Create
Learn
Share

2 + COOs

rename
tessaxkus's version from 2015-12-16 11:19

Section

late hartontwikkeling
Question Answer
waaruit ontstaat de sinusknoop?instroom myocard (Tbx 18)
waaruit ontstaat de AV-knoop?atrioventriculaire kanaal
wat gebeurt er met het uitstroommyocard?verdwijnt (proximale deel wordt geincorporeerd in de RV)
waaruit ontstaat het perifere geleidingssysteem?ventriculaire trabekels
voorkeursplaatsen voor ectopische prikkels is het rechter atrium, welke geleidingsgebieden worden door welk gen ontwikkeld?1) sinus coronarius
2) internodale gebied
3) atrioventriculaire regio
door Tbx3
hoeveel procent van alle congenitale hartafwijkingen zijn septatiedefecten?50%
er zijn 2 atrium septa, beschrijf deze1) primair atriumseptum: groeit naar beneden, gaten ontstaan
2) secundair atriumseptum: groeit over gaatjes v primair septum heen
beschrijf het Eisenmenger syndroom1) VSD
2) L-R shunt
2) veel bloed naar longen, overbelasting longen, longvaatjes kapot, hoge druk longen
3) drukken keren om: R-L shunt
noem 3 symptomen van het ventrikel septum defect1) pijn op de borst
2) trommelstokvingers
3) blauw
hoe ontstaat het ventrikelsysteem?dmv appositie: aan de basis vh ventrikelsysteem worden cellen toegevoegd
welke bloedstromen gaan door het primaire intraventriculaire foramen?1) instroom rechter ventrikel
2) uitstroom linker ventrikel
welke 2 kussens zorgen voor de septatie van het instroomgebied?1) dorsale atrioventriculair kussen
2) ventrale atrioventriculai kussen
welke kussens zorgen voor septatie van het uitstroomgebied?1) parietale outflow tract kussen/richel (dorsale zijde)
2) septale outflow tract kussen/richel (septale zijde)
uit welke 2 delen bestaat het membraneus septum?interventriculair deel: 1) tussen ventrikels in
2) atrioventriculair deel: tussen LV en RA
wat wordt er verstaan onder myocardialisatie?deel vh outletseptum differentieert in gladwandig deel vh septum
noem de 3 typen neurale lijstcellen1) craniale
- ganglia 5 en 7
- skelet en spieren vh aangezicht en nek
- oren en tanden
2) cardiale neurale lijstcellen:
- ganglia 9 en 10
- tunica media grote vaten
- outflowseptum
- zenuw en darm
- schildklier
- bijschildklier
- thymus
3) romp:
- spinale ganglia
- sympathische ganglia
- medulla nier
noem de 5 embryonale bronnen vh geleidingsweefsel vh hart1) centrale geleidingssysteem (SAknoop/AVknoop/his/bundeltakken) > primair myocard
2) perifere geleidingssysteem (purkinjecellen) > trabeculair myocard
3) sympathische (adrenerge) zenuwvezels groeien uit tot de sympathische ganglia in de rug
4) parasympathische (cholinerge) zenuwvezels ontstaan uit de cardiale neurale lijstcellen en lopen mee met de N10
5) sensibele innervatie ontstaat uit de epibrachiale placode en vezels lopen mee met de N10
wat is een van de meestvoorkomende uitstroomafwijkingen?Di George Syndroom
wat is er aan de hand bij het Di George Syndroom?deletie 22q11, effect op Tbx > nog een embryonale outflowtract met VSD
wat zijn naar de embryonale outflowtract bij het Di George Syndroom nog 3 kenmerken van dit syndroom?1) hypoplasie thymus en bijschildklier
2) schisis
3) milde aangezichtsafwijkingen
> ook andere neurale lijstcellen zijn dus betrokken
hoe sluit het atriumseptum na de geboorte?1) 30% fysieke sluiting (door drukverschillen)
2) permanente sluiting: aan elkaar vastgroeien prim en sec septum
wanneer geeft fysieke sluiting vh atriumseptum problemen?bij pathologie: wanneer Prechts > Plinks > communicatie via het foramen ovale weer mogelijk: gevaar: bloedstolsels vanuit het lichaam komen direct in de hersenen terecht
hoeveel atriumseptumdefecten komen er per jaar voor in NL?100 kinderen/ jaar
hoeveel ventrikelseptumdefecten komen er per jaar voor in NL?450 kinderen/ jaar
noem noem de 3 soorten ASD1) ostium secundum defect (70%)
2) venosusdefect (15%)
3) ostium primum defect (15%)
memorize

