Create
Learn
Share

6

rename
tessaxkus's version from 2015-12-16 20:34

Geleidingsstoornissen

Question Answer
Wat betekent chonotroop incompetent?bij inspanning doet de hartfrequentie niet goed mee
Wanneer spreek je van een bundeltakblok?Als het QRS complex breder is dan 0,12 seconde
Wat is een normale QT tijd?0,12-0,20 s.
Wanneer spreek je van een AV blok? Als de QT tijd langer is dan 0.20 s.
Wanneer spreek je van een hooggradig AV blok?meer dan 1 P toppen achter elkaar niet gevolgd naar de kamer
Wanneer spreek je van een 2e graads AV blok?niet alle P-toppen worden voortgeleid naar de ventrikels
Wanneer spreek je van een 3e graads AV blok?geen relatie tussen P toppen en QRS complexen
Wat is het verschil tussen 2e graads AV blok type I (Wenkebach) en II (Mobitz)?Wenkebach
• PQ tijd neemt toe van complex tot complex tot er een complex uitvalt.
• Dit is vaak fysiologisch, komt voor bij sporters en in de slaap.
• Afstand tussen QRS complexen neemt af (afname in de toename)
Mobitz
• PQ tijd is normaal, maar niet alle p-toppen worden gevolgd (plotselinge uitval van slagen). Niet fysiologisch
Intraventriculaire geleidingsvertraging (QRS >0,12 sec.) met met een postieve uitslag in V1?RBTB
Intraventriculaire geleidingsvertraging (QRS >0,12 sec.) met met een negatieve uitslag in V1?LBTB
Wat voor pacemaker geef je bij boezemfibrilleren?VVI ( om ervoor te zorgen dat de kamers in het juiste ritme blijven pompen als de boezems op hol slaan)
Wat voor pacemaker geef je bij Sick Sinus Syndroom?AAI
Wat voor pacemaker geef je bij een AV blok?DDD
Wat voor pacemaker geef je bij mensen met hartfalen?CRT
Voor welke indicaties bij een AV blok wordt een pacemaker geimplanteerd? • 3e of voortgeschreden 2e graads AV block met bradycardie en symptomen
• AV blok met ritmestoornissen
• Asymptomatisch en pauzes > 3.0 sec of bradycardie <40/min
• Asymptomatisch en pauzes> 5.0 sec als boezemfibrilleren
Postoperatief
Wat is een escape ritme?Wanneer de geleiding uitvalt hebben structuren in het hart een eigen 'escape ritme' waardoor het hart nog wel blijft kloppen. Hoe distaler de geleidingsblok zit hoe onbetrouwbaarder en trager het escaperitme
Wat zijn drie extrinsieke (buiten het hart) oorzaken van een AV blok? • Drugs (medicatie) > vaak reversibel
• Autonome stoornissen
• Hypothyroidie
Wat zijn 6 intrinsieke (binnen het hart gelegen) oorzaken van een AV blok? • Congenitaal
• sclerodegeneratief
• Ischemie
• Trauma (surgical)
• Bindweefselstoornissen
• Tumoren
• Sarcoidose
Op het ECG zie je een toenemende PQ tijd per complex waarna er één complex uitvalt, wat is dit?2e graads AV blok I (Wenkebach)
Op het ECG zie je een normale PQ tijd, maar niet alle p-toppen worden gevolgd door QRS complexen, wat is dit?2e graads AV blok II (Mobitz) of als het om >1 gemiste complexen achter elkaar gaat: hooggradig AV blok
Hoe zie je het verschil tussen een 2e graads AV blok II (Mobitz) en een boezemextrasystole?bij een boezemextrasystole is er een afwijkende of afwezige P top
memorize

