Create
Learn
Share

1

rename
tessaxkus's version from 2015-12-17 10:28

Section

Question Answer
wat is de doodsoorzaak nummer 2 in NL ?H&V ziekten
wat is de incidentie van aangeboren hartafwijkingen?8/1000 (0,8%)
bij hoeveel procent vd aangeboren hartafwijkingen is de oorzaak bekend?25%
wat zijn de 3 mogelijke oorzaken van aangeboren hartafwijkingen?1) genetisch defect
2) omgevingsfactor
- teratogeen ( vit A/ lithium/ alcohol)
- ziekte moeder (diabetes/rubella infectie tijdenszwangerschap)
3) combinatie
noem 3 kenmerken van AV kleppen1) chordae
2) tendinae
3) papilairspieren
wat zijn de 3 hoofdtypencellen in het hart?1) myocardcellen (werk-/ geleidings)
2) endocardcellen
3) bindweefselcellen (fibroblasten): kleppen, epicard, AV insulatie
hoe groot is het percentage bindweefselcellen van het hart?60%, maar ze nemen maar 10% in volume in beslag
In welke twee dingen splitst de linker coronair arterie zich?1) ramus interventricularis anterior(in de sulcus interventricularis)
2) ramus circumflexus(achter en geeft een grote tak af in de sulcus interventricularis aan de dorsale zijde)
waaruit ontstaat het epcicard?pro-epicardium
noem 2 functies van epicard1) mucusproductie zodat er vloeistof in de pericardholte zit: hart gemakkelijker bewegen
2) uit epicard ontstaat mesenchymcellen > tussen epicard en myocard in> coronairvaten
wat is de oorzaak van het syndroom van Marfan?mutaties in fibrilline, waardoor dilatatie vd aorta (abdominalis)
Bij welke erfelijke aandoening bestaat er een mutatie in een vd componenten vh sarcomeer?hypertrofe cardiomyopathie(HCM) - 1/500
Bij welke erfelijke aandoening bestaat er een mutatie in een vd componenten vh cytoskelet?gedilateerde cardiomyopathie(DCM) - 1/2500
sarcolemmaplasmamembraan met ion kanalen en gap junctions - geleiding van de elektrische impulsen en contracties
T-tubuliL-type Ca kanalen, belangrijk voor Ca trigger en synchrone contractie
Sarcoplasmatisch reticulumopslag voor Ca wat getriggerd kan worden door calcium waarbij het Ca afgeeft de cel in.
Sarcomeeractine-myosine filamenten, van belang voor contractie.
memorize

 

Question Answer
bij welke ziekte wordt gedilateerde cardiomyopathie vaak gezien?bij de ziekte van Duchenne
noem een ziekte/syndroom dat veroorzaakt wordt door mutaties in de ionkanalen en de connexinesLang QT-syndroom
noem de eerste 2 hartspecifieke transcriptiefactoren die bij mutatie hartafwijkingen veroorzaken1) Nkx-2.5
2) GATA-4
welke afwijkingen kunnen ontstaan bij een NKX2.5 mutatie?1) atrium-septum defecten
2) geleidingsstoornissen
welke afwijkingen kunnen ontstaan bij een GATA-4 mutatie?1) atrium/ vertrikel/ atrioventriculaire septumdefecten
welke transcriptiefactoren bepalen de identiteit van de compartimenten?T-box transcriptiefactoren
welk compartiment wordt gevormd door TBx5?kamers
welk compartiment wordt gevormd door TBx18?instroomgebied + sinus
welk compartiment wordt gevormd door TBx2/3?geleidingssysteem
welk compartiment wordt gevormd door TBx1?uitstroomgebied (aorta)
van welk syndroom is er sprake bij ene TBx3 mutatie?Ulnar-mammary syndroom
wat zijn de kenmerken van het ulnar-mammary syndroom?1) deel heeft ventriculaire septumdefecten
2) vervormde onderarm/hand ulnaire zijde
afwijkende borsten/tepel/haargroei
van welk syndroom is er sprake bij een TBx5 mutatie?Holt-Oram syndroom
wat zijn de kenmerken van het Holt-Oram syndroom?1) atrium-/ ventrikel septumdefecten
2) misvormde onderarmen
van welk syndroom is er sprake bij een TBx1-mutatie?Di-George Syndroom (deletie van 22q11)
wat zijn de kenmerken van het Di-George syndroom?1) ventrikelseptumdefect
2) 1 uitstroom: geen scheiding tussen aorta en truncus pulmonalis(common trunc)
3) hypoplasie thymus + bijschildklier
4) schisis
5) milde aangezichtsafwijkingen
vanaf wanneer wordt het hart geinnerveerd? 7de week
wat zijn de 3 embryonale bronnen van de innervatie van het hart?1) sympathische (adrenerge) zenuwvezels
2) parasympathische (cholinerge) vezels
3) sensibele innervatie
tot wanneer vindt de ontwikkeling van het hart plaats?in de eerste 10 weken, daarna alleen nog maar groei
memorize