 

Question Answer
Wat zijn de kernsymptomen bij LO met een aangeboren hartafwijking?1)cyanose
2) dyspneu
3) slecht drinken
4) failure to thrive.
linkerventrikel backwardfailurelongvaatstuwing; kreunen, tachypneu, dyspneu.
linkerventrikel forwardfailureshock; bleek, klam, zweten, vermoeid, minder drinken.
rechterventrikel backward failurevergrote lever en oedeem(handen, gezicht, buik), minder drinken
rechterventrikel forward failurete weinig bloed naar de longen
memorize

 

Question Answer
waardoor staat de ductus botalli voor de geboorte open?door een hoge prostaglandineconcencentratie
waardoor sluit het foramen ovale?doordat de druk in de linkerboezem na de geboorte hoger wordt dat in de rechterboezem
welke 4 hoofdgroepen van aangeboren hartafwijkingen zijn er?1) L-R shunt (VSD,ASD, PDA)
2) stenoses (AoS, PS, COA)
3) T. v. Fallot Univentriculair (met PS)
4) Transpositie GA Truncus Art. HLHS
welke afwijkingen vallen onder acyanotische afwijkingen met een hoge flow(L-R shunt)1) ASD
2)VSD
3) Persisterende ductus arteriosus(Botalli)
4) AVSD
5)univentriculaire harten zonder pulmonalisstenose
Wat is het eisenmenger syndroom?een extreme vorm van pulmonale arteriële hypertensie die zich kenmerkt door omkering van de oorspronkelijke L-R shunt > cyanose
waarmee wordt een kleine ductus bij een pda gesloten?percutane sluiting: coil
waarmee wordt een grote ductus bij een pda gesloten?plug; amplatzer ductal occluder
wat heb je met een AVSD?éen common AV Valve (komt veel voor bij syndroom van down)
welke afwijkingen vallen onder acyanotische hartafwijkingen met een normale longflow?1) klepstenosen
2) coarctatio aortae
3) aberrante linker coronairarterie uit de pulmonaal arterie(ALCAPA)
in welke drie groepen zijn pulmonalis stenosen op te delen?1) vulvulair(klep zelf)
2)subvalvulair (onder de klep)
3)supravalvulair (boven de klep)
waarmee wordt een pulmonalisstenose verholpen?ballonkatheterisatie
welke 2 operaties zijn mogelijk bij coarctatio aortae?1) end-to-end anastomose
2)boogplastiek
wat is er aan de hand bij alcapa?pulmonale vaten voorzien coronairen van bloed maar door de lage druk kunnen ze dat niet > ischemie > gedilateerde LV
waarmee wordt een alcapa verholpen?reïmplantatie van de coronairarteriën in de aorta.
welke afwijkingen vallen onder cyanotische hartafwijkingen met een lage longflow?1)tetralogie van Fallot
2) Morbus ebstein
3) tricuspidalisatresie
uit welke 4 afwijkingen bestaat Tv Fallot?1)overrijdende aorta (mondt uit in zowel linker als rechterventrikel)
2)ventrikelseptumdefect
3)infuncibulaire pulmonalisstenose
4)rechterkamerhypertrofie
welke behandelingen kunnen bij TvF worden gedaan?1)Modified Blalock-Taussig shunt(bij cyanotic spells)
2)infundibulectomie
3)longslagader klep openen/verwijderen
memorize
welke restafwijkingen kunnen optreden bij TvF? 1) reststenose van de a/pulmonalis > RV hypertrofie
2)pulmonalisinsufficiëntie > RV dilatatie
Question Answer
wat is er aan de hand bij Morbus Ebstein?dysplasie van de tricuspidaalklep > kleinere rechterkamer
welke afwijkingen vallen onder cyanotische hartafwijkingen met een normale longflow?1)transpositie va de grote arteriën(TGA)
2)totaal abnormaal pulmonaal veneuze drainage (TAPVD)
3)persisterende truncus arteriosus(PTA)
4)hypoplastisch linker hart syndroom (HLHS)
met welke 3 behandelingen behandel je transpositie van de grote arteriën?1)prostaglandine E
2)Rashkind procedure
3)arteriële switch operatie
wat is TAPVD?bij totaal abnormaal pulmonaal veneuze drainage monden de pulmonaalvenen niet direct in het linker atrium.
welke twee vormen drainages zijn er van TAPVD?1)supracardiaal(45%) > vena cava superior
2)intracardiaal(25%) > rechter atrium
welke 3 operaties moet een kind met hypoplastisch linker hart syndroom ondergaan?1) norwood operatie
2)Glenn operatie
3)Fontan operatie
memorize

