Create
Learn
Share

3

rename
tessaxkus's version from 2015-12-16 11:19

Cardio week 3.2 http://memorize.com/cardiologie-week-3-2/ohmarissa

Hartfalen

Question Answer
wat verstaat men onder hartfalen?het onvermogen van het hart om voldoende bloed rond te pompen om te voorzien in de weefseloxygenatie/ metabole behoefte van de weefsels bij normale vullingsdrukken
Wat is de oorzaak van vermagering of cachexie bij hartfalen? geen eetlust door vergrote lever (backward failure), TNF-alpha in het bloed (forward failure)
Wat zijn de criteria voor hartfalen? 1. Symptomen van hartfalen
2. Objectief bewijs van hartdysfunctie
Wat is de prevalentie van hartfalen?2-2.5% (200.000 patienten in nederland)
wat is de gemiddelde mortaliteit van hartfalen per jaar?10% per jaar
noem 5 tekenen van overvulling1) 1) perifeer oedeem: enkels
2) longen: kortademig + crepitaties
3) ascites
4) vergrote lever
toegenomen CVD: v. jugulares zichtbaar
welke harttoon is eventueel hoorbaar bij hartfalen?S3: vroeg diastolisch: passieve vulling door verstijfde hartwand
Wat zijn 7 belangrijke risicofactoren voor hartfalen?1) Diabetes
2) Cholesterol
3) Hoge bloeddruk
4) Obesitas
5) Genetisch
6) Roken
7) Alcohol
Welk symptoom is aanwezig bij elke patient met hartfalen?dyspnoe d'effort
6 Symptomen van links decompensatio cordis1) Kortademigheid
2) Moeheid
3) dyspnoe d'effort
4) nachtelijk hoesten
5) paroxysmale nachtelijke dyspnoe
6) tachycardie
4 Symptomen van rechts decompensatio cordis1) perifeer oedeem
2) hepatomegalie/ acites
3) opgezette halsvenen (CVD >4)
4) vermagering, cachexie
wat is de DD van hartfalen?1) acuut hartfalen
2) COPD/ astma
3) pneumonie
4) acuut coronair syndroom
5) pulmonale embolie
6) acute bronchitis
wat is een normale ejectiefractie?> 50%
Wat is objectief bewijs voor hartfalen?Ejectiefractie <45% OF afwijkend echocardiogram
welke diagnostische score wordt mede gebruikt bij het stellen van de diagnose hartfalen? en is dit bewijs voor hartfalen?1) Framingham heart Failure Score > (2-7 punten) maar is geen bewijs voor hartfalen
waaruit bestaat de diagnostiek van hartfalen?1) voorgeschiedenis, anamnese, risicofactoren Framingham score >2 2) NT-pro BNP ter RULE OUT
2) indien geen RULE OUT> echocardiogram
3) ernst inschatten: therapiekeuze maken + prognose
Kan de diagnose ‘hartfalen’ met zekerheid gesteld worden met klinische parameters (klachten en tekenen) alleen?nee, maar als ze er niet zijn dan is het wel zeker dat er geen hartfalen is
wat houdt links decompensatio cordis in?- longstuwing
- teken van linker kamer dysfunctie
wat houdt rechts decompensatio cordis in?- veneuze stuwing
- teken van rechter kamer dysfunctie/ te grote belasting
wat houdt backward failure in?falen van de rechterkamer door falen vd linker kamer
wat houdt forward failure in?onvoldoende bloed naar de weefsels
NYHA IGeen beperking tijdens dagelijkse bezigheid
NYHA IIMilde dyspnoe en/of moe tijdens inspanning (hardlopen) of stress
NYHA IIISymptomen bij dagelijkse bezigheden, geringe inspanning/traplopen
NYHA IVNiet in staat om normale bezigheden te verrichten zonder klachten
Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van hartfalen?1) Ischemisch/coronairziekte (40%)
2) niet-ischemisch:
- cardiomyopathie ideopathisch (32%)
- hypertensie (11%)
- valvulair (12%)
- andere (5%)
wat is de diagnostiek bij ischemie oorzaak van hartfalen?1) ECG
2) Lab troponine
3) echocardiogram
wat is de diagnostiek bij niet-ischemische oorzaak van hartfalen?1) soorten cardiomyopathie
2) echocardiogram
3) MRI, lab
wat is de diagnostiek bij hartfalen?echocardiogram: maat voor hartfunctie icm klachten en tekenen v decompensatio cordis
NT-proBNP: markerL wordt gebruikt om hartfalen uit te sluiten
Wat zijn de twee mechanismen achter het ontstaan van decompensatio cordis?1. Frank-Starling mechanisme ( preload, afterload, belasting, compensatie, overcompensatie
2. Neurohumorale compensatie mechanismen (RAAS en sympathisch zenuwstelsel) > oorzaken van verdere verslechtering
wat wordt er verstaan onder preload en waardoor wordt het bepaald? en wat gebeurt er bij toename?de rek/ spanning die het hart ondervindt bij elke vulling (diastole)
bepaald door veneuze return en rek van myocardvezels
toename output bij normaal hart, afname output bij slecht hart
wat wordt er verstaan onder de afterload en waardoor wordt het bepaald? en wat gebeurt er bij toename?de spanning die het hart moet overwinnen om bloed uit het hart te pompen (systolisch)
bepaald door bloeddruk, vaatcompliantie, ventrikelgrootte (LaPlace)
meer arbeid nodig, hypertrofie
memorize

