Create
Learn
Share

Alltag

rename
grzybcia's version from 2016-12-26 11:26

Section 1

Question Answer
Eintönigkeit, die (nur Singular)jednostajność, monotonia; eintönig
Zerstreuung, die (PL die Zerstreuungen)rozproszenie, roztargnienie; zerstreut
Sorglosigkeit, die (nur Singular)niedbałość, beztroska, lekkomyślność; sorglos
abwechslungsreichurozmaicony
meistern (meistert, meisterte, hat gemeistert)opanowywać, panować, władać po mistrzowsku
abschalten (schaltet ab, schaltete ab, hat abgeschaltet)odłączać, rozłączać, wyłączać
entfliehen (entflieht, entfloh, ist entflohen)uciekać, uchodzić; dem Lärm entfliehen - uciec od hałasu
abgewinnen (gewinnt ab, gewann ab, hat abgewonnen)wydobywać, wygrywać; man kann ihm kein Wort abgewinnen nie można wydobyć z niego ani słowa; jemandem alles abgewinnen ograć kogoś
erarbeiten (erarbeitet, erarbeitete, hat erarbeitet)opracowywać, wypracowywać; sich (DAT) sein Wissen hart erarbeiten ciężko pracować na swoją wiedzę
unter Zeitdruck geratenbyć pod presją czasu
memorize

 

Question Answer
Freizeitgestaltung, die (PL die Freizeitgestaltungen)organizacja czasu wolnego, rekreacja
kündigen (kündigt, kündigte, hat gekündigt)wypowiadać, wymawiać; seine Stellung kündigen wypowiedzieć pracę; die Firma hat ihm gekündigt firma wypowiedziała mu pracę
nachkommen (kommt nach, kam nach, ist nachgekommen)iść później, przychodzić później; spełniać, wywiązywać się z obowiązków służbowych (D) beruflichen Verpflichtungen nachkomen
Fortbildung, die (nur Singular)dokształcanie się, dalsze kształcenie, podnoszenie kwalifikacji
Kundendienst der (PL die Kundendienste)obsługa klientów; technischer Kundendienst obsługa techniczna klientów
Betriebsrat der (PL die Betriebsräte)rada pracownicza
Behördengang, der (PL die Behördengänge)wizyta w urzędzie; Behördengänge erledigen
Aufsatz der (PL die Aufsätze)wypracowanie, rozprawka, esej, nasadka; einen Aufsatz besprechen / korrigieren / schreiben omawiać / poprawiać / pisać wypracowanie
verfassen (verfasst, verfasste, hat verfasst)redagować, pisać, sporządzać, układać; ein Testament verfassen sporządzać testament
Abo, dasabonament ein Abo bestellen - zamówić; abstellen - zrezygnować z abonamentu
zur Ruhe kommenrelaksować się
memorize

Section 2

Question Answer
von Zeit zu Zeitab und zu
Vorteit, derzaleta
Nachteil, derwada
Auftrag, der (PL die Aufträge)zlecenie, zamówienie, polecenie; einen Auftrag vergeben zlecać; eiliger Auftrag nagłe zlecenie
jetzigteraźniejszy, obecny
heutigdzisiejszy
morgigjutrzejszy
gestrigwczorajszy
Ereignis, das (PL die Ereignisse)zdarzenie, wydarzenie
das Handy aufladenładowac komórkę
memorize

 

Question Answer
neu startenrestartować
abstürzen (stürzt ab, stürzte ab, ist abgestürzt)runąć, spadać (samolot), zawieszać się (komputer, smartfon)
auffälligzwracający uwagę, rzucający się w oczy, niezwykły, uderzający, frapujący, pretensjonalny, krzykliwy,
Sakko der/das (PL die Sakkos)marynarka (męska)
Erwachsene der/die (PL die Erwachsenen)dorosły, dorosła
anrichten (richtet an, richtete an, hat angerichtet)przyrządzać, wyrządzać, narobić; (den) Schaden anrichten wyrządzić szkodę; Unheil anrichten narobić biedy, pot. nawarzyć piwa
Schaden der (PL die Schäden)szkoda, strata, uraz
ergreifen (ergreift, ergriff, hat ergriffen)chwytać, przedsiębrać kroki, wzruszać, poruszać; das Wort ergreifen zabierać głos; die Initiative ergreifen podejmowac inicjatywę
lindern (lindert, linderte, hat gelindert)łagodzić, koić, uśmierzać; Schmerzen lindern uśmierzać ból
streben (strebt, strebte, hat gestrebt)nach (D) dążyć, starać się; nach Erfolg streben dążyć do sukcesu
memorize