 

Question Answer
1ste harttoonsluiten av-kleppen: mitralis en tricuspidalis
2de harttoonsluiten semi-lunaire kleppen: aorta + pulmonalisklep
3de harttoonvlak na de 2de: rapid filling phase: turbulente bloedflow in ventrikels - soms bij jonge kinderen
4de harttoonvlak voor de 1ste: altijd pathologisch. atriumcontractie > stijfheid van de ventrikelwand
noem 2 oorzaken van systolisch geruis1) insufficientie Av kleppen
2) stenose semi-lunaire klep
noem 2 oorzaken van diastolisch geruis1) insufficientie van SL klep
2) stenose van Av klep
Waar is een soufle gedurende de hele systole kenmerkend voor?ernstige aortastenose
Slagvolumeverschil tussen einddiastolische volume(max) en eindsystolische volume (min)
EjectiefractieSV/ EDV x 100%
Cardiac output (=HMV)slagvolume x frequentie
wat zijn de 2 manieren om hartcontractie aan te passen?1) Frank-Starling Mechanisme
2) regeling intracellulair calcium
Wat houdt het frank starling mechanisme in?Cardiomyocyten kunnen meer kracht leveren bij verdere uitrekking.
wat is er nodig voor de werking van de K-kanalen?beta-subunits
waarom is de depolarisatie van de atria niet zichtbaar in een ECG?omdat dit veel geleidelijker plaatsvindt ( door grotere I-to en kleinere I-k1)
wat is het effect van adrenaline op de ionstromen?1) verhoogt If
2) verhoogt Ica > vergroting depolariserende stromen; drempel eerder bereikt; versnelling actiepotentiaal en hartritme + ^contracties
wat is het effect van acetylcholine op de ionstromen?verkleint If
2) verkleint Ica
3) activeert Ik(ach) - hyperpolarisatie > vertraging hartritme
wat zijn EADs en wanneer treedt dit op?Early After Depolarisations: calciumstroomreactivatie, bij lage HF en speelt rol bij Long QT syndroom
wat zijn DADs en wanneer treden deze op?Delayed after Depolarisations: spontane afgifte van Ca door SR> NCX: Ca OUT en Na IN > depolarisatie
wat zijn 2 kenmerken voor actiepotentiaal in sinus en av knoop?trage upstroke en niet-stabiele rustpotentiaal.
memorize

 

ECG:
Question Answer
P-topactivatie/ depolarisatie atria
QRS-complexactivatie/ depolarisatie ventrikels
T-toprepolarisatiegolf(ontspannen) ventrikels
wat is de normale PQ tijd?0,12 - 0,20 sec
QRS-duur< 0,12 sec
wat is de loopsnelheid van de horizontale as?25 mm/s (1 mm= 40ms)
tachycardie>100/min
bradycardie< 60/min
snelheid drukgolf5-6 m/s
in welke richting worden de V1 en V2 afleidingen genomen?septaal
in welke richting worden de V3 en V4 afleidingen genomen?anterior
welke afleidingen zijn lateraal?I , AvL, V5, V6
welke afleidingen zijn onder/inferior?II, III, avF
wat is de hoofdstam?aVR
wat zijn de 7 + 2 stappen van de systematische beoordeling van het ECG?1) Ritme
2) Frequentie
3) geleidingstijden
4) hartas
5) P-top morfologie 6) QRS-morfologie
7) ST-morfologie
1) vergelijken oud ECG
2) conclusie
waarom is de atrium actiepotentiaal niet zichtbaar op het ecg?) geleidelijke repolarisatie
2) de refractaire periode is korter
waardoor is het bovenstaande geleidelijker?1)grotere Ito
2) kleinere Ik1
extracellulaire signalen zijn positief wanneer1) depolarisatiefront(+) naar de positieve elektrode toe gaat
2) repolarisatiefront(-) van de positieve elektrode af gaat.
wat voor complex komt op je af?positief complex
wat voor complex gaat langs je heen(dwars)?iso-elektrisch complex
wat voor complex gaat van je af?negatief complex
waarom is het QRS complex van een extrasystole groter en breder?omdat de voortgeleiding trager is
boezemextrasystolegroot en breed qrs complex dat te vroeg na de normale slag komt
atriale extrasystoleextra atriale slag voor de gewone slag komt met negatieve p top.
memorize