Hypertensie

Question Answer
bloeddrukCO x totale perifere weerstand
noem 3 effecten van de baroreceptor1)stijging hartslag
2)vergroting ventriculaire contractiliteit
3)vasoconstrictie
noem 2 factoren die de hoogte van de bloeddruk van een organisme bepalen1) afstand hoofd-hart (groter: hogere BP)
2) lichaamsgewicht (hoger: hogere BP)
wat is het verschil tussen de verschillende manieren van bloeddruk meten1) auscultatoir: turbulentie meten
2) oscillometrisch (vibraties in de vaatwand meten > sterkst wanneer de gemiddelde BP wordt bereikt > formule omzetten naar syst en diast BP
noem 3 uitzonderingen wanneer oscillometrisch BP meten niet juist is1) boezemfibrilleren
2) zwangeren (hebben elastisch vaatwandsysteem)
3) ouderen (stijve vaten: overschatting bloeddruk)
wat verstaat men onder hypertensie?een bij herhaling vastgestelde verhoging van de bloeddruk (voorkeur 24uurs ambulante meting)
wat zijn de waarden van hypertensie?>140 mmHg en > 90 mmHg
noem de 3 oorzaken van hypertensie1) genetische predispositie ('water en zout genen')
2) omgevingsfactoren (chronische stress, zout, overgewicht)
3) leeftijdsgerelateerde toename vaatwandstijfheid (syst stijgt, diast daalt na 50ste jaar)
noem de 3 hoofdoorzaken van vaatwandstijfheid1) mechanische stress:
- fragmentaire elastische vezels
- collageen neerslagen
2) athero-inflammatie:
vrije zuurstofradicalen
- geoxideerd LDL
- angiotensine II
3) Advanced Glycation (AGEs): verandering collageen
noem 4 factoren die bijdragen aan een versnelde vaatwandverstijving1) hypertensie
2) diabetes
3) dyslipidemie
4) roken
wat is de belangrijkste risicofactor van vroegtijdig overlijden?hypertensie
hoeveel procent van de Westerse bevolking heeft hypertensie?25%
noem 7 soorten hypertensieve orgaanschade1) herseninfarct
2) hersenbloeding
3) hartinfarct
4) retinopathie
5) perifeer vaatlijden/ aneurysma's
6) nierfalen
7) hartfalen
wat is de bloeddruk bij hypertensieve encephalopathie?> 200-220 / 120-130 mmHg met retinopathie
noem 5 kenmerken van hypertensieve encefalopathie?1) oedeem
2) corticale blindheid
3) epileptische insulten
4) bewustzijnsverlies
5) afwijkingen netvlies (bloedinkjes)
Bij welke groepen is een oscillometrische bloeddrukmeting niet betrouwbaar? a. Boezemfibbrileren
b. Zwangere vrouwen
c. Ouderen
noem 2 methoden om hypertensieve orgaanschade te meten1) sokolov-lyon-criteria (S in V1 + R in V5 > 35 mm)
2) eiwitmeting: microalbumine en creatine in urine
wat zijn de risicofactoren uit de CVRM (Cardio Vasculair Risico Management)?1) man/vrouw
2) leeftijd
3) BP
4) cholesterol
5) rokers/ niet-rokers
noem 4 pro-argumenten voor vroegtijdige behandeling van hypertensie1) hoog cardiovasculair risico op lange termijn
2) leefstijlmaatregelen meestal niet effectief
3) bloeddruk stijgt met de leeftijd
4) QoL beter?
noem 3 contra argumenten tegen vroegtijdige behandeling van hypertensie1) weinig bewijs dat vroege interventie zinvol is
2) laag risico op korte termijn
3) medicalisering van de samenleving
wat voor hypertensie komt vooral bij jongeren voor en wat voor hypertensie bij ouderen?1) jongeren: gecombineerde hypertensie (syst + diast)
2) ouderen: systolische hypertensie
memorize