Section 3 Farben Idiome

Question Answer
der blaue Brieflist do rodziców ze szkoły o tym, że dziecku grozi repeta w tej samej klasie
Elternabend der (PL die Elternabende)szkol. wywiadówka, zebranie z rodzicami
Polterabend der (PL die Polterabende)zwyczaj przedślubny tłuczenia porcelany przed domem panny młodej, wieczór kawalerski, wieczór panieński
herunterfahren (fährt herunter, fuhr herunter, ist/hat heruntergefahren)jechać (tu na dół), redukować, zmniejszać, infor. zamykać, kończyć; das Programm herunterfahren zamykać program; den Computer herunterfahren wyłączać komputer
rot werdensie ärgern sich rot und grün
das wirkt wie ein rotes Tuchto działa jak płachta na byka
ins Blaue redengadać bez sensu
ins Blaue fahrenjechać w siną dal, w nieznane
er verspricht das Blaue vom Himmelobiecuje gwiazdkę z nieba ewentualnie gruszki na wierzbie
jmdn rot und grün schlagenjmdn stark verprügeln (zbić, stłuc)
memorize

 

Question Answer
blaue Fleckensiniaki
blaues Augepodbite oko
die Flecken entfernenwywabiać plamy
auf den grünen Zweig kommenmit Erfolg enden
vom grünen Tisch entscheidendecydować zza biurka
Entscheidung am grünen Tischdecyzja zza biurka
schwarz sehencos czarno widzieć
durch rosa (rosa-rote) Brille sehenwidzieć coś przez różowe okulary
ich bin optymistisch eingestelltjestem nastawiona optymistycznie
ins Schwarze treffentrafiać w dziesiątkę
memorize

 

Question Answer
eine weiße Weste habenmieć czyste konto
ausführlichszczegółowy, szczegółowo, dokładny, dokładnie
Leidenschaft die (PL die Leidenschaften)namiętność, pasja
Kaninchen das (PL die Kaninchen)królik
entleihen (entleiht, entlieh, hat entliehen)wypożyczać etwas von jemandem coś od kogoś
jemandem sein Ohr leihenwysłuchiwać kogoś
Zufluchtsort der (PL die Zufluchtsorte)miejsce schronienia, przystań
darstellentworzyć
unsinnigbezsensowny, niedorzeczny, bzdurny, absurdalny, szalony,
bedürftigpotrzebujący;
memorize

Section 4

Question Answer
erforderlichwymagany, niezbędny, potrzebny; erforderliche Maßnahmen konieczne kroki
Mindestanzahl die (nur Singular)liczba, kworum
Fortbestehen, dasistnienie
Vertretung die (nur Singular)przedstawicielstwo, sport. reprezentacja; diplomatische Vertretung przedstawicielstwo dyplomatyczne, placówka dyplomatyczna
andernfallsw innym razie, w przeciwnym wypadku
sogarnawet
sonstinaczej, w przeciwnym razie; wer sonst? kto jeszcze?; sonst noch etwas? czy coś jeszcze?
Vorstand der (PL die Vorstände)zarząd
des Weiterendodatkowo, co więcej
Vereinssatzung, die (PL die Vereinssatzungen)statut stowarzyszenia, statut związku
hiermittym, tym samym, w ten sposób, przez to, niniejszym
memorize

 

Question Answer
festlegen (legt fest, legte fest, hat festgelegt)ustalać, określać, lokować pieniądze; sich auf etwas festlegen związywać się z czymś
Zusatz der (PL die Zusätze)dodatek
Satzung die (PL die Satzungen)statut
Eintragung die (PL die Eintragungen)wpis, rejestracja
Regelung die (PL die Regelungen)regulacja
Beitrag der (PL die Beiträge)składka, artykuł w czasopiśmie, przyczynek, infor. wpis; freiwilliger Beitrag składka dobrowolna; einen Beitrag leisten przyczyniać się; wesentlicher Beitrag istotny wkład
beibehalten (behält bei, behielt bei, hat beibehalten)zachowywać; die alte Tradition / Gewohnheiten beibehalten zachowywać starą tradycję / przyzwyczajenia
durchsetzen (setzt durch, setzte durch, hat durchgesetzt)przeprowadzać, forsować; (durchsetzt, durchsetzte, hat durchsetzt) przenikać, przepełniać, przepajać; seinen Willen durchsetzen stawiać na swoim; sich durchsetzen zdobywać uznanie, zdobywać szacunek
erlangen (erlangt, erlangte, hat erlangt )osiągać, uzyskiwać, zdobywać, dostępować
Rechtsfähigkeit die (nur Singular)zdolność prawna
memorize