 

Question Answer
wat zijn oorzaken voor het ontstaan van een linkerhartas?1) linker anterior hemiblock
2) onderwandinfarct
3) linker ventrikelhypertrofie
4) pacemakerritme
wat zijn de oorzaken voor het ontstaan van een rechter hartas?1)rechter ventrikelhypertrofie
2) rechter ventrikelbelasting
3) atriumseptumdefect/ ventrikelseptumdefect
4) cave draad verwisseling
noem 4 oorzaken van ST elevatie1) ischemie
2) pericarditis
3) aneurysma cordis
4) normale variant
noem 4 oorzaken van T-topverandering1) ischemie
2) pericarditis
3) myocarditis
4) LVH/RVH
noem 4 oorzaken van ST-depressie1) reciproke bij ischemie
2) LVH
3) digitalis
4) hypokaliemie
5) neurologisch
waarom wordt de QT gecorrigeerd? (QTc)omdat die afhankelijk is van de HF, bij een lagere HF > langere QT tijd
wat is de maximale hoogte van de P top?2,5 mm in afleiding II, III of AVF.
wat is de breedte van een normale o top?<0.12 s
wat is er aan de hand bij een hogere p top?linkeratriumdilatatie
wat is bij linkeratriumdilatatie nog meer te zien?terminale deel afleiding V1 > 1mm2
waar wijzen pathologische P toppen op?doorgemaakt hartinfarct
wanneer is er ventrikelhypertrofie volgens de sokolow-lyon criteria?R in afleiding V5 of V6 + S in afleiding V1 > 35mm
memorize
waar denk je aan bij bradycardie = <60/min : 1) sinusbradycardie
2)escaperitme
3) AV blok
Question Answer
waar denk je aan bij tachycardie = >100/min1)supraventriculaire tachycardie
2) ventriculaire tachycardie
memorize

 

bloeddruk
Question Answer
wat zijn 4 essentiele kenmerken van shock?1)ysystemische hypoperfusie
2) minder aanbod dan verbruik O2 < br> 3) hypotensie
4)tachycardie
systolische drukbovendruk
diastolische drukonderdruk
hoe lees je de mean arterial pressure af?area under the curve ; 1/3 boven diastolische druk
hoe bereken de je mean arterial pressure?Cardiac output x totale weerstand
met welke methode wordt de bloeddruk in de spreekkamer gemeten?Riva-Rocci methode (bloeddrukband)
wat zijn de 3 oorzaken van een variabele bloeddruk?1) orthostatische belasting (zwaartekracht)
2) varierende inspanning
3) varierend setpoint (dag-nachtritme/ zwangerschap)
berekenen MAP(normaal=70-110)CO x totale (perifere) weerstand
hoe wordt de perifere weerstand bepaald?door vasoconstrictie in de arteriolen
hoe wordt de perifere weerstand beinvloed?1) neurogene sympathische vasoconstrictie
- arterieel baroreflex
- central command (angst respons)
2) hormonale vasoconstrictie
- noradrenaline (bijnier)
- angiotensine II (nier)
- antidiuretisch hormoon (hypofyse)
3) lokale factoren:
- pCO2 en NO vasodilatatie
- autoregulatie
waar bevinden zich de arteriele drukreceptoren?1) aorta
2) sinus carotis
wat zijn 2 determinanten van het slagvolume?1) veneuze return
2) contractiekracht
noem 4 factoren die van invloed zijn op de venous return1) ademhalingspomp
2) spierpomp
3) lichaamshouding !!
4) vullingsstatus (RAAS-systeem, ADH) !
wat zijn determinanten van hartfrequentie?1)nervus vagus activiteit(baro-reflex) - 1-2sec hartfrequentie lager zodat CO en RR afnemen.
2) sympatische innervatie, catecholamines - langer, vasoconstrictie alle weefsels
memorize