Secundaire hypertensie

Question Answer
noem de 2 regelsystemen van de bloeddruk1) autonome zenuwstelsel (korte termijn)
2) RAAsysteem (lange termijn)
noem 4 oorzaken van secundaire hypertensie1) nierziekte
2) nierarteriestenose
3) endocriene hypertensie
4) andere oorzaken (OSAS)
welke hormonen worden in de bijnier gemaakt en in welke zona?1) aldosteron (zona glomerulosa)
2) cortisol ( zona fasciculata)
3) androgenen (zona reticularis)
4) epinefrine/ norepinefrine (medulla)
Wat zijn aanwijzingen voor secundaire hypertensie?1. Diagnostische aanwijzingen:
- hypokaliemie
- souffle buik
- aanvalsgewijze klachten
- nierfunctieverlies, sedimentsafwijkingen
- OSAS
2. Therapieresistentie hypertensie na meer dan 3 jaar antihypertensiva
3. Maligne hypertensie ( hoofdpijn, verwardheid, eiwit in de urine en bloedinkjes in het netvlies)
4. Leeftijd < 30 jaar
5. Incidentaloom bijnier
Waarop duidt hypertensie met hypokalieme?hyperaldosteronisme
Waarop duidt hypertensie met paroxysmale klachten?feochromocytoom
Waarop duidt hypertensie met nierfunctieverlies en sedimentsafwijkingen?nefrogene hypertensie
Waarop duidt hypertensie icm obesitas en moeheid overdag?OSAS
hoe ontstaat er hypertensie tgv OSAS?door diepe hypoxemie wordt RAAS en sympaticus geactiveerd waardoor hypertensie ontstaat
Hoe leidt hypercortisolisme (syndroom van Cushing) tot hypertensie?Overproductie cortisol (door hypofyse/bijnier adenoom) leidt tot:
↑renineproductie,
↑vasoconstrictieve werking angiotensine II,
↑werking aldosteron,
nabootsing werking aldosteron door cortisol
noem 2 oorzaken van hypercortisolisme1) 70 % adenoom hypofyse
2) 30% bijnier adenoom
noem 5 symptomen van hypercortisolisme (syndroom van Cushing)1) gewichtstoename
2) diabetes
3) hirsutisme
4) vollemaansgezicht
5) gepigmenteerde striae
Wat is een feochromocytoom en hoe leidt het tot hypertensie?catecholamineproductend adenoom of carcinoom in bijnier. Hierdoor aanvalsgewijze productie van (nor)adrenaline en dopamine, wat leidt tot sinustachycardie en palpitaties.
wat zijn de 3 symptomen van een feochromocytoom?1) aanvalsgewijze hoofdpijn
2) hartkloppingen
3) zweten
Wat is de behandeling voor een feochromocytoom?tijdelijk alfa blokkade, chirurgie is de enige langdurige oplossing
wat zijn 2 risico's van een feochromocytoom?1) maligne ontaarding
2) levensgevaarlijke ontregeling bloeddruk
noem een voorbeeld van pseudohypertensiehypertensie door drop/ zoethout gebruik
Hoe leidt dropgebruik tot hypertensie?glycerinezuur uit drop remt het enzym (11-hydroxysteroid dehydrogenase) dat cortisol omzet in cortison, waardoor er een overschot aan cortisol in het bloed komt. cortisol activeert de aldosteronreceptor
Wat is het common pathway van nefrogene hypertensie?Fibrose van nierparenchym
↓ glomeruli
hypoperfusie van de nier
activatie van RAAS
renine ↑
angiotensine ↑
Bij welke groepen komt een nierarteriestenose vaker voor en via welk mechanisme?1. ouderen via atherosclerotische laesie in nierarterie
2. Jonge vrouwen via fibromusculaire dysplasie waardoor insnoeringen in de nierarterie
welke diagnostiek wordt toegepast bij nefrogene hypertensie?1) (familie) anamnese (urineweginfecties, medicatie, heamaturie)
2) plasmakreatinine
3) urinesediment en urine-eiwit
Hoe zijn de waardes van aldosteron en renine bij de verschillende vormen van hyperaldosteronisme?primair A↑R↓
secundair A↑R↑
pseudo A↓R↓
wat zijn de 3 symptomen van primaire hyperaldosteronisme ( ziekte van Conn) ?1) hypertensie
2) spierpijn/zwakte
3) polyurie door hypokaliemie ( na vasthouden, K uitscheiden)
noem een voorbeeld van secundaire hyperaldosteronismenierarteriestenose
noem 3 oorzaken van nierarteriestenosen1) atherosclerose:
- oudere leeftijd
- risicofactoren HVZ
- interventie: verbetering hypertensie (stent)
2) fibromusculaire dysplasie:
- jonge leeftijd
- vrouwen > mannen
- interventie: genezing hypertensie (stent)
3) vasculitis / tumor / trauma
Welke vormen van secundaire hypertensie zijn geassocieerd met welke zones in de bijnier?Zona glomerulosa > hyperaldosteronisme
Zona fasciculata > hypercortisolisme
Medulla > feochromocytoom
memorize