Section 5

Question Answer
genehmigen (genehmigt, genehmigte, hat genehmigt)zezwalać, zgadzać się, zatwierdzać; sich einen genehmigen pot. zafundować sobie jednego drinka
Ehrenamt das (PL die Ehrenämter)urząd honorowy, wolontariat
Erwerbstätigkeit die (PL die Erwerbstätigkeiten)działalność zarobkowa
begeistern (begeistert, begeisterte, hat begeistert)zachwycać, zapalać jemanden für etwas kogoś do czegoś; sich für etwas begeistern entuzjazmować się czymś, zachwycać się czymś, pasjonować się czymś
Aufenthalt der (PL die Aufenthalte)pobyt, postój; fünf Minuten Aufenthalt haben mieć pięć minut postoju
betrachten (betrachtet, betrachtete, hat betrachtet)obserwować, oglądać, rozpatrywać, rozważać
Ehrgeiz der (nur Singular)ambicja
erstrebenswertwart starania
hinterfragen (hinterfragt, hinterfragte, hat hinterfragt)badać, sprawdzać, pytać
Grünschnabel der (PL die Grünschnabel)pot. młokos, chłystek
memorize

 

Question Answer
Wechseljahre PLmenopauza, andropauza, przekwitanie
ergrauen (ergraut, ergraute, ist ergraut)siwieć
Halbstarke der (PL die Halbstarken)chuligan
Stimmbruch der (PL die Stimmbrüche)mutacja (głosu)
senilstarczy, zniedołężniały
Dreikäsehoch der (PL die Dreikäsehochs)pot. pędrak, brzdąc
Tattergreis, derramol, dodderer
Göre die (PL die Gören)dzierlatka, koza; freche Göre filutka; die Gören dzieciaki, bachory
Streich der (PL die Streiche)figiel, psota
Leichtsinn der (nur Singular)lekkomyślność; leichtsinnig - lekkomyślny
memorize

 

Question Answer
betagtw podeszłym wieku
Pubertät die (nur Singular)okres dojrzewania
Kaffefahrt, diewycieczka promocyjna z poczęstunkiem kawą
Pickel der (PL die Pickel)pryszcz, czekan
altklugprzemądrzały
noch nicht trocken hinter den Ohren seinpot. mieć jeszcze mleko pod nosem
brisantkontrowersyjny
grundlegendpodstawowy, zasadniczy, zasadniczo
unberücksichtigtnieuwzględniony; etwas unberücksichtigt lassen nie uwzględniać czegoś
entfernen (entfernt, entfernte, hat entfernt)jemanden aus der Schule entfernen wydalać kogoś ze szkoły
memorize

Section 6 Zeit

Question Answer
Entfernen-Taste die (PL die Entfernen-Tasten)infor. klawisz Delete
glaubwürdigwiarygodny, wiarygodnie
zurückführen (führt zurück, führte zurück, hat zurückgeführt)odprowadzać; jemanden nach Hause zurückführen odprowadzać kogoś do domu; auf etwas zurückzuführen sein dawać się czymś wyjaśnić
angewiesenzdany; auf etwas/jemanden angewiesen sein być zdanym na coś/kogoś
Verleihung die (PL die Verleihungen)nadanie, odznaczenie, nagrodzenie, przyznanie, wręczenie
Eile mit Weilespiesz się powoli; one step at a time
kommt Zeit, kommt Ratwe will cross that bridge when we come to it
sich die Zeit nehmento take one's time
Zeit ist Geldczas to pieniądz; time is money
die Zeit vergeht so schnellczas szybko mija
memorize

 

Question Answer
die Zeit renntczas biegnie
raten (rät, riet, hat geraten)radzić, zgadywać, odgadywać
auf die Schnellepot. na chybcika, od ręki, szybko
auf dem Laufenden seinbyć na bieżąco
die Zeit verschwenden/vergeudenmarnować czas
die Zeit totschlagenkill the time; zabijać czas
von Zeit zu Zeitod czasu do czasu
in nächster Zeitw najbliższej przyszłości; in the near future
in absehbarer Zeit/Zukunftw przewidywalnym czasie/przyszłości
die Zeit heilt die/alle Wundenczas leczy rany;
memorize

 

Question Answer
überfordert seinzu viel zu tun haben
oberflächlignicht genau
Proband der (PL die Probanden)zwolniony warunkowo, med. osoba testowana, tester
abgehärtetuodporniony, odporny; gegen Kritik abgehärtet sein być odpornym na krytykę
Streich der (PL die Streiche)figiel, psota
Dummer-Jungen-Streich, derwybryk młodzieńczy (często huligański)
memorize

Recent badges