Ritmestoornissen

Question Answer
Welke 3 oorzaken zijn er voor een circulatiestilstand? • Hypovolemisch (bijv. verbloeding)
• Obstructief (bijv longembolie)
• Hartstilstand door Ventriculaire ritmestoornis of Adam Stokes
Op welke 2 manieren kun je ritmestoornissen classificeren obv kliniek?Hemodynamisch stabiel (Asymptomatisch, Minimale symptomen)
Hemodynamisch instabiel (Presyncope, Syncope, Sudden cardiac death, Sudden cardiac arrest)
Welke 7 soorten ritmestoornissen zijn te onderscheiden obv ECG?Nonsustained ventricular tachycardia (VT)
Sustained VT
Bundle-branch re-entrant tachycardie
Bidirectionele VT
Torsades de pointes
Ventrikel flutter
Ventrikel fibrilleren
Wat is een ventrikel flutter? frequentie van rond de 300/min, veroorzaakt door re-entry
Welke soort VT wordt veroorzaakt door een digitalis intoxicatie?Bidirectionele VT
wat is de oorzaak van VF tijdens acuut infarct?(macro)reentry die kan ontstaan door electrofysiologisch verandering in het ischemisch myocard
Is het nuttig antiarritmica te geven bij post-infarctpatienten tegen VF?Nee! Trials met antiaritmica in post infarct patienten: meer mortaliteit in behandelde groep dan in placebo groep!
Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een ICD? ○ Verminderde linker kamer ejectiefractie (<30-35%)
○ Non sustained VT (Holter, ECG, klinische observatie)
Bij welke 3 indicaties worden ICD's geplaatst? • Post infarct patienten met een episode van VF of hemodynamisch slecht verdragen VT
• Secundaire preventie plotse dood (patienten zijn gereanimeerd en geen behandelbare oorzaak gevonden)
• patienten met een niet-ischemische (gedilateerde) cardiomyopathie
Noem 5 zeldzame ziektes die met ventrikelfibrilleren gepaard kunnen gaan• Aritmogene Rechter Kamer Cardiomyopathie (ARVC)
• Brugada Syndroom
• Catecholaminerge Polymorfe VT
• Hypertrofische cardiomyopathie
• Lange QT syndroom
Hoeveel acute hartinfarcten zijn er jaarlijks in nederland?Ongeveer 40.000
Hoeveel doden zijn er jaarlijk in NL door acute hartinfarcten?12.000
Hoeveel procent van de mensen met VF overlijdt plots, voordat defibrillatie mogelijk is?±30%
Bij hoeveel procent van de patienten is plotse dood het eerste symptoom van coronaire hartziekte?25-50%
Wanneer spreek je van een bradycardie?HR < 60 bpm
Wanneer spreek je van een tachycardie?HR > 100 bpm
Welke stoornissen leiden tot anatomische re-entry?Wolff-Parkinson-White Syndroom
Oud ischemisch weefsel na hartinfarct
AV nodal reentrant tachycardia (AVNRT)
Wat zijn 3 voorwaarden voor re-entry?• Unidirectioneel activatiebloc
• Trage geleiding
• Korte refractaire periode
Indeling ritmestoornissen naar mechanismestoornis in prikkelgeleiding (re-entry)
stoornis in prikkelvorming (focaal)
Indeling ritmestoornissen naar oorsprongsupraventriculair
ventriculair
AV nodaal
Indeling ritmestoornissen naar morfologiebreedcomplex
smalcomplex
Welke drie ablatie methoden zijn er om boezemfibrilleren te behandelen?- Catheter ablatie longvenen
- Chirurgische ablatie, Maze methode
- VATS PVI
Noem drie manieren van ritmecontrole bij boezemfibrilleren • Cardioversie (electrisch of chemisch)
• Medicamenteus
Ablatie
Noem drie manieren van frequentiecontrolen bij boezemfibrilleren • Medicamenteus
• AV knoop ablatie en pacemaker
• Medicamenteus en pacemaker
Wanneer niet medicamenteuze therapie bij AF? • Bij symptomatisch boezemfibrilleren
• Bij falen van tenminste een antiaritmicum
• Bij gemotiveerde patient
Noem de onderdelen van de driehoek van coumel voor aritmogenesesubstraat
trigger
modulerende factoren
Wat zijn voorbeelden van een substraat voor ritmestoornissen -Ischemie, infarctlitteken
-CMP (HCM, DCM)
-Bundel van Kent
-Ionkanaalziekte
Wat zijn voorbeelden van triggers voor ritmestoornissen-Premature slag
-Pauze
-Kort-lang sequentie
Wat zijn modulerende factoren voor ritmestoornissen?-Hartfrequentie
-Catecholaminen
-Electrolyten
-Temperatuur, cytokines
Noem drie AV nodale ritmestoornissenAtrium Flutter (AFL)
AV-nodale re-entry tachycardie (AVNRT)
Atrium Tachycardie (AT)
Noem vier stoornissen waarbij een atrio ventriculaire re-entry tachycardie (AVRT) kan ontstaan • Pre-excitation syndromes
• Wolff-Parkinson-White
• Mahaim physiology
• Concealed accessory pathways (alleen orthodroom)
Noem twee Irregulaire atrium tachycardiënAtriumfibrilleren (AF)
Multifocale atriale tachycardie (MAT)
Met welke twee methoden kan bepaald worden of het geleidingsprobleem supra of infranodaal is/Carotismassage
adenosine
Welke 5 types boezemfibrilleren heb je?Paroxysmaal
Persisterend (>7 dagen)
long standing persistent (>1 jaar)
permanent
lone AF (zonder structurele afwijkingen)
Uit welke 5 onderdelen bestaat de CHADS score (risicoinschatting van CVA bij AF)hartfalen
hypertensie
leeftijd >75
diabetes
eerder CVA
Uit welke drie onderdelen bestaat de therapeutische strategie bij AF?voorkomen trombo-embolische complicaties (CVA)
reguleren ventrikelfrequentie (rate control)
ritmecontrole
Uit welke twee soorten mechanismes ontstaan ritmestoornissen?Abnormale prikkelvorming (Abnormale automaticiteit,Triggered activity (EAD, DAD))
Abnormale prikkelgeleiding (Langzame of geblokkeerde geleiding, Reentry (cirkelgeleiding))
Wat zijn de drie voorwaarden voor re-entry?langzamde geleiding
unidirectionele geleidingsblok
gebied van onprikkelbaarheid waaromheen de cirkelgeleiding kan optreden
memorize