Terminaal Hartfalen

Question Answer
Hoeveel harttransplantaties zijn er per jaar in NL?40
Wat is de gemiddelde survival na een HTx?10 jaar
Wat zijn 5 indicaties voor een HTx?NYHA III/ IV:
1. Systolisch hart falen (EF < 35%)
2. Ischemisch hart ziekte met therapie resistente angina
3. Therapie resistente arrhytmieen
4. Hypertrophische Cardiomyopathie
5. Congenitale hart ziekte (Waarbij een ernstige gefixeerde pulmonale hypertensie geen complicatie is)
Wat zijn 5 contraindicaties voor een HTx?• Irreversibele pulmonale hypertensie / hoge pulmonale vaatweerstand
• Actieve systemische infectie
• Actieve maligniteit of maligniteit in de voorgeschiednis met hoge recidiefkans
• Non-compliance, drugsverslaing, roken, ernstige psychosociale problematiek
• Ernstig perifeer vaatlijden, CVA of irreversibele dysfunctie van een ander orgaan.
wat zijn 3 absolute contraindicaties voor HTx?1) systemische ziekten
2) pulmonale hypertensie
3) > 70 jaar
wat zijn 9 relatieve contraindicaties voor HTx?1) > 65 jaar
2) ernstig perifeer vaatlijden
3) asymptomatische carotidenstenose > 75%
4) enkel-arm index < 0,7
5) ongecorrigeerde AAA (> 4-6 cm)
6) systemische infectie
7) ernstige longziekten
8) DM + neuropathie/nefropathie/retinopathie
9) psychosociale verslechtering dat hart in gevaar brengt ( drugs/alcohol verslaving, non-compliance, roken)
Wat zijn 2 redenen voor vroege mortaliteit na een HTx?Primair graft falen / RV falen
Bloeding / CVA / infecties
Wat zijn 5 redenen voor late mortaliteit na een HTx?Infecties
Acute afstoting (40-60% in het eerste jaar)
Cardiac allograft vasculopathy
(complicaties van) nierinsufficientie
Maligniteiten
Wat is de gemiddelde wachttijd voor een HTx in nederland?12 maanden
Welk gedeelte van het oude hart blijft achter bij een HTx?de aansluiting op de pulmonale venen en vena cava
noem 3 late gevolgen van harttransplantaties1) acute afstoting (40-60% in 1ste jaar)
2) versnelde intimaverdikking vd coronairarterien
3) infecties
Welke 4 vormen LVAD's zijn er? Bridge to Transplant (BTT) geschikt voor HTx
Bridge to Decision (BTD): bijv. reversibele PHT
Destination Therapy (DT): geen medicatie of HTx mogelijk
Bridge to Recovery (BTR): Acute virale myocarditis, cardiogene shock na MI
memorize