 

COO's
Question Answer
wat is de werking van digoxine op het hart?remt de Na/K-pomp: stijging Na(in), hierdoor minder concentratieverschil Na in-out > minder Ca naar buiten met Na-Ca (NCX) > stijging Ca(in)
SR geeft makkerlijker Ca vrij
Ca stijgt 1) stijging contractiliteit
2) ESV omlaag
3) maximale druk in het ventrikel omhoog
wat is de werking van nitraten op het hart?vooral veneuze vasodilatatie > 1) EDV omlaag
2) SV omlaag
wat is de werking van ACE-remmers?vooral arterieel > 1) ESV omlaag
2) EDV omlaag
3) RR omlaag
in welke cellen zorgen Na-kanalen voor de upstroke vh actiepotentiaal?in de snelle voortgeleidingscellen: atrium, venrtrikel, bundel van His
in welke cellen zorgen de Ca-kanalen voor de upstroke van het actiepotentiaal?in de trage voortgeleidingscellen: AV-knoop en SA-knoop
in welke type cellen is het f-kanaal belangrijk?pacemakercellen
wat is de invloed van de rustpotentiaal op de activiteit van Na-kanalen?bij een minder negatieve rustpotentiaal zijn meer na-kanalen geinactiveerd
wat wordt er verstaan onder preload?de uitrekking van de ventrikelwand aan het eind van de diastole
wat verstaat men onder afterload?de weerstand waartegen het ventrikel moet uitpompen
wat verstaat men onder contractiliteit?de kracht waarmee het hart samentrekt, onafhankelijk van de preload en afterload
waardoor wordt de contractiliteit beinvloed?door chemische en hormonale processen
noem de kenmerken van de 4 verschillende klassen anti-aritmica1) klasse I: membraanstabilisatoren: Na-kanaalblokkers
2) klasse II: beta-blokkers
3) klasse III: K-kanaalblokkers
4) klasse IV: Ca-antagonisten
wat is het effect van de Na-Ca exchanger?3 Na in, 2 Ca uit > depolariserend
wat is het effect van de Na-K exchanger?3 Na out, 2 K in > repolariserend
wat verstaat men onder orthopneu?kortademigheid; afname bij rechtop zitten
memorize

