących to inaczejwłókna Purkiniego
na jakiej wysokości pień płucny dzieli się na tt. płucne prawą i lewąpomiędzy ThV i ThVI
na jakiej wysokości zaczyna się aorta wstępującana wys III chrząstki żebrowej
z jakich żyl powstają żyły ramienno- głowowez szyjnych wewnętrzynych i podobojczykowych
co jest pozostałością powwystępującym w krążeniu płodowym przewodzie żylnymwięzadło żylne
co to jest koarktykacja aortyzwężenie łuku aorty poniżej odejścia t. podobojczykowej
czym jest dekstrokardiaprzesunięciem serca na prawą stronę
guz szczytu prawego płuca uciskający nerw wsteczny i dajacy objaw chrypki toguz Pancoasta
jak nazywa się część gruczołu sutkowego wnikająca do dołu pachowegowyrostek pachowy lub boczny
gdzie się znajduje trójkąt Morgagniegojest to trójkąt mostkowo- żebrowy/ sternocostal triangle pomiędzy cz. mostkową przepony, a żebrową
gdzie się znajduje trójkąt Bochdalekamiędzy cz. lędźwiową, a żebrową przepony, trójkąt lędźwiowo-żebrowy/ lumbocostal triangle
ograniczenia trójkąta lędźwiowego górnegood str. przyśrodkowej przez m. prostownik grzbietu, od str. bocznej przez skośny wewnętrzny brzucha, od góry przez 12. żebro i m. zębaty tylny dolny, od dołu rozciegno m. poprzecznego brzucha
m. prostownik grzbietuerector spinae
Okolica przedmostkowaPresternal region
Dół podobojczykowyInfraclavicular region/ fossa
Linia pachowa środkowaMidaxillary line
Linia przykręgowa; przykręgosłupowaParavertebral line
Nasada łuku kręguVertebral pedicle
Dołek żebrowy górnySuperior costal facet
Wyrostek stawowy górnySuperior articular process
Żebra wolneFloating ribs
Guzek mięśnia pochyłego przedniegoScalene tubercle
na którym żebrze występuje guzowatość m. zębatego przedniegona 2.
Wyrostek mieczykowatyXiphoid process
Połączenia wyrostków stawowychZygapohysial joint
Więzadło głowy żebra promienisteRadiate ligament of head of rib
Chrząstkozrost żebrowo-mostkowyCostosternal joint???
Chrząstkozrost żebra pierwszegoSynchondrosis of first rib
Spojenie wyrostka mieczykowategoXiphisternal joint
Jądro miażdżysteNucleus pulposus
Powięź karkuNuchal fascia
Mięśnie dźwigacze żeberLevatores costarum
Mięśnie międzyżebrowe najgłębszeInnermost intercostal muscles
Mięśnie płatowateSplenius
Mięśnie międzypoprzeczneIntertransversarii ( pomiędzy wyrostkami poprzecznymi kręgówTh1-L1)
Mięśnie wielodzielneMultifidus
Odnoga prawa( przepony)Right crus
Środek ścięgnistyCentral tendon
Płaciki gruczołu sutkowegoLobules of mammary gland
Przewody mleczneLactiferous ducts
Otoczka sutkowaAreola
gałęzie t. piersiowej wewnętrznejśródpiersiowe, tchawiczne, oskrzelowe, grasicze, mostkowe, przeszywające, międzyżebrowe przednie, t. mięsniowo-przeponowa, t. nabrzuszna górna
Zwężenie piersiowe lub przeponowe przełykuThoracic constriction (broncho-aortic)/Diaphragmatic
Utkanie podsurowiczeSubserosa ; subserous layer
Błona zewnętrznaAdventitia
Utkanie podśluzoweSubmucosa
Mięsień tchawiczyTrachealis /m/
Więzadła obrączkowe ( tchawicy)Anular ligaments
Rozdwojenie tchawicyTracheal bifurcation
Ostroga tchawicyCarina of trachea
Oskrzele segmentowe podstawne przyśrodkowe lub przednie, tylne, boczne......basal segmental bronchus
Błona włóknisto-mięśniowo-chrzęstnaFibromusculocartilaginous membrane
Korzeń płucaRoot of lung
Segmenty oskrzelowo-płucneBronchopulmonary segments
płaty i segmenty płuca prawego1.górny- szczytowy, tylny, przedni, 2. środkowy- boczny, przyśrodkowy, 3. dolny- szczytowy/górny, podstawne: przyśrodkowy, boczny, przedni, tylny
płaty i segmenty płuca lewego1.górny-2 szczytowo-tylne, przedni, języczkowy górny i języczkowy dolny, 2. dolny- górny, podstawne: przedni, boczny, tylny
Woreczki pęcherzykoweAlveolar sacks
Osklepek opłucnejPleural cupula
Zachyłki opłucnowe/ pleular recessżebrowo-przeponowy, żebrowo-śródpiersiowy, przeponowo-śródpiersiowy, kręgowo-śródpiersiowy
Rdzeń grasicyMedulla of thymus
Wir sercaVortex of heart
Ścięgno lejka (pomiędzy pniem płucnym, a aortą)Tendon of infundibulum
Odnoga prawa ( układu bodźcoprzewodzącego)Right bundle
Ujście zatoki wieńcowejOpening of coronary sinus
gdzie znajduje się guzek międzyżylnyIntervenous tubercle znajduje się w ścianie tylnej przedsionka prawego pomiędzy ujściem ż. głównej górnej, a dolnej
Płatek przegrodowySeptal cusp
Grzebień nadkomorowy, oddziela drogę dopływną od odpływnejSupraventricular crest
Stożek tętniczyConus arteriosus, infundibulum
Grudki, obłączki płatków półksiężycowatychNodules, lunules of semilunar cusps
Struny ścięgnisteChordae tendinae, tendinous cords
Beleczki mięśnioweTrabeculae carneae
Nić wieńcowaFilum coronarium
Układ przewodzący sercaConducting system of the heart
Włókna podwsierdziowe; PurkinjegoSubendocardial fibers; Purkinje fibers
Kłębki aortowe, gdzie leżąAortic glomera, prawy - rowek między aortą a żyłą główną dolną, lewy - między aortą a mięśniem lędźwiowym większym
gałęzie aorty piersiowejoskrzelowe, przełykowe, osierdziowe, śródpiersiowe, tt. przeponowe górne, tt. miedzyzebrowe tylne, t. podżebrowa
Więzadło tętnicze; przewód tętniczyLigamentum arteriosum; Ductus arteriosus
gałęzie n. przeponowegoosierdziowa, przeponowo-brzuszne
gałęzie nerwu błędnegosercowe szyjne górne i dolne, n. krtaniowy wsteczny, sercowe piersiowe, oskrzelowe, splot płucny, przełykowy, pień błędny przedni i tylny
memorize

Recent badges