syncope

Question Answer
men spreek van een wegraking als aan de volgende 4 eisen wordt voldaan1)totaal bewustzijnverlies
2)spontaan en kortdurend
3)patient moet spontaan weer bijkomen
4) verlies van de volledige lichaamstonus, patient moet gestrekt gaan
Wat zijn 4 oorzaken van een reflex syncope?Vasovagaal
Carotis sinus syndroom
Zeldzame oorzaken (Mictiesyncope, vagovagaal, hoest)
(Initiële) orthostatische hypotensie
wat zijn oorzaken van een cardiale syncope?brady-aritmien; sick sinussyndroom, AV geleidingsstoornissen
tachyaritmien ; supraventriculair(AF, AVNRT), ventriculair(ischemie, LQTS)
Waaruit bestaat het Carotis sinus syndroom?Asystolie en bradycardie (>syncope) bij nekmanipulatie, hypersensitiviteit: 3 s asystole of ΔRR >50 mmHg Risicogroep: ouderen met coronairlijden
Wat zijn 2 contraindicatie voor carotismassage ○ Recent CVA of MI
○ Souffle over carotiden
Waaruit bestaat een vasovagale reactie?Vasodilatatie door afname sympathische activiteit: vaso
Verlaging hartfrequentie: vagaal
Wat zijn 5 bijdragende factoren voor een vasovagale reactie?• Hyperventilatie
• Koorts
• Anemie
• Alcohol
• Medicatie
Bij welke voorwaarden/uitlokkende factoren kan gesproken worden van een vasovagale reactie?• Typische triggers (Orthostase, Pijn / Venapunctie)
• prodromen (bleek, licht in hoofd etc.)
• Normaal ECG
• Geen aanwijzingen voor structurele hartziekte
Wat is de belangrijkste onderscheidende factor tussen epilepsie en reflexsyncope?postictale verwardheid
Wat zijn specifieke triggers voor syncope obv QT-syndromen?aflopende wekker, duiken,
Waaruit bestaat orthostatische hypotensie?RR daling systolisch >20 (>30 bij HT); diastolisch > 10 mmHg na 3 minuten staan.
Wat zijn oorzaken van orthostatische hypotensie?1. Tekort cardiac output (insufficiente circulatie of een blok)
2. Tekort vasoconstrictie capaciteit(medicatie, autonoom falen)
Wat zijn de onderdelen van een anamnese na syncope?Voorgeschiedenis en medicatie
Triggers: gedetailleerd
Lichamelijk onderzoek: Volumestatus, OH
ECG: (oude) ischaemie, geleidingsstoornissen
Aanvullend onderzoek: alleen op indicatie
Familie-anamnese: (Ritmestoornissen, Acute dood, Onverklaarde dood / dodelijke ongevallen)
Welke medicatie kan helpen tegen vasovagale reacties?alfa-agonisten
glucocorticoiden(aldosteron)
Noem 3 zeldzame voorbeelden van reflex syncopehoestsyncope
mictiesyncope
sliksyncope (vagovagale reactie)
memorize