 

bloedvatvorming:
Question Answer
wat zijn de 2 lagen waaruit de dooierzak bestaat?1) hypoblast
2) visceraal mesoderm
waaruit ontstaan de bloedvaten?visceraal mesoderm
bloedvatvorming bestaat uit 2 belangrijke opeenvolgende processen, noem deze1) vasculogenese
2) angiogenese
wat zijn de 4 stappen van vasculogenese?1) FGF2: clustering van mesenchymcellen in de wand vd dooierzak > bloedeilandjes
2) VEGF-R2 (vasculair endotheel groeifactor): angioblastvorming
3) VEGF-R1: proliferatie tot endotheelbuisjes
4) angiopoietine: recrutering pericyten>omgeven endotheelcellen
wat zijn de 3 stappen van remodelling vh primaire capillaire netwerk?1) VEGF: angiogenese
2) TGFB en PDGF: stabilisatie(maturatie)
wat verstaat men onder angiogenese?ontspruiten van nieuwe vaten uit bestaande vaten
waar zorgt EphB2 voor?ontstaan van arterien
waar zorgt EphB4 voor?ontstaan van venen
vanaf welke week kan de eerste hartactie gemeten worden?3e week
vanaf wanneer is de hartactie op een echo waar te nemen?vanaf de 5de week
welk orgaan is tot halverwege de zwangerschap nadat de dooierzak in regressie is gegaan het belangrijkste bloedvormende orgaan?lever
noem de 2 componenten van het intraembryonale mesoderm1) viscerale component: hart en kiewboogarterien
2) somatische component: dorsale aorta en cardinaalvenen
wat verstaat men onder het embryonaal systeem?hart + alle vaten in het embryo
waaruit betstaat de ductus arteriosus/botalli?linker 6e kiewboogarterie
hoe heet het ligament dat ontstaat uit de ductus arteriosus (botalli) - bij de geboorte?lig. arteriosum
hoe heet het ligament dat ontstaat uit de ductus venosus?lig. venosum
hoe heet het ligament dat ontstaat uit de v. umbilicales?lig. teres hepatis
hoe heet het ligament dat ontstaat uit de allantois/ urachus?lig. umbilicale medianum
hoe heet het ligament dat ontstaat uit de a. umbilicales?lig. umbilicale mediale
bloed verlaat het hart eerst viaOFT; saccus aorticus
waar splitst het OFT in?tr. pulmonalis en aorta en truncus aorticus > aortaboog
welke 3 kiewboogarteriën blijven over?3e, 4e, 6e(linker) paar
waar ontstaat de a subclavia dextra uit?1) caudale deel rechter dorsale aorta
2) rechter 4de kieuwboogarterie
3) rechter 7de segmentaal arterie
waar ontstaat de a subclavia sinistra uit?linker 7de segmentaalarterie
waar ontstaat de aortaboog uit?1) saccus aorticus
2) caudale deel linkere dorsale aorta
3) linker 4de kieuwboogarterie
waar ontstaat de a. carrotis communis sinistra uit?linker 3e kieuwboogarterie
waat ontstaat de a carrotis communis dextra uit?rechter 3e kieuwboogarterie
wat is er aan de hand bij dysphagia lusoria?4 ipv 3 aftakkingen aortaboog > 4de is de a. subclavia dextra
waar zorgt de v. brachiocephalica sinistra voor?anastomose links-rechts: bloed linkerzijde hoofd + linkerarm > rechter v. cava superior
wat wordt er uit de rechter v. vitellinae gevormd?vena cava inferior en leversinusoïden
wat wordt er uit de rechter v cardinalis superior gevormd?vena cava superior
wat wordt er uit de rechter v cardinalis inferior gevormd?vena azygos
memorize
links vormt zich: sinus coronarius
linker cardinaalvenen vormen: lig van marshall
Question Answer
wat zijn de kenmerken van bloed dat door de v. portae stroomt?voedingsrijk en zuurstofarm
noem 4 L-R anastomosen in het lichaam1) v. brachiocephalica sinistra
2) v. azygos
3) v. renalis sinistra
4) v. iliaca communis
uit welke 3 vaten wordt de v. cava inferior gevormd?1) v. cardinalis inferior
2) v. subcardinalis
3) v. vitellina
is een subcardinale anastomose ventraal of dorsaal gelegen? en een cardinale anastomose?subcardinaal: ventraal
cardinaal: dorsaal
aan de hand van de hogere O2 spanning sluitenductus arteriosus en ductus venosus(noem nu ligament)
longvaatbed ontstaat doorvasculogenese uit mesenchym
memorize